Νομοθεσία

- ΠΟΛ 1208/29-10-2011

"Κατεβάστε" το σχετικό αρχείο.

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 99 επ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4013   (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011)

Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.

 

Subscribe to this RSS feed