ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020

  • Email
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

A ΄Εξεταστικής Περιόδου  2 0 2 0

 

(για ασκούμενους δικηγόρους που θα έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ μηνών μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 26.07.2020).                                                     

Τα δικαιολογητικά ασκουμένων για τη συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις  υποψηφίων δικηγόρων A΄ εξεταστικής περιόδου 2020 πρέπει να κατατεθούν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 16/07/2020 στην κ. Ντίνα Φωτοπούλου γρ. Νο 71Α, τηλ. 2610-324328.

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στο διαγωνισμό, στην οποία θα δηλώνεται ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του «Κώδικα Δικηγόρων» (με επικολλημένο 3,00 € Μεγαρόσημο)

 2. Πιστοποιητικό άσκησης (Εκδίδεται από το Σύλλογο)

α)  Αίτηση του ασκούμενου προς τον Δ.Σ. για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού,

β) Βεβαίωση του δικηγόρου ότι ασκήθηκε συνεχώς και ανελλιπώς κατά το από της εγγραφής του μέχρι σήμερα χρονικό διάστημα,

γ) Παράβολο 5 € από το γραφείο του Συλλόγου Νο 36 και

δ) Μεγαρόσημο 2,00 €

3. Φωτοαντίγραφο Πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου (δεν απαιτείται επικύρωση)

4. Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού εξήντα πέντε (65) ευρώ ή, εάν ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη, ποσού τριάντα (30) ευρώ, (κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και 8417 για τα 30 ευρώ αντίστοιχα). Υπάρχει δυνατότητα καταβολής και με διπλότυπο είσπραξης τύπου Α΄ από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, των ως άνω ποσών που θα πιστωθούν στον ΚΑΕ 1450189001 «Παράβολο από κάθε αιτία». Στο διπλότυπο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στις εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων A΄ περιόδου 2020». Επισημαίνεται ότι, γίνονται δεκτά μόνο τα με τον ανωτέρω τρόπο εκδοθέντα αποδεικτικά πληρωμής.

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση)

back to top