ΓΔΕΕ: Διατηρούνται τα πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή σε διεθνείς διαμεταφορείς για συμπράξεις

Το Γενικό Δικαστήριο διατηρεί τα πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή σε διάφορες εταιρίες για τη συμμετοχή τους στη σύμπραξη στο τομέα των υπηρεσιών διεθνούς αεροπορικής διαμεταφοράς. Το πρόστιμο συνολικού ύψους 3,07 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε αρχικά στην UTi Worldwide περιορίζεται, όμως, στα 2,97 εκατομμύρια ευρώ.

(Αποφάσεις στις υποθέσεις T-251/12 EGL, Inc. κ.λπ. κατά Επιτροπής, T 254/12 Kühne + Nagel International AG κ.λπ. κατά Επιτροπής, T 264/12 UTi Worldwide, Inc. κ.λπ. κατά Επιτροπής, T-265/12 Schenker Ltd κατά Επιτροπής, T-267/12 Deutsche Bahn AG κ.λπ. κατά Επιτροπής και T 270/12 Panalpina World Transport Ltd κ.λπ. κατά Επιτροπής)

 

 

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 20/16

Λουξεμβούργο, 29 Φεβρουαρίου 2016

Αποφάσεις στις υποθέσεις T-251/12 EGL, Inc. κ.λπ. κατά Επιτροπής, T 254/12 Kühne + Nagel International AG κ.λπ. κατά Επιτροπής, T 264/12 UTi Worldwide, Inc. κ.λπ. κατά Επιτροπής, T-265/12 Schenker Ltd κατά Επιτροπής, T-267/12 Deutsche Bahn AG κ.λπ. κατά Επιτροπής και T 270/12 Panalpina World Transport Ltd κ.λπ. κατά Επιτροπής

________________________________________

Το Γενικό Δικαστήριο διατηρεί τα πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή σε διάφορες εταιρίες για τη συμμετοχή τους στη σύμπραξη στο τομέα των υπηρεσιών διεθνούς αεροπορικής διαμεταφοράς

Το πρόστιμο συνολικού ύψους 3,07 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε αρχικά στην UTi Worldwide περιορίζεται, όμως, στα 2,97 εκατομμύρια ευρώ

Με απόφαση της 28ης Μαρτίου 2012 η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 169 εκατομμυρίων ευρώ σε διάφορες εταιρίες λόγω της συμμετοχής τους κατά χρονικά διαστήματα μεταξύ των ετών 2002 και 2007, σε συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές στην αγορά των υπηρεσιών διεθνούς αεροπορικής διαμεταφοράς. Οι εν λόγω υπηρεσίες διαμεταφοράς περιλάμβαναν ιδίως την οργάνωση της μεταφοράς αγαθών και μπορούσαν να περιλάβουν, επίσης, δραστηριότητες στο όνομα των πελατών ανάλογα με τις ανάγκες τους, όπως ο εκτελωνισμός, η αποθήκευση και οι υπηρεσίες εδάφους.

Η Επιτροπή έκρινε ότι η αντιανταγωνιστική συμπεριφορά των εταιριών οι οποίες συμφώνησαν ως προς τον καθορισμό μηχανισμών τιμολογήσεως και προσαυξήσεων συνεπαγόταν τέσσερις διακριτές συμπράξεις.

Η σύμπραξη σχετικά με το νέο σύστημα εξαγωγών (new export system ή NES) αφορούσε ένα σύστημα εκ των προτέρων εκτελωνισμού για τις εξαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τις χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου το οποίο θεσπίστηκε από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου το 2002. Ομάδα διαμεταφορέων αποφάσισε να εφαρμόσει προσαύξηση για τις δηλώσεις NES.

Το σύστημα εκ των προτέρων δηλώσεως φορτίου (advanced manifest system ή AMS), το οποίο εισήχθη μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, αφορά κανονιστική ρύθμιση των αμερικανικών τελωνειακών αρχών κατά την οποία απαιτείται οι επιχειρήσεις να παρέχουν εκ των προτέρων στοιχεία ως προς τα εμπορεύματα που σκοπεύουν να αποστείλουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ορισμένοι διαμεταφορείς συμφώνησαν να εφαρμόσουν προσαύξηση για την υπηρεσία AMS, ώστε να εξασφαλίσουν την ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων αυτών προς τις αμερικανικές αρχές.

Η σύμπραξη σχετικά με τον συντελεστή νομισματικής προσαρμογής (currency adjustment factor ή CAF) σκοπούσε να επιτύχει συμφωνία ως προς μια κοινή στρατηγική τιμολογήσεως που θα επέτρεπε να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος να μειωθούν τα οφέλη κατόπιν της αποφάσεως της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας το 2005 να πάψει η πρόσδεση του κινεζικού νομίσματος (του ρενμίνμπι-γιουάν ή RMB) με το αμερικανικό δολάριο (USD). Διάφοροι διεθνείς διαμεταφορείς αποφάσισαν να μετατρέψουν όλες τις συμβάσεις που είχαν συνάψει με τους πελάτες τους σε RMB και να εφαρμόσουν προσαύξηση CAF, καθόρισαν δε και το σχετικό ύψος.

Τέλος, η σύμπραξη σχετικά με την προσαύξηση για τις περιόδους αιχμής (peak season surcharge ή PSS) αφορούσε συμφωνία μεταξύ διαφόρων διεθνών διαμεταφορέων για την εφαρμογή συντελεστή προσωρινής αναπροσαρμογής των τιμών. Ο συντελεστής αυτός εισήχθη ως αντίδραση στην αύξηση της ζητήσεως στον τομέα της αεροπορικής διαμεταφοράς για ορισμένες περιόδους, η οποία προκαλούσε πρόβλημα επάρκειας των μεταφορών και αύξηση των τιμών τους. Σκοπός της συμφωνίας αυτής ήταν να προστατευθεί το περιθώριο κέρδους των διαμεταφορέων.

Αρκετές από τις εταιρίες ζήτησαν από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής ή τη μείωση του προστίμου που τους επιβλήθηκε.

Όσον αφορά τη UTi Worldwide, μητρική εταιρία της UTi Nederland και της UTI Worldwide (UK), το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι όταν η ευθύνη της μητρικής εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από την ευθύνη της θυγατρικής της και δεν συντρέχει κανένας παράγοντας που αφορά αποκλειστικά τη συμπεριφορά που καταλογίζεται στη μητρική, τότε η ευθύνη της μητρικής δεν μπορεί να υπερβαίνει την ευθύνη της θυγατρικής της.

Εν προκειμένω η Επιτροπή επέλεξε για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου να στρογγυλοποιήσει προς τα κάτω τα χρονικά διαστήματα της παραβάσεως που αποδίδεται στις θυγατρικές, ενώ δεν προέβη σε τέτοια μείωση για τη μητρική εταιρία. Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι η μητρική εταιρία της οποίας η ευθύνη απορρέει αποκλειστικά από την ευθύνη των δύο θυγατρικών της πρέπει να τύχει της ίδιας μειώσεως ευθύνης με αυτή που ίσχυσε για τις θυγατρικές της. Κατά συνέπεια, το Γενικό Δικαστήριο προβαίνει σε νέο υπολογισμό του συνολικού προστίμου ύψους 3,07 εκατομμυρίων που επιβλήθηκε αρχικά στη UTi Worldwide και αποφασίζει να το μειώσει στα 2,97 εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά τις λοιπές εταιρίες, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει όλα τους τα επιχειρήματα και αποφασίζει να διατηρήσει το ύψος των προστίμων που τους επιβλήθηκαν. Κρίνει, ιδίως, ότι μπορεί ο σχετικός υπολογισμός να στηριχθεί στην αξία των πωλήσεων που συνδέονται με τις υπηρεσίες διαμεταφοράς ως σύνολο υπηρεσιών στις οικείες εμπορικές διαδρομές.

Σύμπραξη σχετική με το NES

Πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή

(σε ευρώ)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου

Ceva Freight (UK) και EGL 2 094 000 Απόρριψη της προσφυγής

Διατήρηση του προστίμου

Kühne + Nagel International και Kühne + Nagel (UK) 5 320 000 Απόρριψη της προσφυγής

Διατήρηση του προστίμου

Schenker 3 673 000 Απόρριψη της προσφυγής

Διατήρηση του προστίμου

Σύμπραξη σχετική με το AMS

Kühne + Nagel International και Kühne + Nagel Management 36 686 000 Απόρριψη της προσφυγής

Διατήρηση του προστίμου

UTi Worldwide, UTi Nederland και UTI Worldwide (UK)

Συνολικό πρόστιμο: 3 068 000

- 1 273 000 εις ολόκληρον στις εταιρίες

- UTi Worldwide: 1 795 000 υπεύθυνη από κοινού και εις ολόκληρον με την UTI Worldwide (UK) (738 000) και την UTi Nederland (954 000) Εν μέρει δεκτή η προσφυγή

Μείωση του προστίμου

Συνολικό πρόστιμο: 2 965 000

- 1 273 000 εις ολόκληρον στις εταιρίες

- UTi Worldwide: 1 692 000 υπεύθυνη από κοινού και εις ολόκληρον με την UTI Worldwide (UK) (738 000) και την UTi Nederland (954 000)

Schenker και Deutsche Bahn 23 091 000 Απόρριψη της προσφυγής

Διατήρηση του προστίμου

Panalpina Management και Panalpina World Transport (Holding) 23 649 000 Απόρριψη της προσφυγής

Διατήρηση του προστίμου

Σύμπραξη σχετική με το CAF

Ceva Freight Shangai και EGL 935 000 Απόρριψη της προσφυγής

Διατήρηση του προστίμου

Kühne + Nagel International και Kühne + Nagel (Shangai) 451 000 Απόρριψη της προσφυγής

Διατήρηση του προστίμου

Schenker China 2 444 000 Απόρριψη της προσφυγής

Διατήρηση του προστίμου

Schenker China και Deutsche Bahn 3 071 000

Απόρριψη της προσφυγής

Διατήρηση του προστίμου

Panalpina China και Panalpina World Transport (Holding) 3 251 000 Απόρριψη της προσφυγής

Διατήρηση του προστίμου

Σύμπραξη σχετική με το PSS

Kühne + Nagel International και Kühne + Nagel (Hong Kong) 11 217 000 Απόρριψη της προσφυγής

Διατήρηση του προστίμου

Schenker International (HK) και Deutsche Bahn 2 656 000 Απόρριψη της προσφυγής

Διατήρηση του προστίμου

Panalpina China και Panalpina World Transport (Holding) 19 584 000 Απόρριψη της προσφυγής

Διατήρηση του προστίμου

________________________________________

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη, τα όργανα της Ένωσης και οι ιδιώτες μπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιμη, η πράξη ακυρώνεται. Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να καλύψει το ενδεχόμενο κενό δικαίου που δημιουργεί η ακύρωση της πράξεως.

________________________________________

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Γενικό Δικαστήριο

Το πλήρες κείμενο των αποφάσεων (T-251/12, T-254/12, T-264/12, T-265/12, T-267/12, T-270/12) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη  (+352) 4303 2582

back to top