ATZENTA 27.5.2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Τρίτη 31 Μαΐου

ΔΕΕ: Προτάσεις Achbita (NL- Απόλυση λόγω προθέσεως καλύψεως του κεφαλιού με μαντίλα)

Πέμπτη 2 Ιουνίου

ΔΕΕ: Προτάσεις VOB (NL- Διάθεση e-book μέσω μεταφορτώσεως για περιορισμένο χρόνο)

ΔΕΕ: Προτάσεις Vervloet κ.λπ. (NL-Κρατική ενίσχυση-Σύστημα εγγυήσεως υπέρ μελών συνεταιρισμών)

ΔΕΕ: Απόφαση Bogendorff von Wolffersdorff (DE-Άρνηση των αρχών κράτους μέλους να καταχωρίσουν τίτλους ευγενείας)

ΔΕΕ: Απόφαση Kαρέλια (EL-Λαθρεμπόριο τσιγάρων-Υπεύθυνος για την πληρωμή προστίμων)

ΓΔΕΕ: Αποφάσεις Moreda-Riviere Treflerías κ.ά (Σύμπραξη στον τομέα του προεντεταμένου χάλυβα)

Πέμπτη 9 Ιουνίου

ΔΕΕ: Προτάσεις ΑΓΕΤ Ηρακλής (EL-Οριστική διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου της Χαλκίδας - Απολύσεις)

Τρίτη 31 Μαΐου

ΔΕΕ: Προτάσεις Achbita (NL- Απόλυση λόγω προθέσεως καλύψεως του κεφαλιού με μαντίλα)

C-157/15, Samira Achbita και Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Κέντρο για την ισότητα ευκαιριών και για την καταπολέμηση του ρατσισμού) κατά G4S Secure Solutions NV.

To 2003 η S. Achbita άρχισε να εργάζεται για την G4S ως ρεσεψιονίστ, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Εντός της εταιρείας ίσχυε ένας αρχικά άγραφος κανόνας ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να φέρουν θρησκευτικά, πολιτικά ή φιλοσοφικά σύμβολα. Η Achbita, η οποία κατά την πρόσληψή της ήταν ήδη μουσουλμάνα, αρχικά φορούσε μαντίλα αποκλειστικά εκτός των ωρών εργασίας. Ωστόσο, το 2006 γνωστοποίησε ότι έχει την πρόθεση να φοράει μαντίλα επίσης κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας. Κατόπιν τούτου, τo διοικητικό συμβούλιο της G4S Secure Solutions τροποποίησε τον κανονισμό εργασίας και απαγόρευσε στους εργαζομένους να φέρουν στον χώρο εργασίας θεατά σύμβολα των πολιτικών, φιλοσοφικών ή θρησκευτικών τους πεποιθήσεων και/ή να ασκούν όποια πρακτική απορρέει από τις πεποιθήσεις αυτές.

Η Achbita απολύθηκε λόγω της σταθερής προθέσεώς της να φοράει, ως μουσουλμάνα, μαντίλα και έλαβε αποζημίωση απολύσεως.

Η αγωγή αποζημιώσεως λόγω δυσμενών διακρίσεων απορρίφθηκε σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Το Hof van Cassatie ρωτά το Δικαστήριο αν, κατά την η οδηγία 2000/78/ΕΚ για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, συνιστά ή όχι άμεση δυσμενή διάκριση ο κανόνας που ισχύει σε μια επιχείρηση που απαγορεύει σε όλους τους εργαζομένους να φέρουν εντός του χώρου εργασίας εξωτερικά σημεία πολιτικών, φιλοσοφικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Πέμπτη 2 Ιουνίου

ΔΕΕ: Προτάσεις VOB (NL- Διάθεση e-book μέσω μεταφορτώσεως για περιορισμένο χρόνο)

C-174/15, Vereniging Openbare Bibliotheken κατά Stichting Leenrecht

Η VOB είναι η ένωση που προασπίζει τα συμφέροντα όλων των δημόσιων βιβλιοθηκών στις Κάτω Χώρες. Όλες οι ολλανδικές δημόσιες βιβλιοθήκες είναι μέλη της VOB. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες παραδοσιακά δανείζουν υλικά βιβλία και για τον δανεισμό τους καταβάλλουν στο Stichting Leenrecht (οργανισμό εισπράξεως των αμοιβών δανεισμού) αμοιβή δανεισμού βάσει του νόμου περί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (Aw). Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, ως δανεισμός νοείται η διάθεση προς χρήση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και όχι για άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή εμπορικό όφελος, όταν αυτή πραγματοποιείται από ιδρύματα που είναι προσβάσιμα από το κοινό. Τον Μάρτιο του 2010 η VOB ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με τους δικαιούχους σχετικά με τον ψηφιακό δανεισμό ηλεκτρονικών βιβλίων. Η VOB θεωρεί ότι ο ηλεκτρονικός δανεισμός δεν προσβάλλει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ενώ ο Stichting Leenrecht το αντίθετο.

Το Rechtbank Den Haag υπέβαλε στο ΔΕΕ προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία του όρου «δανεισμός» της οδηγίας 2006/115/ΕΚ, για το δικαίωμα εκμισθώσεως, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας.

ΔΕΕ: Προτάσεις Vervloet κ.λπ. (NL-Κρατική ενίσχυση-Σύστημα εγγυήσεως υπέρ μελών συνεταιρισμών)

C-76/15, Paul Vervloet κ.λπ. κατά Ministerraad

Στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσεως η οποία από το 2008 απέκτησε παγκόσμιες διαστάσεις, ο Βέλγος νομοθέτης έλαβε ορισμένα μέτρα για τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και την αποφυγή διαρθρωτικής κρίσεως. Τα μέτρα αυτά επέτρεψαν στους αναγνωρισμένους συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα να ενταχθούν στο ειδικό ταμείο προστασίας. Το 2011 το βελγικό κράτος ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι θέσπισε σύστημα εγγυήσεως υπέρ των μελών (φυσικών προσώπων) των αναγνωρισμένων συνεταιρισμών οι οποίοι είτε υπόκεινται στην προληπτική εποπτεία της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου, είτε έχουν επενδύσει τουλάχιστον το ήμισυ του ενεργητικού τους σε ίδρυμα το οποίο υπόκειται σε τέτοια εποπτεία. Η Επιτροπή κίνησε έρευνα σχετικά με το σύστημα αυτό και ζήτησε από το βελγικό κράτος να μη προχωρήσει στην εφαρμογή της εγγυήσεως. Ενώπιον του Raad van State (Συμβουλίου της Επικρατείας) κατατέθηκαν τρεις αιτήσεις ακυρώσεως των μέτρων. Σε κάθε μία από τις τρεις αυτές υποθέσεις τίθεται το ζήτημα αν τα μέτρα αυτά εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις.

Το Grondwettelijk Hof υπέβαλε στο ΔΕΕ έξι προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία της οδηγίας 94/19/ΕΚ, περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της γενικής αρχής της ισότητας.

ΔΕΕ: Απόφαση Bogendorff von Wolffersdorff (DE-Άρνηση των αρχών κράτους μέλους να καταχωρίσουν τίτλους ευγενείας)

C-438/14, Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff κατά Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe

Οι γερμανικές αρχές αρνήθηκαν να μεταβάλουν τα ονόματα και το επώνυμο του Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff, Γερμανού και Βρετανού υπηκόου, στη ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς του και να προσθέσουν στο μητρώο γεννήσεων τίτλους ευγενείας ως μέρος του ονοματεπωνύμου που αυτός απέκτησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή «Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff».

Το Amtsgericht Karlsruhe ρωτά το ΔΕΕ αν οι αρχές κράτους μέλους οφείλουν να αναγνωρίζουν τη μεταβολή ονοματεπωνύμου υπηκόου του εν λόγω κράτους, εάν αυτός είναι συγχρόνως υπήκοος και άλλου κράτους μέλους και κατά τη διάρκεια της συνήθους διαμονής του σε αυτό το άλλο κράτος προέβη σε μεταβολή ονοματεπωνύμου μη συνδεόμενη με μεταβολή οικογενειακής καταστάσεως και απέκτησε ονοματεπώνυμο της επιλογής του συνοδευόμενο από δηλωτικά τίτλων ευγενείας (εφόσον είναι πιθανό να μην υπάρξει ουσιαστικός δεσμός με το εν λόγω κράτος στο μέλλον), ενώ στο πρώτο κράτος μέλος έχουν καταργηθεί μεν συνταγματικώς οι τίτλοι ευγενείας, αλλά τα δηλωτικά τίτλων ευγενείας που ίσχυαν κατά τον χρόνο της καταργήσεως μπορούν να διατηρούνται ως συστατικά στοιχεία του ονοματεπωνύμου.

ΔΕΕ: Απόφαση Kαρέλια (EL-Λαθρεμπόριο τσιγάρων-Υπεύθυνος για την πληρωμή προστίμων)

C-81/15, Καπνοβιομηχανία Καρέλια A.E. κατά Υπουργού Οικονομικών

Το 1994, συνελήφθη στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα οδηγός που επιχειρούσε να εξέλθει στη Βουλγαρία με το κενό φορτίου φορτηγό του. Σύμφωνα όμως με την τελωνειακή διασάφηση το αυτοκίνητο έπρεπε να είναι έμφορτο με 740 χαρτοκιβώτια με τσιγάρα που είχαν φορτωθεί από τις εγκαταστάσεις που διατηρεί η ΚΑΡΕΛΙΑ στην Καλαμάτα και προορίζονταν για βουλγαρική εταιρία. Τη σχετική πληροφορία για τη διέλευση του αυτοκινήτου είχε δώσει η ίδια η ΚΑΡΕΛΙΑ στις αστυνομικές αρχές. Από τη σχετική έρευνα προέκυψε ότι είχε πραγματοποιηθεί από την ΚΑΡΕΛΙΑ και δεύτερη φόρτωση και μεταφορά 760 χαρτοκιβωτίων με τσιγάρα με παραλήπτρια την ίδια βουλγαρική εταιρία. Ούτε όμως το φορτίο αυτό έφτασε στον προορισμό του.

Η Ειδική Υπηρεσία Τελωνειακών Ερευνών (ΕΥΤΕ) διενήργησε σχετική έρευνα από την οποία προέκυψε εμπλοκή τρίτων προς την εταιρία προσώπων. Η ΕΥΤΕ επέβαλε πολλαπλά τέλη και συγχρόνως κήρυξε την ΚΑΡΕΛΙΑ ως αστικώς συνυπεύθυνη για την καταβολή τους.

Η ΚΑΡΕΛΙΑ άσκησε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά το οποίο έκρινε ότι στοιχειοθετείται μεν η λαθρεμπορία αλλά δεν προέκυψε σχέση εντολής ή αντιπροσωπεύσεως μεταξύ της εταιρίας και των τρίτων.

Το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε έφεση προβάλλοντας ότι βάσει του Τελωνειακού Κώδικα, η ΚΑΡΕΛΙΑ, ως εγκεκριμένος αποθηκευτής, είχε την αποκλειστική ευθύνη της διακίνησης των εμπορευμάτων μέχρι τον τελικό προορισμό τους δηλαδή να εξαχθούν. Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά δέχθηκε μόνον εν μέρει την προσφυγή της ΚΑΡΕΛΙΑ μειώνοντας το ποσό για το οποίο είχε αρχικά κριθεί υπόχρεη.

Η ΚΑΡΕΛΙΑ άσκησε αναίρεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ρωτά το ΔΕΕ αν η οδηγία 92/12/ΕΟΚ απαγορεύει εθνική νομοθετική διάταξη, σύμφωνα με την οποία μπορεί να κηρυχθεί αλληλεγγύως υπεύθυνος για την πληρωμή διοικητικών προστίμων, λόγω λαθρεμπορίας, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής προϊόντων τα οποία διακινήθηκαν από τη φορολογική αποθήκη του υπό καθεστώς αναστολής επιβολής των αναλογούντων φόρων και τα οποία εξήλθαν αντικανονικώς από το εν λόγω καθεστώς, συνεπεία λαθρεμπορικής παράβασης, ανεξαρτήτως του εάν αυτός είχε, κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης, την κυριότητα των εμπορευμάτων, βάσει των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου, και, ανεξαρτήτως του εάν οι δράστες της παράβασης, που ενεπλάκησαν στη διακίνηση αυτή, είχαν συνάψει ορισμένη συμβατική σχέση με τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, από την οποία να προκύπτει ότι δρούσαν ως εντολοδόχοι του.

ΓΔΕΕ: Αποφάσεις Moreda-Riviere Treflerías κ.ά (Σύμπραξη στον τομέα του προεντεταμένου χάλυβα)

T-426/10, Moreda-Riviere Treflerías κ.λπ.

Με απόφαση της 30ής Ιουνίου 2010 , η Επιτροπή επέβαλε κυρώσεις για σύμπραξη στην οποία μετείχαν 18 προμηθευτές προεντεταμένου χάλυβα κατά τις δεκαετίες 1980/1990 και έως το 2002. Η σύμπραξη συνίστατο σε καθορισμό ποσοστώσεων, καταμερισμό πελατείας, καθορισμό τιμών και ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, τις ποσότητες και τους πελάτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο («Ομάδα Ζυρίχης», «Ομάδα Ευρώπης»), περιφερειακό και εθνικό επίπεδο («Ομάδα Ιταλίας», «Ομάδα Ισπανίας»). Οι επιχειρήσεις ζήτησαν από Γενικό Δικαστήριο την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής, το οποίο, με απόφαση της 15ης Ιουλίου 2015, μείωσε τα πρόστιμα σε τρεις επιχειρήσεις και επικύρωσε τα πρόστιμα των υπολοίπων μετεχόντων στη σύμπραξη (βλ. Ανακοινωθέν Τύπου 83/15). Η «Ομάδα Ισπανίας» ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής.

Πέμπτη 9 Ιουνίου

ΔΕΕ: Προτάσεις ΑΓΕΤ Ηρακλής (EL-Οριστική διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου της Χαλκίδας - Απολύσεις)

C-201/15, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ κατά Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ήδη Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ανήκει στον γαλλικών συμφερόντων πολυεθνικό όμιλο Lafarge και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διανομή και εμπορία τσιμέντου διαθέτοντας τρία εργοστάσια στην Ελλάδα (Αγριά Βόλου, Αλιβέρι και Χαλκίδα). Από το 2011, η εταιρία γνωστοποίησε στους εργαζομένους πρόθεση αναπροσαρμογής του προγράμματος εργασίας λόγω μειωμένης ζήτηση του παραγόμενου τσιμέντου. Τον Μάρτιο του 2013 το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ενέκρινε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της παραγωγικής δομής τσιμέντου. Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβανόταν η οριστική διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου της Χαλκίδας που απασχολούσε 236 εργαζομένους. Τον Απρίλιο του 2013 η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ υπέβαλε στον Υπουργό Εργασίας αίτημα να εγκριθεί το σχέδιο ομαδικών απολύσεων βάσει του ν. 1387/1983. Το αίτημα απορρίφθηκε λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας και αόριστων επιχειρημάτων. Έκτοτε η εταιρία προβαίνει κάθε μήνα στην απόλυση ποσοστού εργαζομένων που δεν εμπίπτει στην κατηγορία των ομαδικών απολύσεων.

Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας.

Το ΣτΕ υπέβαλε στο Δικαστήριο τα παρακάτω προδικαστικά ερωτήματα:

1) Είναι σύμφωνη με την οδηγία 98/59/ΕΚ για τις ομαδικές απολύσεις εθνική διάταξη, όπως ο ν. 1387/1983, η οποία θεσπίζει ως προϋπόθεση για τη διενέργεια ομαδικών απολύσεων σε συγκεκριμένη επιχείρηση την εκ μέρους της Διοικήσεως έγκριση με κριτήρια α) τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, β) την κατάσταση της επιχείρησης και γ) το συμφέρον της εθνικής οικονομίας;

2) Σε περίπτωση που η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι αποφατική, είναι η εθνική αυτή διάταξη σύμφωνη με την οδηγία 98/59/ΕΚ, εφόσον συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, όπως οξεία οικονομική κρίση και ιδιαίτερα αυξημένη ανεργία;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Estella Cigna Αγγελίδη Τηλ.: (00352) 4303 2582 Μαρία Ζώη Τηλ.: (00352) 4303 2180

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

back to top