Ν. 4512/2018: ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. Featured

Ν. 4512/2018: ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

https://dspatras-news.blogspot.gr/2018/01/blog-post_18.html

 

Ν. 4512/2018: ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.


ΦΕΚ Α 5/17-1-2018

 

 

 

Ν. 4512/2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Παρατηρήσεις

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρα 1 - 42

1.    Κατάργηση Υποθηκοφυλακείων, μεταφορά αρμοδιοτήτων

2.    Άρθρα 6 – 7 Πάγια και αναλογικά τέλη για την εγγραφή πράξεων κ.τ.λ. 

3.    Άρθρο 15 Σύσταση και τοπική και υλική αρμοδιότητα Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων του Φορέα

4.    Άρθρα 36-41 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

5.    Άρθρο 38 Παράδοση και παραλαβή αρχείων έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων

6.     Άρθρο 41 Καταργούμενες διατάξεις

7.    Άρθρο 42 Έναρξη ισχύος

 

ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ

ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρα 43 – 72

1.    Άρθρο 53 Εκμίσθωση των δημόσιων λατομείων

2.    Άρθρο 54 Εκμίσθωση δημοτικών λατομείων

3.    Άρθρο 57 Απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας

4.    Τροποποιείται το Ν.Δ. 210/1973  Περί Μεταλλευτικού Κώδικος.-(Α` 277).  

5.    Άρθρο 69 Καταργούμενες διατάξεις

α) Νόμος 669 της  24.8/1.9.1977: Περί εκμεταλλεύσεως 

   λατομείων.- (Α` 241).   

6.     τροποποιείται ο Ν.  998/1979 : Περί  προστασίας των   δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων  της Χώρας.

 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρα 73 – 99

Ίδρυση της ≪ Ελληνικό Χρηματιστήριο

Ενέργειας Α.Ε.≫

 

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρα 100 - 126

1.    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2251/1994«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» Άρθρα 100 – 111

2.    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Άρθρα 112 – 117

3.    Τροποποίηση

α) Ν.   3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.»

β) Άρθρο 123 Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ν. 1733/1987)

4.    Άρθρο 125 Καταργούμενες διατάξεις

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρα 127 – 175

1.    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

τροποποίηση Κώδικα Απαλλοτριώσεων ν. 2882/2001

 

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρα 176 – 209

1.    Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( άρθρο 176, 207) 

2.    Άρθρο 177 Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄153)

3.    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ άρθρο 178 επ. 

 Άρθρο 180 Υπαγόμενες διαφορές

Άρθρο 182 Υποχρεωτικότητα

Άρθρο 185 Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην

παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες

Άρθρο 194 Η αμοιβή του διαμεσολαβητή

 

4.     Άρθρο 208 Τροποποίηση  άρθρου 60 του ν. 4472/2017 (Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς)  

5.     Τροποποίηση  ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων),

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρα 210 – 215

1.    Άρθρο 211 τροποποίηση ν. 1264/1982 Ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας 

2.    Αυθεντική ερμηνεία άρθρου 34 (Εργατικόν ατύχημα και επαγγελματική νόσος ) του Α.Ν. 1846 της 14/21 Ιουνίου 1951 (νόμος Ι.Κ.Α. ).

 

ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρα 216 – 219

1.    Άρθρο 216 Περί οδικής βοήθειας

 - Υποχρεώσεις : Παρέχουν άμεση και ποιοτική οδική βοήθεια οχημάτων, δηλαδή ανταπόκριση με το κατάλληλο προσωπικό και όχημα εντός μίας (1) ώρας από την κλήση.

 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ

ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ

ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

Άρθρα 220 - 238

 

ΤΜΗΜΑ Ζ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρα 239 – 243

Τροποποίηση Ν. 3528/2007 Κώδικας Δημοσίων  Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΤΜΗΜΑ Η΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρα 244 - 246

 

ΤΜΗΜΑ Θ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρα 247 – 342

1.    Άρθρο 257 Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων

2.    Άρθρο 260 τροποποίηση Ν. 3984/2011  - Δωρεά  οργάνων  : Συναισθηματικός Δότης - Κάρτα Δότη Ε.Ο.Μ.

3.    Άρθρο 263 Καταργούμενες διατάξεις

4.    ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ άρθρα 271 επ. 

5.     Άρθρο 339 Αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος – ποινικές διατάξεις

 

ΤΜΗΜΑ Ι΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Άρθρα 343 – 347

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρα 348 – 349

 

ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρα 350 - 

1.    Άρθρο 353 Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Φορολογικά κίνητρα

2.    Άρθρο 354 Τροποποιήσεις λοιπών διατάξεων φορολογικών κινήτρων

3.    Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170)

4.     Άρθρο 356 Τροποποίηση  Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248)

5.    Άρθρο 357 επ. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο

6.     Άρθρο 381 Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος: Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος  έχει την καθοδήγηση και το συντονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας.

7.     Άρθρο 391 Τροποποίηση Ν.   2523/1997 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις

8.     Άρθρο 395 Ρυθμίσεις για τον Ε.Φ.Κ.Α.

9.     Άρθρο 404 Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) 

 

back to top