ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (16/3/2019) Featured

Αποφάσεις Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

 

Κατά την σημερινή συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, υπό την Προεδρία του Προέδρου αυτής, Δημητρίου Βερβεσού, η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

 

 1. Σχέδια νέων Κωδίκων Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας

 

Η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ενημερώθηκε εκτενώς για το περιεχόμενο και όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τα νέα σχέδια Κωδίκων Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, από τους Προέδρους των αντίστοιχων νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, κ. Χριστόφορο Αργυρόπουλο,Δικηγόρο Αθηνών, και κ.Θεοχάρη Δαλακούρα,Καθηγητή Πανεπιστημίου και Δικηγόρο, καθώς και τα μέλη των Επιτροπών, κ.κ.Ιωάννη Γιαννίδη, Καθηγητή Πανεπιστημίου και Δικηγόρο και Παναγιώτη Καζή, Δικηγόρο.

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η Συντονιστική Επιτροπή διατύπωσε τις εξής θέσεις:

 

Τα σχέδια νέων Κωδίκων Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας διαδικασίας στην οποία συμμετείχαν επιφανείς εκπρόσωποι της νομικής επιστήμης και της δικαιοσύνης. Συνιστούν σημαντική παρέμβαση στο πλαίσιο απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και τέμνουν στην ορθή, κατ’ αρχήν, κατεύθυνση πλήθος ζητημάτων που αφορούν το ουσιαστικό και ποινικό δικονομικό δίκαιο.

 

Η νομοθέτηση των Κωδίκων πρέπει να στηρίζεται στις συνταγματικές αρχές και στις θεμελιώδεις κατευθύνσεις του ποινικού δόγματος και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Ο ΠΚ,με τις  όποιες τροποποιήσεις έχει υποστεί, είναι νομοθέτημα της δεκαετίας του 1950, και αποτελεί κοινή πεποίθηση του νομικού κόσμου ότι απαιτείτο η προσαρμογή του στην νέα τυπολογία και μορφολογία του εγκλήματος, αλλά και στις σύγχρονες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώροπρος τον σκοπό προσαρμογής στο ενωσιακό κεκτημένο. Σημειώνεται ότι όταν γίνονται, ανάλογης εμβέλειας, ρηξικέλευθες τροποποιήσεις στην ποινική νομοθεσία, η νομοθέτηση δεν μπορεί να επηρεάζεται ούτε από την εκάστοτε πολιτική συγκυρία, ούτε από εκκρεμείς δίκες, οι οποίες κάθε φορά θα υπάρχουν, ούτε να εντάσσεται στα πλαίσια της μακράς προεκλογικής διελκυστίνδας που διέρχεται ο τόπος.

 

Ο χρόνος της διαβούλευσης των 21 ημερών που εξαγγέλθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ανεπαρκής και αναντίστοιχος με την σπουδαιότητα της νομοθετικής πρωτοβουλίας, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι θα προωθηθεί προς ψήφιση με την κόλουρη κοινοβουλευτική διαδικασία των Κωδίκων. 

 

Επί της ουσίας των προωθούμενων ρυθμίσεων επισημαίνονται τα εξής:

 

Η λελογισμένη μείωση των ποινών, προς τον σκοπό εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας, κρίνεται κατ’ αρχήν θεμιτή, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι θα αναπροσαρμόζονταν αναλόγως τα όρια της υφ’ όρων απόλυσης, ώστε να εξασφαλίζονται οι σκοποί γενικής και ειδικής πρόληψης των εγκλημάτων και η ποινή που επιβάλλεται να εκτίεται ουσιαστικά, σημείο το οποίο πρέπει να επανεξεταστεί.

 

Ο περιορισμός της δυνατότητας εξαγοράς των ποινών στα σοβαρά πλημμελήματα (με πλαίσιο ποινής 3 έως 5 έτη) και η εισαγωγή της κοινωφελούς εργασίας ως τρόπου έκτισης της ποινής, ενισχύει την ειδικοπροληπτική λειτουργία της και αποτελεί σοβαρή τομή στο υφιστάμενο σύστημα.

 

Ενόψει ενδεχόμενων αξιολογικών αντινομιών πρέπει να επαναξεταστεί το απειλούμενο ύψος ποινής και ο αυτεπάγγελτος χαρακτήρας, σε ορισμένα αδικήματα, όπως ενδεικτικά η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, στην κατεύθυνση της αυστηροποίησης της ποινικής μεταχείρισης, και η κλοπή, προς το σκοπό όπως διώκεται αυτεπαγγέλτως. 

 

Αποτελεί πάγια θέση του δικηγορικού σώματος ότι δεν νοείται η διενέργεια ποινικών δικών χωρίς την παρουσία συνηγόρου υπεράσπισης. Υπό το πρίσμα αυτό, απαιτείται επανεξέταση των διατάξεων των άρθρων 93 και 340 ΚΠΔπρος τον σκοπό όπως αποτραπεί το ενδεχόμενο αποστέρησης του δικαιώματος παράστασης με συνήγορο.

 

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιολογική και συστηματική συνοχή του ποινικού δικαίου πρέπει άμεσα να συσταθεί ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που θα επανεξετάσει την αναγκαιότητα και το ύψος των απειλούμενων ποινών στους ειδικούς ποινικούς νόμους.

 

Κατά τα λοιπά, η Συντονιστική Επιτροπή επιφυλάχθηκε να διατυπώσει εγγράφως, δι’ υπομνήματος, τις θέσεις της προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης επί επιμέρους ρυθμίσεων για μια σειρά από ζητήματα που έχουν επισημανθεί τόσο από συλλόγους όσο και από μεμονωμένους συναδέλφους στα πλαίσια της τρέχουσας διαβούλευσης.

 

 1. Νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

 

Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας υπερχρεωμένων προσώπων (Νόμος Κατσέλη, ν. 3869/2010) προσέφερε, μέχρι σήμερα, παρά τις όποιες μνημονιακού χαρακτήρα τροποποιήσεις που υπέστη, λυσιτελή προστασία σε οικονομικώς αδυνατούντα πρόσωπα και ανταποκρίθηκε στο εύλογο κοινωνικό αίτημα για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση για την προστασία πρώτης κατοικίας από την Κυβέρνηση δεν έχει τύχει επαρκούς θεσμικής διαβούλευσης, με την ισότιμη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Η μονομερής  διαβούλευση με την πλευρά των τραπεζών υπονομεύει την αντικειμενικότητα της νομοπαραγωγικής διαδικασίας, και θέτει εύλογα ερωτηματικά για το αποτέλεσμα αυτής.

 

Επί του ζητήματος προτείνονται τα ακόλουθα:  

 1. Να παραμείνουν τα όρια προστασίας όπως προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
 2. Το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν πρέπει να καταλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις.
 3. Όποιες διαφορές προκύπτουν μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών, υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να επιλύονται είτε δικαστικά, με προσφυγή στον φυσικό δικαστή, είτε με προσφυγή σε διαιτητική επίλυση της διαφοράς.

 

3.Άσκηση αγωγής κατά του ενημερωτικού ιστότοπουcapital.gr και της δημοσιογράφου Νένας Μαλλιάρα.

 

Μετά την στάση του ενημερωτικού ιστότοπου capital.gr και της δημοσιογράφου Νένας Μαλλιάρα στο εξώδικο που εστάλη από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, προς επανόρθωση του συκοφαντικού και προσβλητικού για το δικηγορικό σώμα δημοσιεύματος που προηγήθηκε, η Συντονιστική Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε επανόρθωση, αλλά εμμονή στις αρχικές θέσεις, αποφάσισε να προβεί στην άσκηση αγωγής ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων κατά των κατά νόμο υπευθύνων προσώπων.  

 

4.Προωθούμενη ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εκπροσώπηση στρατιωτικών από μέλη του ΝΣΚ.

 

Η εκπροσώπηση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών, από μέλη του ΝΣΚ και όχι από δικηγόρους, κατά παρέκκλιση των παγίων δικονομικών διατάξεων, θέτει μείζονα θεσμικά ζητήματα και για τον λόγο αυτόν πρέπει να αποσυρθεί. Ειδικότερα:

 1. Τα μέλη του ΝΣΚ, λόγω της έννομης σχέσης που τους συνδέει με το Δημόσιο, δεν μπορούν να υπερασπίσουν ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στρατιωτικούς για αδικήματα που αποδίδεται ότι τελέστηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους διότι έτσι υφίσταται σύγκρουση καθηκόντων, δεδομένου ότι το ΝΣΚ υπερασπίζεται, κατά τη θεσμική του αποστολή, το Δημόσιο, ενώ ταυτόχρονα δεν υφίσταται σχέση εντολής μεταξύ του  κατηγορουμένου  και του μέλους του ΝΣΚ.
 2. Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός καταδικαστεί τελικώς από την ποινική δικαιοσύνη θα αποδεικνύεται η παραβίαση του υπηρεσιακού του καθήκοντος, και επομένως δεν δικαιολογείται η δικαστική εκπροσώπηση εξόδοις του Ελληνικού Δημοσίου.
 3. Λυσιτελή αντιμετώπιση του ζητήματος προσφέρει η δυνατότητα αποκατάστασης των δικαστικών εξόδων του στρατιωτικού από την υπηρεσία, σε περίπτωση αθώωσής του.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη ήταν και παραμένει η στάση του δικηγορικού σώματος σε σχέση με την εκπροσώπηση των δημοτικών υπαλλήλων από την οικεία νομική υπηρεσία του Δήμου.

 

 1. Δικαστική εκπροσώπηση Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

 

Η Συντονιστική Επιτροπή διαπιστώνει ότι η νέα διάταξη του άρθρου 35 παρ. 8 ν. 4597/2019, κατά την οποία οι δικηγόροι που εκπροσωπούν το Τ.Π.Δ., για κάθε παράστασή τους ως πληρεξουσίων του Ταμείου, απαλλάσσονται από την πληρωμή εισφοράς υπέρ του Ταμείου Νομικών και οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος,δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση προκαταβολής της εισφοράς υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου μέσω του γραμματίου προείσπραξης.

 

 5. Παρέμβαση σε δίκη για αντιποίηση δικηγορικού λειτουργήματος

 

 Η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε να ασκηθεί πρόσθετη παρέμβαση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Φλώρινας σε δίκη για αντιποίηση δικηγορικού λειτουργήματος, υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

H  Συντονιστική  Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη σημερινή της (16-03-2019) συνεδρίαση, στην Αθήνα, υπό την προεδρία του Προέδρου της , Δημητρίου Βερβεσού, συζήτησε διεξοδικά τα θέματα που έχουν ανακύψει  αφ’ ενός σχετικά με τις εισφορές μη μισθωτών του ΕΤΕΑΕΠ, που επιβάλλονται με καθυστέρηση 27 μηνών, και αφ’ ετέρου με την αδικαιολόγητη απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητα των συναδέλφων με ευθύνη του ΕΦΚΑ.

 

H  Συντονιστική  Επιτροπή έλαβε υπόψη της την εισήγηση τουΣυμβούλου του ΔΣΑ, Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, επί των θεμάτων αυτών, η οποία έχει ως εξής :

 

«Α. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΑΕΠ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) ιδρύθηκε με τα άρθρα 74 επ. του ν.4387/2016 και σ’αυτό έχουν ενταχθεί ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ) και ο Τομέας Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ).

Διατηρεί δύο Κλάδους:

Α) Επικουρική ασφάλιση: Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 97 του ν.4387/2016, επιβάλλονται από 1.1.2017, αφορούν όλους τους δικηγόρους της χώρας και αρχικώς είχαν οριστεί ως ποσοστό 7% επί του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης. Πλέον μετά την ισχύ του ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές είναι ουσιαστικά πάγιες, ως ποσοστό 7% επί του κατώτατου μισθού και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017. Τούτο αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον Κλάδο μας, αφού περιορίζει σημαντικά τον εισπρακτικό – φορολογικό χαρακτήρα των εισφορών.

Μηνιαία εισφορά:            α) από 1.1.17 έως 31.1.19 (κατώτατος μισθός 586,08) 41,02 ευρώ

                                    β) από 1.2.19 (κατώτατος μισθός 650) 45,50 ευρώ

 

Β) Πρόνοια (μόνο δικηγόροι Αθηνών) Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν.4387/2016, επιβάλλονται από 1.1.2017, αφορούν μόνο δικηγόρους Αθηνών και αρχικώς είχαν οριστεί ως ποσοστό 4% επί του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης. Πλέον μετά την ισχύ του ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές είναι ουσιαστικά πάγιες, ως ποσοστό 4% επί του κατώτατου μισθού και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017. Τούτο αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον Κλάδο μας, αφού περιορίζει σημαντικά τον εισπρακτικό – φορολογικό χαρακτήρα των εισφορών.

Μηνιαία εισφορά:            α) από 1.1.17 έως 31.1.19 (κατώτατος μισθός 586,08) 23,44 ευρώ

                                    β) από 1.2.19 (κατώτατος μισθός 650) 26,00 ευρώ

 

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Λόγω καθυστέρησηςπου οφείλεται σε υπαιτιότητα της Πολιτείας (ΕΤΕΑΕΠ και Υπουργείο Εργασίας) δεν έχουν καταλογισθεί οι εισφορές 2017 και 2018 και σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, τα αναδρομικά που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 31.12.2018 και έχουν εκκαθαριστεί, θα επιβληθούν σε 36 δόσεις.

Αναλυτικά η επιβάρυνση:

 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 7% (ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΛΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)

ΠΡΟΝΟΙΑ 4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒ/ΦΟΙ, ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ)

ΣΥΝΟΛΟ

2017-8 (586,08)

41,02

23,44

64,46

2019  (650)

45,50

26,00

71,50

ΑΥΞΗΣΗ

+4,48

+2,56

+7,04

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (2017 -2018) ΕΠΊ 36 ΜΗΝΕΣ Ή ΑΠΟ ΕΙΔΟΠ.1ου 2019 ΕΩΣ ΕΙΔΟΠ. 12ου2021

 

 

+ 27,35

 

 

+15,63

 

 

+42,98

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ

(45,50+27,35)

72,80

(26+15,63)

41,63

 

114,43

Συμπερασματικά οι μεν δικηγόροι (πλην Αθηνών) θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 72,80 ευρώ το μήνα (τακτική εισφορά και αναδρομική), οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 114,43 ευρώ το μήνα (τακτική εισφορά και αναδρομική).

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 7% (ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΛΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)

ΠΡΟΝΟΙΑ 4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒ/ΦΟΙ, ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ)

ΣΥΝΟΛΟ

2017-8 (410,26)

Ή 586,08 Χ 70%

 

28,71

 

16,41

 

45,12

2019 (455,00)

Ή 650 Χ 70%

 

31,85

 

18,20

 

50,05

ΑΥΞΗΣΗ

+3,14

+1,79

+4,93

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (2017 -2018) ΕΠΊ 36 ΜΗΝΕΣ Ή ΑΠΟ ΕΙΔΟΠ.1ου2019 ΕΩΣ ΕΙΔΟΠ. 12ου 2021

 

 

+ 19,15

 

 

+10,94

 

 

+30,09

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ

(31,85+19,15)

51,00

(26+15,63)

29,14

 

80,14

 

Συμπερασματικά οι μεν δικηγόροι πλην Αθηνών (πενταετίας) θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 51 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 80,14 ευρώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θυμίζουμε πως η έκπτωση αυτή της πρώτης πενταετίας αποτελεί ασφαλιστική οφειλή για τον ΝΈΟ ασφαλισμένο που  εξοφλείται εξ ολοκλήρου μέχρι και τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15)
ετών ασφάλισης (παρ. 3 άρθρου 39Α ν.4387/16) .

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟ Ν.4387/2016 ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ανατρέχοντας στην Ανακοίνωση του ΤΑΝ για το 2016 θα δούμε ότι η εισφορά των παλαιών ασφαλισμένων ανερχόταν στα 578,40, ενώ των νέων ασφαλισμένων κυμαινόταν ανάλογα την Ασφαλιστική Κατηγορία από 499,20 έως 727,80. Επιπλέον αυτών υπήρχε πόρος ΤΕΑΔ επί της προεισπράξεως, ο οποίος δεν αφαιρείτο καν από την ετήσια εισφορά.

Αντ’αυτών η ετήσια εισφορά σήμερα είναι 41,02 Χ 12 = 492,24 και από 1.2.19 45,50 Χ 12 = 546 ευρώ, ήτοι κατώτερη από παλιά (χωρίς να συνυπολογίζονται όσα καταβάλαμε με τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών).

Αντίστοιχα στο ΤΠΔΑ η εισφορά παλαιού ασφαλισμένου ήταν 366,12 ενώ νέου ασφαλισμένου μεταξύ 409,32 και 484,21. Επιπλέον υπήρχε εισφορά επί γραμματίων προείσπραξης μεταξύ 37,49 έως 85,68.

Αντ’αυτών η ετήσια εισφορά σήμερα είναι 23,44 Χ 12 = 281,28 και από 1.2.19 26 Χ 12 = 312 ευρώ,ήτοι κατώτερη από παλιά.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ

Με δεδομένο ότι οι έμμισθοι δικηγόροι έχουν καταβάλει από 1.1.2017 και καταβάλουν εισφορά επικουρικής και πρόνοιας, δεν επιβαρύνονται με ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ.  Προβλέπεται ρητώς στην εγκύκλιο: «3) Στις περιπτώσεις που η κράτηση γίνεται επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού για όλες τις υπαγόμενες δραστηριότητες, το ποσό αυτό παρακρατείται μία φορά. Για παράδειγμα σε περίπτωση έμμισθου δικηγόρου, ο οποίος διατηρεί και δικό του γραφείο, θα καταβληθεί η προβλεπόμενη εισφορά από τη μισθωτή απασχόληση επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού, με επιμερισμό μεταξύ εντολέα και δικηγόρου,».

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ Τ.Π.Υ.

Με δεδομένο ότι οι απασχολούμενοι με Τ.Π.Υ. έχουν καταβάλει από 1.1.2017 και καταβάλουν εισφορά επικουρικής και πρόνοιας, δεν επιβαρύνονται με ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ.  Προβλέπεται ρητώς στην εγκύκλιο: «Δ. Για τους ασφαλισμένους που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016) θα καταβάλλονται από 1-1-2019 οι παρακάτω εισφορές: για τους µηχανικούς και υγειονομικούς, ποσοστό 4%, υπολογιζόµενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µισθό µισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.».

Σημαντικά  λάθη κατά την πρώτη ανάρτηση των ειδοποιητηρίων και που εντοπίζονται:

Τα λάθη εντοπίζονται στις εξής κατηγορίες: α) Το σύνολο από μια πρώτη επισκόπηση των εμμίσθων ασφαλισμένων λαμβάνει παρανόμως ειδοποιητήριο β) Πολλοί συνάδελφοι εκτός Αθηνών, εμφαίνονται ως Δικηγόροι Αθηνών και τους επιβάλλεται εισφορά πρόνοιας γ) Το ειδοποιητήριο δεν εξάγεται. δ) Δεν αναγράφεται αρμόδια Υπηρεσία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνα για να απευθυνθούν  οι ασφαλισμένοι.

Η έκδοση πολλαπλών ειδοποιητηρίων ΕΤΕΑΕΠ και ΕΦΚΑ προσθέτει γραφειοκρατία, ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση στους ασφαλισμένους, ενώ δεν μπορεί να υπάρχει συμψηφισμός εισφορών από τα γραμμάτια. Η δικαιολογία που δίδεται ότι είναι διαφορετικοί φορείς δεν ευσταθεί, καθόσον και στο ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ εισπράττεται εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (υγεία σε είδος).

 

Β. AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά τη διαδικασία ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας των συναδέλφων, παρουσιάστηκαν εκατοντάδες φαινόμενα ασφαλισμένων που ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας υγειονομικής περίθαλψης (άρθρα 22 και 23 ν.4529/2018 και εγκύκλιος Φ. 40021 / οικ.9491/737/28.2.19 Υπουργείου Εργασίας), βρέθηκαν ανασφάλιστοι αυτοί οι ίδιοι ή/και τα έμμεσα μέλη τους.

Ήδη για το θέμα υπάρχουν παρεμβάσεις και επιστολές του Προέδρου της Ολομέλειας προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ

Συνάδελφοί μας που χρήζουν άμεσης υγειονομικής περίθαλψης (μεταμοσχευθέντες, νοσηλευόμενοι κλπ.) ευρίσκονται χωρίς λόγο και αιτία άνευ ασφαλιστικής ικανότητας.

Επίσης χιλιάδες έμμεσα μέλη έχουν εξαφανιστεί από το σύστημα.

Επιπλέον αποκαλύφθηκε και βεβαιώθηκε από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ λάθος των συστημάτων της ΗΔΙΚΑ,σύμφωνα με το οποίο δεν ανανεώνεται η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων με μηδενική 2η εκκαθάριση».

 

 Κατόπιν αυτών, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:

 

Α. Για το θέμα των εισφορών ΕΤΕΑΕΠ

 1. Να ζητήσει άμεσα συνάντηση με την Υπουργό και το Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ για το ζήτημα των εισφορών ΕΤΕΑΕΠ.
 2. Να αναδειχθεί το εν λόγω θέμα στην επικείμενη συνέντευξη τύπου της 19.3.2019, με τους λοιπούς Επιστημονικούς Φορείς.
 3. Να ζητηθεί άμεση διόρθωση των λαθών και χορήγηση ικανής προθεσμίας για την πληρωμή των εισφορών, παρατεινούμενης της υπάρχουσας προθεσμίας (29.3.2019) τουλάχιστον μέχρι τέλους Απριλίου 2019.
 4. Να αυξηθούνοιδόσεις καταβολής των αναδρομικώς οφειλομένων εισφορών.

 

Β. Για το ζήτημα της ασφαλιστικής ικανότητας

 

 1. Να αποδοθεί άμεσα ασφαλιστική ικανότητα σε όλους τους δικηγόρους, μέχρι να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί.
 2. Να μην αφαιρείται η ασφαλιστική ικανότητα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και πρόσκληση για ρύθμιση τυχόν εκκρεμοτήτων.
 3. Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την ηλεκτρονική απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας, με δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικαιολογητικών από ασφαλισμένους. Η πλατφόρμα να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με αυτές των εισφορών μη μισθωτών και ΑΠΔ ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
 4. Να ενισχυθούν άμεσα με προσωπικό (μονίμους και ωφελούμενους ΟΑΕΔ) οι μονάδες που εξυπηρετούν δικηγόρους για την οριστική διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών ζητημάτων.
 5. Να τροποποιηθεί άμεσα ο Οργανισμός του ΕΦΚΑ με διατήρηση των Οργανικών Μονάδων που εξυπηρετούν Δικηγόρους (ΤΑΝ, ΤΥΔΑ, ΤΥΔΠ, ΤΥΔΕ, ΤΥΔΘ).

 

back to top