Προκήρυξη Εξετάσεων Υποψηφίων Δικηγόρων B΄ Εξεταστικής Περιόδου 2019

  • Email

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

 Β ΄Εξεταστικής Περιόδου  2 0 1 9

 (για ασκούμενους δικηγόρους που θα έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ μηνών μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 15.12.2019).

                                                          

Τα δικαιολογητικά ασκουμένων για τη συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις  υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2019 πρέπει να κατατεθούν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 5/12/2019 στην κ. Ντίνα Φωτοπούλου γρ. Νο 71Α, τηλ. 2610-324328.

     1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στο διαγωνισμό, στην οποία θα δηλώνεται ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του «Κώδικα Δικηγόρων» (με επικολλημένο 3,00 € Μεγαρόσημο)

     2. Πιστοποιητικό άσκησης (Εκδίδεται από το Σύλλογο)

         α)  Αίτηση του ασκούμενου προς τον Δ.Σ. για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού,

         β) Βεβαίωση του δικηγόρου ότι ασκήθηκε συνεχώς και ανελλιπώς κατά το από της εγγραφής του μέχρι σήμερα χρονικό διάστημα,

         γ) Παράβολο 5 € από το γραφείο του Συλλόγου Νο 36 και

         δ) Μεγαρόσημο 2,00 €

      3.  Πανεπιστημιακό αντίγραφο πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου

      4.Παράβολο ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ ή τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη, ποσά που θα πιστωθούν στον ΚΑΕ 3741

         «Παράβολο από κάθε αιτία».

         Στο  διπλότυπο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στις εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων Α΄ περιόδου 2019».

         Υπάρχει δυνατότητα καταβολής των ως άνω ποσών και με ηλεκτρονικό παράβολο (κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και 8417 για τα 30 ευρώ).

      5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

     

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αλλοδαπή ιθαγένεια θα προσκομίσουν αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς και αντίγραφο της προβλεπομένης από το άρθρο 6 του Κώδικα Δικηγόρων υπουργικής απόφασης       σχετικής με την άδεια διορισμού τους ως δικηγόρους.

"Κατεβάστε" το σχετικό  αρχείο.

back to top