Η εταιρία The Body Shop δεν μπορεί να καταχωρίσει το SPA WISDOM ως κοινοτικό σήμα. Ο όρος spa δεν αποτελεί γενικό όρο για τα καλλυντικά προϊόντα. (Απόφαση στην υπόθεση T-201/14, The Body Shop International plc κατά ΓΕΕΑ)

 

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 29/16

Λουξεμβούργο, 16 Μαρτίου 2016

Απόφαση στην υπόθεση T‑201/14

The Body Shop International plc κατά ΓΕΕΑ


 

 

Η εταιρία The Body Shop δεν μπορεί να καταχωρίσει το SPA WISDOM ως κοινοτικό σήμα

Ο όρος spa δεν αποτελεί γενικό όρο για τα καλλυντικά προϊόντα

Το 2010, η εταιρία The Body Shop International, με έδρα το Littlehampton (Ηνωμένο Βασίλειο), υπέβαλε αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος στο Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)[1]. Η αίτηση αφορούσε το λεκτικό σημείο SPA WISDOM. Η καταχώριση ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, για καλλυντικά προϊόντα.

Η εταιρία Spa Monopole, compagnie fermière de Spa, με έδρα το Spa (Βέλγιο), άσκησε ανακοπή κατά της εν λόγω καταχώρισης. Η ανακοπή αυτή στηρίχθηκε σε διάφορα προγενέστερα σήματα καταχωρισμένα στη Μπενελούξ τα οποία χρησιμοποιούν τον όρο «spa», και μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το λεκτικό σήμα SPA που αφορά μεταξύ άλλων μεταλλικά και αεριούχα νερά.

Τον Ιανουάριο του 2014, το ΓΕΕΑ δέχτηκε την ανακοπή και απέρριψε την αίτηση καταχώρισης του σήματος SPA WISDOM στο σύνολό της. Έκρινε ότι υπάρχει κίνδυνος η χρήση του σήματος αυτού να έχει ως συνέπεια την άντληση αθέμιτου οφέλους από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος Spa. Στις 26 Μαρτίου 2014, η εταιρία The Body Shop άσκησε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του ΓΕΕΑ.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή που άσκησε η εταιρία The Body Shop.

Συγκεκριμένα, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει την προγενέστερη νομολογία του[2], διαπιστώνοντας ότι ο όρος «spa» μπορεί ενδεχομένως να συνιστά γενικό και περιγραφικό όρο στην περίπτωση των χώρων υδροθεραπείας, όπως είναι τα χαμάμ ή οι σάουνες, όχι όμως σε αυτήν των καλλυντικών, για τον λόγο ότι η σχέση μεταξύ καλλυντικών και κέντρων υδροθεραπείας δεν είναι τέτοια ώστε να επεκταθεί στα εν λόγω προϊόντα ο γενικός και περιγραφικός χαρακτήρας της λέξης αυτής.

Το Γενικό Δικαστήριο διευκρινίζει ότι τα προϊόντα τα οποία αφορά το λεκτικό σήμα SPA, δηλαδή τα μεταλλικά νερά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συστατικά των καλλυντικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, μεταξύ αυτών των δύο ειδών προϊόντων υπάρχει ορισμένη εγγύτητα, η οποία ενισχύεται από το γεγονός ότι οι φορείς εκμετάλλευσης μεταλλικών νερών συχνά πωλούν καλλυντικά προϊόντα αποτελούμενα από μεταλλικά νερά.

Κατά συνέπεια, λαμβανομένων υπόψη του κοινού προς το οποίο απευθύνονται τα αντιπαρατιθέμενα σημεία, δηλαδή του ευρέος κοινού των χωρών της Μπενελούξ, καθώς και του μέσου βαθμού ομοιότητας μεταξύ των εν λόγω σημείων, της εγγύτητας των προσδιοριζόμενων από τα αντιπαρατιθέμενα σημεία προϊόντων αλλά και της μεγάλης φήμης του σήματος SPA, το ΓΕΕΑ δεν υπέπεσε σε πλάνη καθόσον διαπίστωσε ότι το ενδιαφερόμενο κοινό θα μπορούσε ενδεχομένως να συνδέσει τα αντιπαρατιθέμενα σημεία.

Εκτός αυτού, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι η εικόνα του σήματος SPA και το περιεχόμενο του μηνύματός του παραπέμπουν στην υγεία, τον καλλωπισμό, την καθαριότητα και την υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία. Τούτο ισχύει επίσης για τα καλλυντικά προϊόντα. Συγκεκριμένα, τα τελευταία αυτά προϊόντα αποβλέπουν στη διατήρηση, τη φροντίδα και τον καθαρισμό της επιδερμίδας, με σκοπό τον καλλωπισμό.

Συνεπώς, το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει ότι ορθώς το ΓΕΕΑ έκρινε ότι υπάρχει κίνδυνος η χρήση του SPA WISDOM να έχει ως συνέπεια την άντληση αθέμιτου οφέλους από τη φήμη του προγενέστερου σήματος SPA ή από την εικόνα του, με αποτέλεσμα να καθίσταται ευχερέστερη η διάθεση στο εμπόριο των προσδιοριζόμενων από το ζητούμενο σήμα προϊόντων λόγω της συσχέτισής τους με το προγενέστερο σήμα.


ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Το κοινοτικό σήμα ισχύει σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνυπάρχει με τα εθνικά σήματα. Οι αιτήσεις καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος απευθύνονται στο ΓΕΕΑ. Κατά των αποφάσεων αυτών μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη, τα όργανα της Ένωσης και οι ιδιώτες μπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιμη, η πράξη ακυρώνεται. Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να καλύψει το ενδεχόμενο κενό δικαίου που δημιουργεί η ακύρωση της πράξεως.


Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Γενικό Δικαστήριο

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη ( (+352) 4303 2582[1] Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (EE L 78, σ. 1).

[2] Αποφάσεις της 25ης Μαρτίου 2009, L’Oréal κατά ΓΕΕΑ – Spa Monopole (SPALINE) (υπόθεση T-21/07), και L’Oréal κατά ΓΕΕΑ – Spa Monopole (SPA THERAPY) (υπόθεση T-109/07).

back to top