ΔΕΕ: ΙΝΤΕΡΝΕΤ-Η Daimler δεν μπορεί να υποχρεώσει πρώην εξουσιοδοτημένο συνεργείο της να απαλείψει δημοσίευση καταχωρίσεως με το σήμα "Mercedes-Benz" (Aπόφαση C-179/15)

Τα πρώην εξουσιοδιοτημένα συνεργεία Daimler δεν είναι υπεύθυνα για τις καταχωρίσεις οι οποίες, παρά την προσπάθεια που αυτά κατέβαλαν για τη διαγραφή τους, εξακολουθούν να συνδέουν την επωνυμία τους με το σήμα «Mercedes-Benz» στο Διαδίκτυο. Επιπροσθέτως η Daimler δεν μπορεί να απαιτήσει από τα εν λόγω συνεργεία να αναλάβουν ενέργειες με σκοπό την απάλειψη από το Διαδίκτυο τέτοιων καταχωρίσεων οσάκις αυτές δεν είχαν παραγγελθεί.

(Απόφαση στην υπόθεση C-179/15, Daimler AG κατά Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.)

Βλ. συνημμένο Ανακοινωθέν Τύπου. Για το πλήρες κείμενο της αποφάσεως παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα CURIA.

 

 

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 23/16

Λουξεμβούργο, 3 Μαρτίου 2016

Απόφαση στην υπόθεση C-179/15

Daimler AG κατά Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.Τα πρώην εξουσιοδιοτημένα συνεργεία Daimler δεν είναι υπεύθυνα για τις καταχωρίσεις οι οποίες, παρά την προσπάθεια που αυτά κατέβαλαν για τη διαγραφή τους, εξακολουθούν να συνδέουν την επωνυμία τους με το σήμα «Mercedes-Benz» στο Διαδίκτυο

Επιπροσθέτως η Daimler δεν μπορεί να απαιτήσει από τα εν λόγω συνεργεία να αναλάβουν ενέργειες με σκοπό την απάλειψη από το Διαδίκτυο τέτοιων καταχωρίσεων οσάκις αυτές δεν είχαν παραγγελθεί

Η Együd Garage είναι εταιρία ουγγρικού δικαίου η οποία εξειδικεύεται στην πώληση και την επισκευή αυτοκινήτων Mercedes. Για περισσότερο από πέντε έτη συνδεόταν με σύμβαση για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση με την Daimler, γερμανική εταιρία κατασκευής αυτοκινήτων Mercedes και δικαιούχο του διεθνούς σήματος «Mercedes-Benz» του οποίου η προστασία εκτείνεται και στην Ουγγαρία. Βάσει της εν λόγω συμβάσεως, η Együd Garage είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σήμα αυτό και να εμφανίζεται στις καταχωρίσεις που την αφορούσαν ως «εξουσιοδοτημένο συνεργείο Mercedes-Benz».

Μετά τη λήξη της εν λόγω συμβάσεως, η Együd Garage επιχείρησε να διασφαλίσει τη διαγραφή κάθε καταχωρίσεως η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει στο κοινό την εντύπωση ότι μεταξύ αυτής και της Daimler εξακολουθούσε να υφίσταται συμβατική σχέση. Παρά τις ενέργειες που ανέλαβε, καταχωρίσεις οι οποίες αποτύπωναν μια τέτοια σχέση εξακολούθησαν να εμφανίζονται στο Διαδίκτυο και να εντοπίζονται από τις μηχανές αναζήτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Daimler ζήτησε από το Fővárosi Törvényszék (δικαστήριο της Βουδαπέστης, Ουγγαρία) να υποχρεώσει την Együd Garage να προβεί σε ενέργειες για τη διαγραφή των επίμαχων καταχωρίσεων και να απόσχει από οποιαδήποτε νέα προσβολή των δικαιωμάτων που συνδέονται με το σήμα της. Το εν λόγω δικαστήριο ζητεί από το Δικαστήριο να διευκρινιστεί εάν η οδηγία περί σημάτων [1] παρέχει στην Daimler τη δυνατότητα να απαιτήσει από τον αντισυμβαλλόμενο να αναλάβει περαιτέρω ενέργειες προς αποφυγή βλάβης του σήματός της.

Με την απόφασή του που δημοσιεύθηκε σήμερα, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η δημοσίευση σε δικτυακό τόπο διαφημιστικής καταχωρίσεως η οποία περιέχει αναφορά σε σήμα συνιστά χρήση του εν λόγω σήματος εκ μέρους του διαφημιζόμενου εάν αυτός παρήγγειλε την καταχώριση. Αντιθέτως, η εμφάνιση του σήματος στον οικείο ιστότοπο δεν συνιστά πλέον τέτοια χρήση εκ μέρους τους διαφημιζόμενου, οσάκις αυτός ρητώς απαίτησε από τον διαχειριστή του ιστότοπου στον οποίο είχε παραγγείλει την καταχώριση να τη διαγράψει και ο διαχειριστής δεν δίνει συνέχεια στο εν λόγω αίτημα. Συγκεκριμένα, οι παραλείψεις του διαχειριστή δεν είναι δυνατόν να καταλογιστούν σε διαφημιζόμενο που επιδιώκει ακριβώς να αποτρέψει χρήση του οικείου σήματος χωρίς σχετική άδεια.

Στο ίδιο πνεύμα, ο διαφημιζόμενος δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνος για τις πράξεις και τις παραλείψεις των διαχειριστών άλλων δικτυακών τόπων οι οποίοι, χωρίς τη συγκατάθεσή του, αναπαράγουν την καταχώριση για να την εμφανίσουν στον δικό τους ιστότοπο.

Στο μέτρο που αμφότερες οι ανωτέρω διαπιστώσεις ισχύουν ως προς την Együd Garage, η Daimler δεν μπορεί να την υποχρεώσει δικαστικώς να θέσει τέλος στη δημοσίευση στο Διαδίκτυο της επίδικης καταχωρίσεως.

Εντούτοις, το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί, αφενός, να αξιώσει από τον διαφημιζόμενο την απόδοση οποιουδήποτε οικονομικού πλεονεκτήματος το οποίο ενδέχεται να του αποφέρουν οι καταχωρίσεις που εξακολουθούν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο και, αφετέρου, να στραφεί κατά των διαχειριστών των δικτυακών τόπων οι οποίοι προσβάλλουν τα δικαιώματα που συνδέονται με το σήμα του.


ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, ομοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει παρόμοιο ζήτημα.


Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη ( (+352) 4303 2582[1] Οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (EE L 299, σ. 25, και διορθωτικό ΕΕ 2009, L 11, σ. 86).

back to top