ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ (Ν. 4194/2013, Ν. 4205/2013)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
 ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
 
ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ                                                      ΠΟΣΟΣΤΑ
 
Εως 44.000 ευρώ                                                                  1%
Από 44.001 έως 1.400.000 ευρώ                                        0,5%
Από 1.400.001 έως 3.000.000 ευρώ                                   0,4%
Από 3000.001 έως 6.000.000 ευρώ                                    0.3%
Από 6.000.001 έως 15.000.000 ευρώ                                 0,2%
Από 15.000.001 έως 30.000.000 ευρώ                               0,1%
Από 30.000.001 έως 60.000.000 ευρώ                               0,05%
Από 60.000.001 και άνω ευρώ                                            0,01%
 

 

Login to post comments
back to top