Νομοθεσία

Ν. 4512/2018: ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

https://dspatras-news.blogspot.gr/2018/01/blog-post_18.html

 

Ν. 4512/2018: ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.


ΦΕΚ Α 5/17-1-2018

 

 

 

Ν. 4512/2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Παρατηρήσεις

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρα 1 - 42

1.    Κατάργηση Υποθηκοφυλακείων, μεταφορά αρμοδιοτήτων

2.    Άρθρα 6 – 7 Πάγια και αναλογικά τέλη για την εγγραφή πράξεων κ.τ.λ. 

3.    Άρθρο 15 Σύσταση και τοπική και υλική αρμοδιότητα Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων του Φορέα

4.    Άρθρα 36-41 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

5.    Άρθρο 38 Παράδοση και παραλαβή αρχείων έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων

6.     Άρθρο 41 Καταργούμενες διατάξεις

7.    Άρθρο 42 Έναρξη ισχύος

 

ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ

ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρα 43 – 72

1.    Άρθρο 53 Εκμίσθωση των δημόσιων λατομείων

2.    Άρθρο 54 Εκμίσθωση δημοτικών λατομείων

3.    Άρθρο 57 Απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας

4.    Τροποποιείται το Ν.Δ. 210/1973  Περί Μεταλλευτικού Κώδικος.-(Α` 277).  

5.    Άρθρο 69 Καταργούμενες διατάξεις

α) Νόμος 669 της  24.8/1.9.1977: Περί εκμεταλλεύσεως 

   λατομείων.- (Α` 241).   

6.     τροποποιείται ο Ν.  998/1979 : Περί  προστασίας των   δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων  της Χώρας.

 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρα 73 – 99

Ίδρυση της ≪ Ελληνικό Χρηματιστήριο

Ενέργειας Α.Ε.≫

 

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρα 100 - 126

1.    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2251/1994«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» Άρθρα 100 – 111

2.    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Άρθρα 112 – 117

3.    Τροποποίηση

α) Ν.   3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.»

β) Άρθρο 123 Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ν. 1733/1987)

4.    Άρθρο 125 Καταργούμενες διατάξεις

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρα 127 – 175

1.    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

τροποποίηση Κώδικα Απαλλοτριώσεων ν. 2882/2001

 

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρα 176 – 209

1.    Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( άρθρο 176, 207) 

2.    Άρθρο 177 Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄153)

3.    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ άρθρο 178 επ. 

 Άρθρο 180 Υπαγόμενες διαφορές

Άρθρο 182 Υποχρεωτικότητα

Άρθρο 185 Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην

παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες

Άρθρο 194 Η αμοιβή του διαμεσολαβητή

 

4.     Άρθρο 208 Τροποποίηση  άρθρου 60 του ν. 4472/2017 (Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς)  

5.     Τροποποίηση  ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων),

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρα 210 – 215

1.    Άρθρο 211 τροποποίηση ν. 1264/1982 Ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας 

2.    Αυθεντική ερμηνεία άρθρου 34 (Εργατικόν ατύχημα και επαγγελματική νόσος ) του Α.Ν. 1846 της 14/21 Ιουνίου 1951 (νόμος Ι.Κ.Α. ).

 

ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρα 216 – 219

1.    Άρθρο 216 Περί οδικής βοήθειας

 - Υποχρεώσεις : Παρέχουν άμεση και ποιοτική οδική βοήθεια οχημάτων, δηλαδή ανταπόκριση με το κατάλληλο προσωπικό και όχημα εντός μίας (1) ώρας από την κλήση.

 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ

ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ

ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

Άρθρα 220 - 238

 

ΤΜΗΜΑ Ζ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρα 239 – 243

Τροποποίηση Ν. 3528/2007 Κώδικας Δημοσίων  Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΤΜΗΜΑ Η΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρα 244 - 246

 

ΤΜΗΜΑ Θ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρα 247 – 342

1.    Άρθρο 257 Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων

2.    Άρθρο 260 τροποποίηση Ν. 3984/2011  - Δωρεά  οργάνων  : Συναισθηματικός Δότης - Κάρτα Δότη Ε.Ο.Μ.

3.    Άρθρο 263 Καταργούμενες διατάξεις

4.    ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ άρθρα 271 επ. 

5.     Άρθρο 339 Αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος – ποινικές διατάξεις

 

ΤΜΗΜΑ Ι΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Άρθρα 343 – 347

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρα 348 – 349

 

ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρα 350 - 

1.    Άρθρο 353 Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Φορολογικά κίνητρα

2.    Άρθρο 354 Τροποποιήσεις λοιπών διατάξεων φορολογικών κινήτρων

3.    Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170)

4.     Άρθρο 356 Τροποποίηση  Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248)

5.    Άρθρο 357 επ. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο

6.     Άρθρο 381 Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος: Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος  έχει την καθοδήγηση και το συντονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας.

7.     Άρθρο 391 Τροποποίηση Ν.   2523/1997 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις

8.     Άρθρο 395 Ρυθμίσεις για τον Ε.Φ.Κ.Α.

9.     Άρθρο 404 Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) 

 

Διενέργεια πλειστηριασμού ακινήτων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. (Φ.Ε.Κ. Β΄1884/30-5-2017)

Άρθρο 1-Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός
Με την εντολή του άρθρου 927 ΚΠολΔ, ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση δύναται να αιτηθεί τη διενέργεια του πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 2-Ηλεκτρονικά Συστήματα Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.)
Η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών («ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.»).

Άρθρο 3-Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού 

Υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι συμβολαιογράφος που προηγουμένως έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 της παρούσας.

Άρθρο 4-Τόπος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται με επιμέλεια του συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο της έδρας του συμβολαιογράφου.

Άρθρο 5-Ανάρτηση αναγγελίας διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
Ο συμβολαιογράφος αναρτά στην ιστοσελίδα των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. την αναγγελία διενέργειας πλειστηριασμού κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η αναγγελία περιέχει υποχρεωτικά τα ακόλουθα πεδία: ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συμβολαιογράφου, αντικείμενο, ημερομηνία διενέργειας και τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριασμού, ποσό εγγύησης, καθώς και τον υπερσύνδεσμο προς την ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ όπου έχει αναρτηθεί η περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την αναγγελία μπορούν να προσαρτώνται φωτογραφίες του αντικειμένου που εκπλειστηριάζεται και κάθε σχετικό έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή του συμβολαιογράφου.

Άρθρο 6-Χρήστες ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.
Οι χρήστες των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

α. «Επισκέπτης»: κάθε φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται την οικεία ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερωθεί για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, δίχως ειδικές διαδικασίες εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισης. Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.
β. «Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού»: κάθε πιστοποιημένος στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. συμβολαιογράφος που πραγματοποιεί την ανάρτηση της αναγγελίας πλειστηριασμού και διενεργεί ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που ορίζονται στην πολιτική ασφάλειας των συστημάτων. Ο υπάλληλος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού έχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ., κατά το μέρος που αφορά τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που διενεργεί.
γ. «Υποψήφιος Πλειοδότης»: κάθε φυσικό πρόσωπό το οποίο, ενεργώντας για λογαριασμό του ή ως εκπρόσωπος νομικού ή φυσικού προσώπου, συμμετέχει στη διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, υποβάλλοντας πλειοδοτικές προσφορές, αφού προηγουμένως έχει πιστοποιηθεί στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. Ο υποψήφιος πλειοδότης έχει ελεγχόμενη πρόσβαση σε πλειστηριασμούς στους οποίους συμμετέχει.
δ. «Παρατηρητής (Οφειλέτης)»: κάθε φυσικό πρόσωπό το οποίο, ενεργώντας για λογαριασμό του με την ιδιότητα του οφειλέτη ή ως εκπρόσωπος νομικού ή φυσικού προσώπου που έχει την ιδιότητα του οφειλέτη, συμμετέχει ως παρατηρητής στη διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που αφορά σε οφειλή του, αφού προηγουμένως έχει πιστοποιηθεί στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. Ο παρατηρητής (οφειλέτης) έχει ελεγχόμενη πρόσβαση σε πλειστηριασμούς που σχετίζονται με οφειλή του.

Άρθρο 7-Εγγραφή Χρηστών στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.
Για την εκχώρηση των αναφερομένων στο άρθρο 6 δικαιωμάτων, οι χρήστες πραγματοποιούν εγγραφή στα συστήματα μέσω της οικείας ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις κάτωθι διαδικασίες:

1. Οι υπάλληλοι ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ΑΦΜ, διεύθυνση έδρας, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό μητρώου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου στον οποίο υπάγονται, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ταυτοποιούνται μέσω των διαπιστευτηρίων τους που τηρούνται στα συστήματα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Μετά την ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή τους στα συστήματα.

2. Οι υποψήφιοι πλειοδότες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό αριθμό πλειστηριασμού στον οποίον ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν) και, αποδεχόμενοι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους «Όρους και Προϋποθέσεις» χρήσης των συστημάτων και των προσωπικών δεδομένων, ταυτοποιούνται ως εξής:


α) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων ή φυσικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ ταυτοποιούνται μέσω των διαπιστευτηρίων τους που τηρούνται στα συστήματα TAXISNET της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Μετά την ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή τους στα συστήματα.

β) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων ή φυσικά πρόσωπα πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από τα αντίστοιχα συστήματα. Μετά την ταυτοποίηση, ο αρμόδιος υπάλληλος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού εγκρίνει την εγγραφή τους στα συστήματα. Σε περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο στερείται αριθμού ΦΠΑ εφαρμόζεται η περ. δ, ενώ σε περίπτωση κατά την οποία νομικό πρόσωπο στερείται αριθμού ΦΠΑ εφαρμόζεται η περ. γ.

γ) Οι πολίτες τρίτων κρατών που λειτουργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής και ταυτοποιούνται καταχωρίζοντας στο σύστημα το έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και είτε υπεύθυνη δήλωση σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, στα οποία δηλώνεται και με τα οποία αποδεικνύεται η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών εργάσιμων ημερών και σε έγχαρτη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στο γραφείο του αρμόδιου υπαλλήλου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Μετά την ταυτοποίηση, ο αρμόδιος υπάλληλος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού εγκρίνει την εγγραφή τους στα συστήματα.

δ) Φυσικά πρόσωπα πολίτες τρίτων κρατών υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής και ταυτοποιούνται, καταχωρίζοντας στο σύστημα αρχείο σε μορφή pdf που περιέχει σαρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και υπεύθυνη δήλωση σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική περί της ορθότητας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων, προσκομιζόμενα εντός τριών εργάσιμων ημερών και σε έγχαρτη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στο γραφείο του αρμόδιου υπαλλήλου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Μετά την ταυτοποίηση, ο αρμόδιος υπάλληλος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού εγκρίνει την εγγραφή τους στα συστήματα.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για την πιστοποίηση των Παρατηρητών (Οφειλετών).

Άρθρο 8-Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
1. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος μόνο φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένοι ως υποψήφιοι πλειοδότες στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου.

2. Ο εγγεγραμμένος στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. υποψήφιος πλειοδότης που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό επιλέγει στην οικεία ιστοσελίδα τον κωδικό αριθμό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που τον ενδιαφέρει και αποδεχόμενος τους «Όρους Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού» του κινητού – ακινήτου, δηλώνει τη συμμετοχή του, αφού προηγουμένως έχει καταβάλει την εγγύηση της παρ. 1 του άρθρου 965 ΚΠολΔ και το τέλος χρήσης των συστημάτων, και έχει υποβάλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της παρ. 2 του άρθρου 1003 ΚΠολΔ, μέχρι ώρα 15:00, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η κατάθεση της εγγύησης, του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που διατηρείται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Το τέλος χρήσης συστημάτων ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά υποψήφιο πλειοδότη και ανά πλειστηριασμό. Εκ του ποσού αυτού, ποσό δέκα (10) ευρώ καταβάλλεται υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙΚ. από τον εκάστοτε Συμβολαιογραφικό Σύλλογο, σε λογαριασμό του οποίου το μέλος του, υπάλληλος του πλειστηριασμού, καταθέτει το σύνολο του τέλους. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο υποψήφιος πλειοδότης διορίζει, με δήλωση που γίνεται ηλεκτρονικά, αντίκλητο ο οποίος κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης, μέχρι ώρα 15:00, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης.

3. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποψήφιοι πλειοδότες ενημερώνονται μέσω των συστημάτων για τη συμμετοχή τους στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. Με τον ίδιο τρόπο ενημερώνονται εγκαίρως και οι υποψήφιοι πλειοδότες οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

4. Μετά το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ελέγχει τα υποβληθέντα αρχεία, διαπιστώνει με πράξη του μέχρι ώρα 17.00 της προηγούμενης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ημέρας την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, υποβάλλει στα συστήματα κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν και ενεργοποιεί στη διαδικτυακή πύλη την πρόσβαση στον πλειστηριασμό για τους υποψήφιους πλειοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

5. Τα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. δεν ευθύνονται για τον αποκλεισμό πλειοδότη από πλειστηριασμό σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής του στον πλειστηριασμό, για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 9-Υποβολή πλειοδοτικών προσφορών
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα ηλεκτρονικά συστήματα καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές

Άρθρο 10-Σειρά Εκπλειστηρίασης Πραγμάτων
Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση μπορεί με δήλωσή του στον υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, που εγχειρίζεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, να ορίσει τη σειρά με την οποία θα εκπλειστηριάζονται τα κατασχεμένα πράγματα. Η δήλωση αναρτάται στην ιστοσελίδα, στο σχετικό πεδίο που αφορά τις πληροφορίες του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Άρθρο 11 Επιστροφή Εγγύησης
Αν υπερθεματιστής αναδείχθηκε άλλος ή αν η κατακύρωση ματαιώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, η εγγύηση ή οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται από τον υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού σε εκείνον που τις κατέβαλε.

 

Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 26 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4411/2016 με τροποποιήσεις σε Ποινικό Κώδικα, ΚΠΔ, ΚΠολΔ κλπ

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4411/2016 με τίτλο «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων
πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». Ο νόμος περιλαμβάνει:

- Tροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα ( από τη μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2013/40/ΕΕ )
-Τροποποιήσεις του N. 2225/1994 για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών
-Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης εγκλημάτων (Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και τις 31.3.2016: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές).
-Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο (Ποινές διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραγράφονται και δεν εκτελούνται).
-Ρυθμίσεις για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
-Τροποποίηση διατάξεων του N. 1756/1988 (Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών).
-Παράταση ρυθμίσεων του N. 4322/2015 (απόλυση κρατουμένων)
-Τροποποιήσεις στο N. 4194/2013 (Α΄ 208) «Κώδικας Δικηγόρων»
-Tροποποίηση του άρθρου 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
-Tροποποιήσεις στο άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (legalnews24.gr)
Επισυνάπτονται οι τροποποιήσεις
 

Tροποποίηση του άρθρου 147 παρ.2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, κλπ. Στο τελικό κείμενο του νόμου συμπεριλήφθηκε με τροπολογία διάταξη που προβλέπει τροποποίηση του άρθρου 147 παρ.2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αναφέρεται στην αναστολή των προθεσμιών για το χρονικό διάστημα από 1η έως 31 Αυγούστου. Ειδικότερα, η αλλαγή που επιφέρει ο νέος νόμος είναι ότι στις διατάξεις των προθεσμιών που αναστέλλονται τον Αύγουστο, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 147, προστέθηκε και η διάταξη του άρθρου 237 παρ.2 ΚΠολΔ, δηλαδή η προθεσμία για την κατάθεση των αμοιβαίων αντικρούσεων που γίνονται με προσθήκη στις ήδη κατατεθειμένες προτάσεις. Η αναστολή αυτής της προθεσμίας δεν προβλεπόταν μέχρι σήμερα, σε αντίθεση με την προθεσμία για τις προτάσεις (αρ.237 παρ.1). Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της συγκεκριμένης διάταξης, η ταυτότητα του νομικού λόγου επιτάσσει να επεκταθεί η αναστολή που ισχύει για τις προτάσεις και στις αμοιβαίες αντικρούσεις, «καθώς η ανελαστικότητα των στενών προθεσμιών που προβλέπει η νέα διαδικασία αφορά και την τελευταία ενέργεια, η οποία σε κάθε περίπτωση, παρακολουθεί, από δικονομικής απόψεως, την πρώτη και δεν νοείται να τυγχάνει διαφορετικής δικονομικής αντιμετώπισης ούτε από λογική άποψη». Επομένως, στις αναφερόμενες στο άρθρο 147 παρ.2 ΚΠολΔ διατάξεις, προστίθεται και η παράγραφος 2 του άρθρου 237 και αναστέλλεται η σχετική προθεσμία για το μήνα Αύγουστο (legalnews24.gr) .

Αιτιολογική έκθεση και διάταξη : http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/9669121.pdf

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Νικόλαος Παπάκος

 

Subscribe to this RSS feed