ΓΔΕΕ: Επιβεβαίωνεται η άρνηση της Επιτροπής να καταχωρίσει πρόταση πρωτοβουλίας πολιτών σχετικά με τις περιφέρειες με εθνικές μειονότητες (Απόφαση Τ-529/13)

 

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 50/04

Λουξεμβούργο, 10 Μαΐου 2016

Απόφαση στην υπόθεση T-529/13

Balázs-Árpád Izsák και Attila Dabis κατά Επιτροπής


 

 

 

Το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή προς καταχώριση η πρόταση πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης σε γεωγραφικές ζώνες με εθνικές μειονότητες

Με την πρόταση αυτή επιδιώκεται ο καθορισμός περιφερειών που μπορούν να ενταχθούν στην πολιτική συνοχής της Ένωσης, χωρίς όμως να γίνονται σεβαστά τα εσωτερικά διοικητικά σύνορα των κρατών μελών

Κατά τη Συνθήκη ΕΕ, πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθμός τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου πολιτών προερχόμενων από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών, μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλλει στον νομοθέτη της Ένωσης νομικές πράξεις για την εφαρμογή των Συνθηκών («πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών»). Προτού αρχίσουν να συλλέγουν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας οφείλουν να ζητήσουν την καταχώρισή της από την Επιτροπή, η οποία εξετάζει ιδίως το αντικείμενο και τους σκοπούς της. Η Επιτροπή μπορεί να αρνηθεί την καταχώριση της πρωτοβουλίας εφόσον το αντικείμενό της καταφανώς δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής βάσει των οποίων μπορεί να προτείνει στον νομοθέτη της Ένωσης την έκδοση νομικής πράξης.

Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι Balázs-Árpád Izsák και Attila Dabis, από κοινού με πέντε ακόμη πρόσωπα, υπέβαλαν στις 18 Ιουνίου 2013 στην Επιτροπή μια πρόταση πρωτοβουλίας πολιτών, με τον τίτλο «Πολιτική συνοχής για την ισότητα των περιφερειών και τη διατήρηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους»[1]. Με την πρωτοβουλία αυτή επιδιώκεται να αποδώσει η ενωσιακή πολιτική συνοχής ιδιαίτερη προσοχή στις περιφέρειες των οποίων τα εθνοτικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά διαφέρουν από εκείνα των γειτνιαζουσών περιφερειών («περιφέρειες με εθνικές μειονότητες»). Κατά την πρωτοβουλία, οι περιφέρειες με εθνικές μειονότητες δεν συνιστούν κατ’ ανάγκη διοικητική μονάδα που μπορεί να έχει πρόσβαση στα ταμεία, στους πόρους και στα προγράμματα της ενωσιακής πολιτικής συνοχής.

Επομένως, βασικός σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να αποκτήσουν οι περιφέρειες με εθνικές μειονότητες πρόσβαση στα πλεονεκτήματα αυτά, προκειμένου να μη μειονεκτούν από οικονομικής άποψης σε σχέση με τις γειτνιάζουσες περιφέρειες.

Με απόφαση της 25ης Ιουλίου 2013[2], η Επιτροπή αρνήθηκε να καταχωρίσει την πρόταση πρωτοβουλίας, εκτιμώντας ότι βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της βάσει των οποίων μπορεί να προτείνει στον νομοθέτη της Ένωσης την έκδοση νομικής πράξης. Οι Balázs-Árpád Izsák και Attila Dabis προσέφυγαν στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής.

Με τη σημερινή του απόφαση το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι, στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής συνοχής, η έννοια της «περιφέρειας» πρέπει να ορίζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να γίνεται σεβαστή η πολιτική, διοικητική και θεσμική πραγματικότητα που επικρατεί στα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, η Ένωση δεν μπορεί να εκδώσει πράξη η οποία, όπως η προταθείσα με την πρωτοβουλία πράξη, θα όριζε περιφέρειες με εθνικές μειονότητες χωρίς να λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα αυτή.

Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει επίσης ότι η διατήρηση των ιδιαίτερων εθνοτικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών ή γλωσσικών χαρακτηριστικών ορισμένων περιφερειών δεν συνιστά σκοπό δυνάμενο να δικαιολογήσει την έκδοση νομικής πράξεως της Ένωσης επί τη βάσει της ενωσιακής πολιτικής συνοχής. Πράγματι, η πολιτική αυτή αποσκοπεί στην προαγωγή της αρμονικής ανάπτυξης του συνόλου της Ένωσης και, μεταξύ άλλων, στον περιορισμό των σοβαρών και μόνιμων δημογραφικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν ορισμένες από τις περιφέρειες αυτές.

Κατά το Γενικό Δικαστήριο, οι Balázs-Árpád Izsák και Attila Dabis δεν απέδειξαν γενικώς ότι τα ιδιαίτερα εθνοτικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά των περιφερειών με εθνικές μειονότητες θα μπορούσαν να εκληφθούν ως τέτοιο μειονέκτημα, το οποίο περιάγει τις περιφέρειες αυτές σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τις γειτνιάζουσες περιφέρειες.

Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η προταθείσα με την πρωτοβουλία πράξη δεν ενδείκνυται για την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας την οποία αντιπροσωπεύουν οι εθνικές μειονότητες και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εκδοθεί στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής της Ένωσης.


ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη, τα όργανα της Ένωσης και οι ιδιώτες μπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιμη, η πράξη ακυρώνεται. Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να καλύψει το ενδεχόμενο κενό δικαίου που δημιουργεί η ακύρωση της πράξεως.


Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Γενικό Δικαστήριο

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη ( (+352) 4303 2582[1] Ο πρωτότυπος τίτλος της πρωτοβουλίας στα αγγλικά είναι: « Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures ».

[2] Απόφαση C (2013) 4975 τελικό της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2013, περί απορρίψεως της αιτήσεως καταχωρίσεως της πρωτοβουλίας πολιτών «Πολιτική συνοχής για την ισότητα των περιφερειών και τη διατήρηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους».

back to top