Μη προσβάσιμες οι περιβαλλοντικές εκτιμήσεις επιπτώσεων πριν τη δημοσιοποίηση των προτάσεων

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 137/15

Λουξεμβούργο, 13 Νοεμβρίου 2015

Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T 424/14 και T 425/14

Client Earth κατά Επιτροπής

________________________________________

Κατά το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, οι εκτιμήσεις επιπτώσεων που σκοπό έχουν να κατατοπίζουν την Επιτροπή κατά την κατάρτιση των υποβαλλομένων από αυτήν προτάσεων νομοθετικών πράξεων δεν είναι, κατ' αρχήν, προσβάσιμες στο κοινό πριν από τη δημοσιοποίηση των προτάσεων

Η πρόωρη πρόσβαση στα έγγραφα αυτά θα ενείχε τον κίνδυνο να υπονομευθεί σοβαρά η διαδικασία λήψεως αποφάσεων εκ μέρους της Επιτροπής

Το 2014 η ClientEarth, οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει ως σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, ζήτησε από την Επιτροπή να της παρασχεθεί πρόσβαση σε δύο εκτιμήσεις επιπτώσεων που σχετίζονταν με την περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης. Η Επιτροπή αρνήθηκε να παράσχει πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι σκοπός των εκτιμήσεων επιπτώσεων ήταν να την συνδράμουν κατά την προπαρασκευή νομοθετικών πρωτοβουλιών στον περιβαλλοντικό τομέα, η δημοσιοποίηση των εν λόγω εγγράφων ενείχε τον κίνδυνο σοβαρής υπονομεύσεως των διαδικασιών λήψεως αποφάσεων στους κόλπους της, πλήττοντας το περιθώριο εκτιμήσεως που αυτή διαθέτει και περιορίζοντας την ικανότητά της να εξεύρει συμβιβασμούς. Επιπλέον, μια τέτοια δημοσιοποίηση ενείχε τον κίνδυνο να δημιουργηθούν εξωτερικές πιέσεις που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τις δυσχερείς διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να επικρατεί ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης.

Η ClientEarth, μη έχοντας μείνει ικανοποιημένη με την απάντηση της Επιτροπής, άσκησε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακύρωση της εκ μέρους της Επιτροπής αρνήσεως.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει τα επιχειρήματα της ClientEarth και επιβεβαιώνει ότι η Επιτροπή βασίμως αρνήθηκε να παράσχει πρόσβαση στα ζητηθέντα έγγραφα.

Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει κατ' αρχάς ότι η Επιτροπή δεν προέβη σε εξατομικευμένη και συγκεκριμένη εξέταση των ζητηθέντων εγγράφων. Το Γενικό Δικαστήριο αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι, στο πλαίσιο της προπαρασκευής και της καταρτίσεως πολιτικών προτάσεων (και, ενδεχομένως, προτάσεων νομοθετικών πράξεων), η Επιτροπή δύναται να επικαλείται λόγους γενικής φύσεως αντλούμενους, αφενός, από την επιταγή της διαφυλάξεως του δικού της χώρου προβληματισμού, του περιθωρίου χειρισμών που αυτή διαθέτει, της ανεξαρτησίας της καθώς και της ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και, αφετέρου, από τον κίνδυνο υπάρξεως εξωτερικών πιέσεων δυναμένων να επηρεάσουν τη διεξαγωγή των εν εξελίξει συζητήσεων και διαπραγματεύσεων.

Επομένως, η Επιτροπή δύναται, χωρίς να προβαίνει σε συγκεκριμένη και εξατομικευμένη εξέταση των εγγράφων που σχετίζονται με μια εκτίμηση επιπτώσεων, να στηρίζεται στο τεκμήριο ότι η δημοσιοποίηση των εν λόγω εγγράφων υπονομεύει, κατ' αρχήν, σοβαρά τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στους κόλπους της ενόψει της καταρτίσεως μιας πολιτικής προτάσεως, τούτο δε, επί όσο χρόνο το εν λόγω θεσμικό όργανο δεν έχει λάβει απόφαση επ' αυτού.

________________________________________

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη, τα όργανα της Ένωσης και οι ιδιώτες μπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιμη, η πράξη ακυρώνεται. Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να καλύψει το ενδεχόμενο κενό δικαίου που δημιουργεί η ακύρωση της πράξεως.

________________________________________

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Γενικό Δικαστήριο

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη  (+352) 4303 2582

back to top