ΑΤΖΕΝΤΑ, 13/11/2015

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΤΖΕΝΤΑ

Λουξεμβούργο, 13/11/2015

Υπηρεσία Τύπου

και Πληροφόρησης

Ελληνικό Τμήμα

(Ανεπίσημο έγγραφο, με την επιφύλαξη τροποποιήσεων)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Τρίτη 17 Νοεμβρίου

ΔΕΕ: Απόφαση RegioPost (DE- Δημόσιες συμβάσεις- Όριο κατώτατου μισθού)

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

ΓΔΕΕ: Απόφαση Ελλάδα κατά Επιτροπής (EL- Κοινή αγροτική πολιτική- Διορθώσεις- Επιστροφή 101 εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

H κα Bettina Jakobsen, νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναλαμβάνει επισήμως τις δεσμεύσεις της σύμφωνα με τις Συνθήκες ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

ΔΕΕ: Απόφαση Verein für Konsumenteninformation (DE- Προστασία του καταναλωτή- Δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας)

ΓΔΕΕ: Απόφαση Ισπανία κατά Επιτροπής (ES- Κρατικές Ενισχύσεις- Επέκταση ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης)

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου

ΔΕΕ: Απόφαση Banif Plus Bank (HU- Προστασία των επενδυτών- Δάνεια σε ξένο νόμισμα)

Τρίτη 17 Νοεμβρίου

ΔΕΕ: Απόφαση RegioPost (DE- Δημόσιες συμβάσεις- Όριο κατώτατου μισθού)

C-115/14, RegioPost GmbH & Co. KG κατά Stadt Landau in der Pfalsz

Η RegioPost GmbH & Co. KG (RegioPost) είναι γερμανικός πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το Stadt Landau in der Pfalsz είναι δήμος του Länder της Ρηνανίας-Παλατινάτου στη Γερμανία το οποίο τον Απρίλιο 2013 προκήρυξε διαγωνισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Σχετικά με την «οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» του αναδόχου, στο διαγωνισμό προβλεπόταν ότι οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται μόνο με επιχειρήσεις οι οποίες, κατά την υποβολή της προσφοράς, δεσμεύονται εγγράφως να καταβάλλουν στο προσωπικό τους αμοιβή τουλάχιστον 8,50 ευρώ την ώρα. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά αποκλειόταν από την αξιολόγηση.

Το Μάιο του 2013, η RegioPost υποστήριξε ότι οι δηλώσεις περί κατώτατου ορίου αμοιβής ήταν αντίθετες προς το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και δεν υπέβαλε τη σχετική δήλωση. Τον Ιούλιο του 2013, το Stadt Landau in der Pfalz ενημέρωσε τη RegioPost ότι η προσφορά της δεν ήταν δυνατόν να αξιολογηθεί εξαιτίας της μη υποβολής των απαιτούμενων δηλώσεων.

Το Oberlandesgericht Koblenz (ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο του Koblenz, Γερμανία) ζητά από το Δικαστήριο να απαντήσει, μέσω προδικαστικής απόφασης, εάν οι προαναφερόμενες διατάξεις της νομοθεσίας του Länder της Ρηνανίας-Παλατινάτου αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

ΓΔΕΕ: Απόφαση Ελλάδα κατά Επιτροπής (EL- Κοινή αγροτική πολιτική- Διορθώσεις- Επιστροφή 101 εκατ. ευρώ)

Τ-107/14

Το 2008 και 2009 οι υπηρεσίες της Επιτροπής διενήργησαν ελέγχους των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από την Ελλάδα στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής κατά τους οποίους διαπίστωσαν διάφορες πλημμέλειες κατά την εφαρμογή του καθεστώτος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης και στον τομέα της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Το 2013, με την εκτελεστική της απόφαση 2013/763/ΕΕ, η Επιτροπή απέκλεισε από την κοινοτική χρηματοδότηση ορισμένες δαπάνες, τις οποίες είχε δηλώσει η Ελλάδα, συνολικού ύψους 101 044 605,97 ευρώ, εκ των οποίων 78 813 783,87 ευρώ αφορούσαν την ενιαία ενίσχυση και 22 230 822,10 ευρώ την πολλαπλή συμμόρφωση.

Η Ελλάδα ζητά από το ΓΔΕΕ την ακύρωση της απόφασης και προβάλλει οκτώ λόγους ακύρωσης μεταξύ των οποίων την έλλειψη νομίμου βάσεως για την επιβολή διορθώσεων, παράβαση των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της αναλογικότητας, υπέρβαση των άκρων ορίων της υφιστάμενης διακριτικής ευχέρειας της Επιτροπής, και εσφαλμένη ερμηνεία των κριτηρίων κατανομής του εθνικού αποθέματος.

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

H κα Bettina Jakobsen, νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναλαμβάνει επισήμως τις δεσμεύσεις της σύμφωνα με τις Συνθήκες ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

ΔΕΕ: Απόφαση Verein für Konsumenteninformation (DE- Προστασία του καταναλωτή- Δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας)

C-326/14, A1 Telekom Austria κατά Verein für Konsumenteninformation

Η Verein für Konsumenteninformation είναι ένωση για την πληροφόρηση των καταναλωτών στην Αυστρία. Η A1 Telekom Austria AG είναι αυστριακή εταιρία τηλεπικοινωνιών. Η Verein für Konsumenteninformation άσκησε συλλογική αγωγή παράλειψης κατά της A1 Telekom Austria, με την οποία ζητούσε την καταδίκη της εν λόγω εταιρίας σε παύση χρήσεως και επικλήσεως, στις εμπορικές σχέσεις της με τους πελάτες, συγκεκριμένων ρητρών των γενικών όρων συναλλαγών που προβλέπουν αναπροσαρμογή των τιμολογίων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε συνάρτηση με την εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή. Η πρωτοδίκως εκδοθείσα απόφαση έκανε, στο σύνολό τους, δεκτά τα αιτήματα της Verein für Konsumenteninformation. Η A1 Telekom Austria άσκησε ανεπιτυχώς έφεση στην πρωτόδικη απόφαση.

Στο πλαίσιο της αιτήσεως αναιρέσεως της A1 Telekom Austria κατά της εφετειακής αποφάσεως το Oberster Gerichtshof (Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστρίας) ζητά από το Δικαστήριο να απαντήσει, μέσω προδικαστικής απόφασης, εάν η οδηγία 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών συνεπάγεται την ύπαρξη υπέρ των συνδρομητών δικαιώματος καταγγελίας της συμβάσεως χωρίς κυρώσεις άμα τη γνωστοποιήσει των εν λόγω αναπροσαρμογών των τιμολογίων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στη σύμβαση μέθοδο τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.

ΓΔΕΕ: Απόφαση Ισπανία κατά Επιτροπής (ES- Κρατικές Ενισχύσεις- Επέκταση ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης)

T- 461/13,

Το 2007, περισσότερο από το 98% του ισπανικού πληθυσμού λάμβανε αναλογικό τηλεοπτικό σήμα. Κατά το ίδιο έτος, το ισπανικό υπουργικό συμβούλιο υιοθέτησε το «εθνικό πρόγραμμα» για τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση. Σύμφωνα με το «εθνικό πρόγραμμα», το ψηφιακό σήμα θα έπρεπε να έχει παρόμοια πληθυσμιακή κάλυψη με αυτή του αναλογικού. Το 2008, το αρμόδιο ισπανικό υπουργείο συμφώνησε με τις αυτόνομες κοινότητες να χρηματοδοτήσουν από κοινού την επέκταση της ψηφιακής κάλυψης σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι συμφωνίες προέβλεπαν χρηματοδότηση ύψους € 102,7 εκατομμυρίων, € 60,6 εκατομμύρια από τα οποία χορηγήθηκαν από το ισπανικό κράτος. Τον Απρίλιο του 2010, η Ισπανία ολοκλήρωσε τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση.

Τον Ιούνιο του 2013 η Επιτροπή αποφάσισε ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση είναι εν μέρει ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και διέταξε την ανάκτησή της. Η Ισπανία ζητεί από το ΓΔΕΕ να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής.

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου

ΔΕΕ: Απόφαση Banif Plus Bank (HU- Προστασία των επενδυτών- Δάνεια σε ξένο νόμισμα)

C-312/14, Banif Plus Bank Zrt. κατά Márton Lantos και Mártonné Lantos

Η Banif Plus Bank Zrt. είναι ουγγρική τράπεζα. Οι Márton Lantos και Mártonné Lantos είναι πελάτες της εν λόγω τράπεζας. Με τοn Márton Lantos η Banif Plus Bank σύναψε σύμβαση δανείου σε ξένο νόμισμα, για τη χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτου. Η σύμβαση καθόριζε τους όρους χορηγήσεως χρηματικού ποσού και εξοφλήσεως του δανείου. Η Banif Plus Bank, κατά τη χορήγηση του δανείου, υπολόγισε σε ξένο νόμισμα το ισόποσο της οφειλής σε φιορίνια, βάσει της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ίσχυε σε προκαθορισθείσα ημερομηνία. Στη συνέχεια, η τράπεζα αγόρασε από τον Márton Lantos το εν λόγω συνάλλαγμα εφαρμόζοντας την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία αγοράς συναλλάγματος που ίσχυε κατά τον χρόνο καταβολής και του κατέβαλε το ισόποσό του σε φιορίνια. Ακολούθως, η τράπεζα πώλησε στον Márton Lantos το εγγεγραμμένο συνάλλαγμα έναντι φιορινιών, εφαρμόζοντας την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία πώλησης συναλλάγματος που ίσχυε κατά τον χρόνο αποπληρωμής του δανείου προκειμένου ο πελάτης να μπορέσει να αποπληρώσει σε ξένο νόμισμα την οφειλή του, η οποία είχε εγγραφεί λογιστικώς σε ξένο νόμισμα.

Το Ráckevei Járásbíróság, (περιφερειακό δικαστήριο Ráckeve, Ουγγαρία), ζητεί από το ΔΕΕ να διευκρινίσει, μέσω προδικαστικής απόφασης, ποια είδη χρηματοπιστωτικών μέσων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/39 και ερωτά εάν απορρέει από την οδηγία υποχρέωση αξιολόγησης της καταλληλότητας επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων για κάθε πελάτη χωριστά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Estella Cigna Αγγελίδη Τηλ.: (00352) 4303 2582 Μαρία Ζώη Τηλ.: (00352) 4303 2180

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

back to top