Επικοινωνία

Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων
(Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α.)
Φιλοποίμενος 24, γ όροφος,
Τηλ 2610 - 220933

Κεφάλαιο Πέμπτο

Αρθρο 38ο
Διάλυση του Λογαριασμού και τύχη της περιουσίας του
1. Ο Λογαριασμός διαλύεται μετά απο απόφαση της γενικής συνέλευσης, όπως ο νόμος ορίζει.
2. Σε περίπτωση διάλυσης  του Λογαριασμού, η περιουσία του εκκεθαρίζεται απο το εννέα (9) μέλη της διοίκησής του. Σε μία τέτοια περίπτωση, η περιουσία του Λογαριασμού θα περιέλθει στους Δικηγορικούς Συλλόγους που συμμετέχουν σε αυτόν, ανάλογα με τα μέλη που θα έχει κάθε σύλλογος κατά το χρόνο της διάλυσης.

Αρθρο 39ο
Η επιβάρυνση των πόρων
Όλοι οι πόροι που προβλέπονται στο παρόν  αλλά και όσοι ενδεχομένως θα θεσμοθετηθούν στο μέλλον, βαρύνουν και θα βαρύνουν μόνο τα μέλη του Λογαριασμού και σε καμμία περίπτωση τρίτους.

Αρθρο 40ο
Αυξομειώσεις των παροχών κ.λ.π.
Τα χρηματικά ποσά, τα κλάσματα και τα ποσοστά συμμετοχής των μελών που αναφέρονται στο παρόν καταστατικο είτε ως παροχές είτε ώς υποχρεώσεις αυξομειώνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3  των μελών του. Με απόφαση του Δ.Σ. τα πασης φύσεως     ποσά  που αναφέρονται σε παροχές  προς τα μέλη ή σε υποχρεώσεις των μελών του μετατρέπονται και εκφράζονται κατά νόμο σε αντίστοιχα  ισοδύναμα ποσά σε ΕΥΡΩ.

Αρθρο 41ο
Επέκταση σκοπών του Λογαριασμού.
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του Λογαριασμού που καλείται για το σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασισθεί η δημιουργία και άλλων κλάδων    προς ενίσχυση των μελών του.

Αρθρο 42ο
Σήμα – Σφραγίδα
Ο Λογαριασμός έχει ώς σήμα την όψη του δικαστικού μεγάρου των Πατρών που περιβάλλεται με τα αρχικά Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α.  και όλα τα έγγραφά του σφραγίζονται με τη στρογγυλή σφραγίδα που έχει το σήμα και τον τίτλο του.

Άρθρο 43ο
Το διοικητικό συμβούλιο του Λογαριασμού δικαιούται να εκδίδει (και να τροποποιεί) κανονισμούς που θα ρυθμίζουν λεπτομέρειες λειτουργίας   του Λογαριασμού και εφαρμογής του παρόντος.

Αρθρο 44ο
Το καταστατικό αυτό  αποτελούμενο απο 44 άρθρα διαβάσθηκε, συζητήθηκε και ψηφίσθηκε  κατ`άρθρο  και στο σύνολό του απο την σημερινή συνέλευση της Απριλίου 1999. (Τροποποιήθηκε με απόφαση της Συνελευσης της 30 Μαρτίου 2001).

Το καταστατικό αυτό όπως  διαμορφώνεται και κωδικοποιείται,  θα ισχύσει απο τη δημοσίευση του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Πατρών.

Ο ι   ι δ ρ υ τ έ ς

 

Κεφαλαιο Τέταρτο

Όργανα του σωματείου
Αρθρο 25ο
Όργανα του σωματείου είναι η γενική συνέλευση των μελών του, το διοικητικό συμβούλιο , η εξελεγκτική επιτροπή και η εφορευτική επιτροπή.

Αρθρο 26ο
Η γενική συνέλευση

Α. Δικαιοδοσία
1.  Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Λογαριασμού και αποφασίζει για κάθε θέμα που η εξένασή του δεν έχει ανατεθεί απο το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Ασκεί επίσης τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου.
2. Ειδικότερα, η γενική συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια και αποφασίζει γιά: 
α) τροποποίηση του καταστατικού, β)εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής,γ) έγκριση του  ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως που έληξε και την απαλλαγή ή μή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής , απο κάθε ευθύνη, δ) έγκριση ή αναμόρφωση του ετήσιου προύπολογισμού, ε) διάλυση του σωματείου, στ) οποιοδήποτε θέμα το οποίο θα παραπέμψει για έγκριση α`αυτήν το διοικητικό συμβούλιο ή η εξελεγκτική επιτροπή και ζ) για κάθε θέμα που είναι αρμοδια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας.

Αρθρο 27ο
Β)  Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης
1. Τη γενική συνέλευση καλεί το διοικητικό συμβούλιο, τακτικά μέν μία (1) φορά το χρόνο, κατά τους μήνες Φεβρουάριο ή Μάρτιο, έκτακτα δε, όταν κριθεί αναγκαία η σύγκλισή της απο το διοικητικό συμβούλιο ή υποβληθεί σχετική έγγραφη αίτηση του 1/10 των μελών του σωματείου ή απο την εξελεγκτική επιτροπή.
2. Σε κάθε περίπτωση τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, απαιτείται ή αποστολή πρίν απο επτά (7) ημέρες σχετικής πρόσκλησης  απο το διοικητικό συμβούλιο προς τα μέλη καθώς και έγγραφη σχετική ανακοίνωση που τοιχοκολλάτοι στα γραφείο του σωματείου, των Δικηγορικών Συλλόγων και σε κατάλληλα σημεία των δικαστικών μεγάρων Πατρών και Αιγίου. Στις προσκλήσεις αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της γενικής συνέλευσης.

Αρθρο 28ο
Γ) Απαρτία
1.  Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν  είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/4 των μελών του σωματείου, εκτός απο τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτεί ο νόμος διαφορετική παρουσία μελών ( τροποποίηση καταστατικου κ.λ.π.).
2. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η γενική συνέλευση συνέρχεται την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο,  την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Στην περίπτωση αυτή τοιχοκολλάται έγγραφη ανακοίνωση – πρόσκληση προς  τα μέλη σε κατάλληλα σημεία των δικαστικών μεγάρων των Πατρών και Αιγίου και θεωρείται δεδομένη η απαρτία όταν παρευρίσκεται  το 1/8 απο τα μέλη του σωματείου.
3. Σε κάθε καταστιτική Γενική Συνέλευση επιτρέπεται η ψηφοφορία με εξουσιοδότηση απόντων μελών. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να εκπροσωπεί με εξουσιοδότηση μέχρι 10 απόντα μέλη.

Αρθρο 29ο
Δ) Λήψη αποφάσεων
1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός και σε περίπτωση αμφισβήτησης διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα και όπου απαιτείται  απο το νόμο ή το καταστατικό, η ψηφοφορία είναι μυστική.
2. Στις συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης προεδρεύει ό εκάστοτε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, εκτός  απο την συνεδρίαση των αρχαιρεσιών, οπότε  προεδρεύει το αρχαιότερο απο τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
3. Για όλα τα θέματα και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο των γενικών συνελεύσεων και υπογράφονται απο τον πρόεδρο και γενικό γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου. Κατά  τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
4. Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως (εκτός απο τις αρχαιρεσίες ) λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

Αρθρο 30ο
Η Εφορευτική Επιτροπή
1. Οι εκλογές  για την ανάδειξη των οργάνων του Λογαριασμού διεξάγονται την ίδια ημέρα στην Πάτρα (για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών) και στο Αίγιο (για  τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου)
2. Πρίν απο την ημέρα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ,  το  διοικητικό συμβούλιο ορίζει μία τριμελή εφορευτική επιτροπή για το εκλογικό κατάστημα των Πατρών και μία δεύτερη για το εκλογικό κατάστημα του Αιγίου.
3. Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξεως, εποπτεύει για την διενέργεια των αρχαιρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού , με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται.
4. Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και για  το αποτέλεσμα, η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται  ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται απο όλα τα μέλη της επιτροπής και αποδίδεται στον πρόεδρο του  διοικητικού συμβουλίου του σωματείου, προκειμένου να καταχωρηθεί στα πρακτικά  της συνέλευσης.

Αρθρο 31ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Α. Η συνθεσή του
1. Ο Λογαριασμός διοικείται απο εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται με την διαδικασία των επόμενων διατάξεων.
2. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε νόμιμη σύνθεση ακόμη και όταν ο  ελάχιστος αριθμός των μελών είναι 7. Ευρίσκεται δέ σε απαρτία όταν τα  παριστάμενα μέλη είναι περισσότερα απο τα απόντα.

Άρθρο 32ο
Β. Υποβολή υποψηφιότητας
Κάθε μέλος που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαετή δικηγορία, δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα στις εκλογές προς ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβάλλονται με έγγραφη αίτηση που κατατίθεται στα γραφεία του Λογαριασμού 15 ημέρες πρίν απο την ημέρα των εκλογών. Η αίτηση  συνοδεύεται απο απόδειξη καταβολής ενός παραβόλου εκλογής που καθορίζεται κάθε φορά απο το διοικητικό συμβούλιο του Λογαριασμού.

Αρθρο 33ο
Γ. Διεξαγωγή εκλογών
1. Οι εκλογές διεξάγονται την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου κάθε τριετία.
2. Τα ονόματα των υποψηφίων καταχωρούνται σε δύο ομάδες στο ίδιο και ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στην πρώτη ομάδα αναφέρονται με  αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι σύμβουλοι που είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και στην δεύτερη ομάδα τα μέλη που ανήκουν στον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου.
3. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να θέσει σταυρό προτιμήσεως σε επτά (7) το πολύ υποψηφίους της πρώτης ομάδας (του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών) και σε δύο (2)  το πολύ υποψηφίους της δεύτερης ομάδας  του (του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου). Υπέρβαση  στη σταυροδότηση  οποιασδήποτε ομάδας επιφέρει ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται  απο την πρώτη ομάδα (του Δικηγορικού  Συλλόγου Πατρών) οι επτά (7) που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και απο τη δεύτερη ομάδα (του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου ) οι δύο (2) που έλαβαν του περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
5. Τα μη εκλεγόμενα μέλη είναι αναπληρωματικά με την αριθμητική σειρά στους σταυρούς προτίμησης.
6. Οι πρώτες εκλογές του Λογαριασμούς θα διεξαχθούν την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου 1999.

Αρθρο 34ο
Δ. Εκλογή Προέδρου κ.λ.π.
1. Τα τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου συνέρχονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών απο την εκλογή τους, στην πρώτη συνεδρίαση, μετά απο πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφισε και εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα και τον ταμία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κατά την διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου χηρεύσει η θέση του προέδρου, καλείται το πρώτο σε σειρά επιτυχίας αναπληρωμτικό μέλος και το συμβούλιο, με την συμπληρωμένη συνθεσή του, στην πρώτη συνεδρίαση, εκλέγει το νέο   πρόεδρο για το υπόλοιπο της θητείας διάστημα.  Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τα υπόλοιπα αξιώματα και τα μέλη του Δ.Σ.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους των αρχαιρεσιών και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους.


Αρθρο 35ο
Ε.Λειτουργία του Δ.Σ.
Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα  απο τα απόντα και οι αποφάσεις  του λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση του σωματείου, την διαχείριση της περιουσίας του, την  είσπραξη των εισφορών και καταβολή των παροχών και γενικά την πραγμάτωση των σκοπών του Λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του νόμου. Επισης χαράσσει το πρόγραμμα δράσεως του Λογαριασμού, εφαρμόζει αυτό, ασκεί κάθε εξουσία διοικητική και πειθαρχική που απορρέει  απο τις  διατάξεις   του παρόντος και εκπροσωπεί το Λογαριασμό με τον πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή αντιπρόεδρο, ενώπιον των Δικαστηρίων και ενώπιον κάθε αρχής.
Αρθρο 36ο
ΣΤ. Λογοδοσία Δ.Σ.
1. Το διοικητικο συμβούλιο λογοδοτεί κάθε έτος για τα πεπραγμένα του και την παρελθούσα χρηματική διαχείριση, ενώπιον της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους οφείλει να καταρτίσει τον ισολογισμό με τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου που έληξε, τον προϋπολογισμό της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου καθώς και έκθεση για τα πεπρεγμένα της. Τα στοιχεία αυτά καθώς και όλα τα στοιχεία διαχειρίσεως του Ταμείου, υποβάλλονται μέχρι την ίδια ημερομηνία στην Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία, μετά απο έλεγχο των στοιχείων αυτών, συντάσει έκθεση προς  τη γενική συνέλευση.
2. Κατά των αποφάσεων του διοικητικού  συμβουλίου του σωματείου, επιτρέπεται προσφυγή, απο όσους έχουν έννομο συμφέρον, ενώπιον της γενικής  συνέλευσης, η οποία αποφασίζει σχετικά σε τελευταίο βαθμό.
3. Το διοικητικό συμβούλιο παύεται πρίν απο τη ληξη της θητείας  του με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

 


Αρθρο 37ο
Η Εξελεγκτική επιτροπή
1. Η γενική συνέλευση,  μαζί με την εκλογή του διοικητικό συμβουλίου, προβαίνει και στην εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής, που αποτελείται απο  τρία (3) μέλη  του  Λογαριασμού που δεν είναι μέλη του διοικητικόυ συμβουλίου.
2. Η εξελεγκτική επιτροπή έχει σαν καθήκον τον ετήσιο έλεγχο της διαχειρίσεως και γενικά των πεπραγμένων της διοικήσεως και την σύνταξη και υποβολή ενώπιον της  ετήσιας  γενικής συνέλευσης της σχετικής εκθέσεως.
3. Στη διάθεση της εξελεγκτικής  επιτροπής   τίθεται κάθε στοιχείο που θεωρείται χρήσιμο, για την διενέργεια  του ελέγχου της.
4. Εκτός  απο τον   πιο  πάνω τακτικό ετήσιο έλεγχο, η εξελεγκτική επιτροπή, μετά   απο αίτηση του 1/10 τουλάχιστον των μελών  του Λογαριασμού, υποχρεούται να διενεργήσει και έκτακτο έλεγχο αποκλειστικά και μόνο σε θέμα που αφορά την απο   το διοικητικό συμβούλιο διαχείριση της περιουσίας του Λογαριασμού. Το πόρισμα  αυτού του ελέγχου κοινοποιείται τόσο προς το διοικητικό συμβούλιο, οσο και προς όλα τα μέλη της γενικής συνέλευσης.

Κεφαλαιο Τριτο Παροχές του σωματείου προς τα μέλη

Αρθρο 16ο
Κλάδος πρόνοιας
1. Κύρια και πρωταρχική υποχρέωση του Λογαριασμού είναι η καταβολή στους δικαιούχους που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο του εφ`άπαξ βοηθήματος που ανέρχεται σήμερα σε 5.000.000 δρχ.
2. Δικαιούχοι ολόκληρου του εφ`άπαξ βοηθήματος είναι:
Α.Η  (ο) σύζυγος του μέλους που απεβίωσε και τα τυχόν  τέκνα του. Το εφ`άπαξ βοήθημα κατανέμεται μεταξύ όλων αυτών κατ`ισομοιρία
Β.Το μέλος που αποχωρεί απο τη δικηγορία λόγω σωματικής και πνευματικής νόσου και συνταξιοδοτείται απο τον κύριο ασφαλιστικό φορέα των δικηγόρων και
Γ. Ο αποχωρών λόγω συνταξιοδοτήσεως απο το Ταμείο Νομικών και συμπλήρωσε 35 χρόνια συνεχούς και πραγματικής ασφάλισης στο σωματείο,συνυπολογιζομένου και του χρόνου ασφάλισης στο καταργηθεν ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ώς Ν.Π.Δ.Δ.
Ως  προϋπόθεση της λήψης μειωμένου εφ`άπαξ βοηθήματος θεσπίζεται η συνταξιοδότηση απο το Ταμείο Νομικών. Το ποσό του μειωμένου εφ`άπαξ βοηθήματος είναι τόσα 35α όσα και ο χρόνος ασφάλισής του στο σωματείο, συνυπολογιζομένου και του χρόνου ασφάλισης στο καταργηθέν ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ώς Ν.Π.Δ.Δ.
3. Μέλος που εγγράφεται στο σωματείο και είναι μέλος του Δικηγορικού             Συλλόγου Πατρών ή του Αιγίου, είτε λόγω μετάθεσης  απο άλλο Δικηγορικό Σύλλογο, είτε ύστερα απο συνταξιοδότηση του απο άλλο κλάδο, εισπράττει, μετά τη συνταξιοδότηση του απο τη δικηγορία (και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του αρθρου 13 παρ 2 εδ στ του παρόντος), εφάπαξ βοήθημα που ισούται με το γινόμενο των ετών συμμετοχής στο σωματείο μέχρι τη συνταξιοδότηση του επι το 1/35 της ολικής αποζημίωσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση θανάτου του μέλους.
4.  Το σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στο δικαιούχο το όποιο βοήθημα δικαιούται να λάβει μέσα σε εύλογη προθεσμία απο την κατάθεση     στο σωματείο εκ μέρους του ( του δικαιούχου ) εκτός των άλλων πιστοποιητικών:
α) Σε περίπτωση θανάτου, ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή β)σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, βεβαίωση συνταξιοδότησης απο τον κύριο ασφαλιστικό φορέα ή γ) Σε περίπτωση αποχώρησης με την συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου, βεβαίωση συνταξιοδότησης απο τον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
Στην τελευταία περίπτωση δύναται με απόφαση του το Δ.Σ. να προκαταβάλει μέχρι το ½ του ποσού της αποζημίωσης.

Αρθρο 17ο
Κλάδος Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
1. Η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης απο το σωματείο για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έχει ώς κύριο σκοπό τη συμπλήρωση των όσων καταβάλλει ή χρεώνεται να καταβάλει το μέλος προς συμπλήρώση του κρατικού τιμολογίου αποτίμησης των δαπανών αυτών. Εφόσον εξοφλείται το κρατικό τιμολόγιο απο άλλο ασφαλιστικό φορέα, το μέλος δεν δικαιούται να εισπράξει απο το σωματείο οποιαδήποτε αποζημίωση.
2. κάθε περιορισμός που προβλέπεται απο άλλους ασφαλιστικούς  φορείς των δικηγόρων ως προς το ύψος της ετήσιας ή εφ`άπαξ δαπάνης για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του μέλους όπως αυτή αναλύεται στο άρθρο 4 παρ. 2,3  του παρόντος, ισχύει και για το Λογαριασμό. Περίπτωση υπέρβασης αποκλείεται.


Αρθρο 18ο
Δαπανες τοκετου κ.λ.π.
1. Για κάθε τοκετό ασφαλισμένης- μέλους του σωματείου, ο Λογαριασμός πληρώνει αμέσως με την υποβολή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης στη δικαιούχο ποσό αποζημίωσης που ισούται με το ½ της αποζημίωσης που καταβάλλει το ΛΕΔΕ για την ίδια  αιτία. Το ίδιο χρηματικό ποσό πληρώνεται και στο σύζυγο – μέλος για τον τοκετό της ανασφάλιστης συζύγου του.
2. Σε περίπτωση θανάτου μέλους, ο Λογαριασμός πληρώνει το ίδιο ποσό της προηγούμενης παραγράφου σε όποιον επλήρωσε αποδεδειγμένα τα έξοδα κηδείας του μέλους.


Αρθρο 19ο
Κλαδος Κοινωνικών Παροχών
Α) Ιατρικές εξετάσεις των μελών
Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου δύναται να συμβάλλεται με οργανισμούς υγείας (νοσοκομεία, κλινικές) για την ανά τριετία γενική ιατρική εξέταση των μελών του.

Αρθρο 20ο
Β) Ενίσχυση σε ειδική έκτακτη ανάγκη
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιούται η διοίκηση του Λογαριασμού να αποφασίζει την καταβολή χρηματικής ενίσχυσης σε μέλη του σωματείου που για λόγους ανεξάρτητους απο τη θελησή τους έχουν άμεση ανάγκη της ενίσχυσης αυτής που δεν αποτελεί δανεισμό και καλύπτει κύριως την περίπτωση ασθένειας του μέλους και την απομάκρυνση του απο την αιτία αυτή, απο τις επαγγελματικές  του ενασχολήσεις. Η χρηματική ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί για κάθε μέλος τα 2.000.000  δραχμές (5.869,41 €).

Αρθρο 21ο
Γ) Δαπάνες βρεφονηπιακών σταθμών
Ο Λογαριασμός πληρώνει στα μέλη του ποσοστό απο τίς μηνιαίες δαπάνες που καταβάλουν αυτά σε βραφονηπιακούς σταθμούς. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει μηνιαία το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά απο το διοικητικό συμβούλιο και καταβάλλεται μόνο με την κατάθεση στο σωματείο σχετικής αποδείξεως πληρωμής της σχετικής δαπάνης στο σταθμό.

Αρθρο 22ο
Δ) Επίδομα Λουτροθεραπείας
Μέλη του Λογαριασμού που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον δεν λαμβάνουν απο άλλη πηγή παρόμοιο επίδομα, δικαιούνται για κάθε έτος χρηματική ενίσχυση για λουτροθεραπεία που ισούται με το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται για κάθε τοκετό (άρθρο 18ο) . Η ηλικία του μέλους αποδεικνύεται απο  τα μητρώα  του Δικηγορικού Συλλόγου.

Αρθρο 23ο
Ε) Εκδηλώσεις – γιορτές για τα παιδιά
1. Το σωματείο σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών οργανώνει κάθε έτος στην Πάτρα και στην περίοδο των Χριστουγέννων εορταστική εκδήλωση για το παιδιά των δικηγόρων της προσχολικής περιόδου και εκείνων που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο. Οι δαπάνες για την οργάνωση αυτή είναι κοινές.
2. Την ίδια γιορτή οργανώνει το σωματείο κατά την ίδια περίοδο στο Αίγιο σε συνεργασία και με κοινές δαπάνες του Λογαριασμού και του Δικηγορικού Συλλογου Αιγίιου.
3. Τις λεπτομέρειες της οργάνωσης δύναται ο Λογαριασμός να αναθέτει σε  επιτροπή μελών, διατηρεί όμως πάντοτε η διοίκηση του σωματείου τον έλεγχο και τη γενική διεύθυνση των εκδηλώσεων.


Αρθρο 24ο
ΣΤ) Παιδικές κατασκηνώσεις
1. Το διοικητικό συμβούλιο οργανώνει με δαπάνες του σωματείου παιδικές κατασκηνώσεις κατά τους θερινούς μήνες κάθε έτους.
2. Τις λεπτομέρειες της κατασκήνωσης κάθε έτους προγραμματίζει το διοικητικό συμβούλιο, βοηθούμενο και απο μέλη  του σωματείου  με την έναρξη του έτους. Οι ημέρες και ο τόπος παραμονής ρυθμίζονται με κάθε λεπτομέρεια αλλά  πάντοτε σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα και τις οικονομικές προβλέψεις του σωματείου απο το διοικητικό συμβούλιο του Λογαριασμού.

 

Κεφαλαιο Δεύτερο

Αρθρο 12ο
Η περιουσία του Λογαριασμού
Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πρωτοδικείων Πατρών και Αιγίου (που  καταργείται) θα απογραφεί απο τη διοίκηση του την ημέρα της κατάργησής του και μετά την αφαίρεση του ποσού που θα καταβληθεί ώς εφ`άπαξ παροχή σε όσα μέλη  έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις  σύμφωνα με  τις οικείες καταστατικές διατάξεις  και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την ημερομηνία αυτή, περιέρχεται αυτοδικαίως στο Λογαριασμό που υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως  δικαιώματα και υποχρεώσεις του καταργούμενου Ταμείου. Για τη μεταβίβαση  της κυριότητας των ακινήτων, θα εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απο τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία   θα μεταγραφεί ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Η μεταβίβαση αυτή δεν υπόκειται σε   τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, Δήμου, κοινότητας ή τρίτου, σύμφωνα με τη  διάταξη του άρθρου 4 παρ 3  του ν. 2676/1999.

Αρθρο 13ο
Ποροι του Λογαριασμού
1. Οι πόροι του Λογαριασμού διακρίνονται σε τακτικούς και. Έκτακτους
2. Τ α κ τ ι κ ο ί     πόροι είναι:
· Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται απο κάθε μέλος για την (αρχική)  εγγραφή του στο σωματείου εφόσον αυτή γίνει μετά την σύσταση  του είτε λόγω μεταθέσεως είτε λόγω διορισμού του ώς   δικηγόρου. Το ποσό αυτό  ανέρχεται σε 50.000 δραχμές και εξοφλείται σε δύο ισόποσες  δόσεις που είτε πληρώνονται απο τον ενδιαφερόμενο είτε παρακρατούνται απο  την αρμόδια υπηρεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και Αιγίου   απο το μέρισμα του διανεμητικού Λογαριασμού και αποδίδονται αμέσως στο σωματείο.
· Οι τυχόν εκούσιες εισφορές μέλους ή τρίτου
· Ποσοστό 10% απο τις προεισπράξεις των αμοιβών των δικηγόρων   για τη συμμετοχή τους σε πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια καθώς και τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση συμβάσεως,  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το ποσοστό αυτό εισπράττεται απο την αρμόδια υπηρερία του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και  αποδίδεται   αμέσως στο σωματείο,  βαρύνει δε οπωσδήποτε  και σε  κάθε περίπτωση το δικηγόρο και ουδέποτε τον τρίτο  συναλλάσσομενο με αυτόν.
· Κάθε πρόσοδος  απο την περιουσία του σωματείου (μισθώματα, τόκοι, κ.λ.π.)
· Η μηνιαία εισφορά κάθε μέλους που καθορίζεται σε ποσοστό 2/3 της μηνιαίας εισφοράς του δικηγόρου προς το ΛΕΔΕ. Το ποσοστό αυτό είναι δυνατό να εξισωθεί με το ποσό της μηνιαίας εισφοράς των δικηγόρων προς το ΛΕΔΕ ύστερα απο σχετική απόφαση της γενικής συνελεύσης   του Λογαριασμού. Ο πόρος της παραγράφου αυτής παρακρατείται απο κάθε διανομή μερίσματος των Δικηγορικών Συλλόγων Πατρών και Αιγίου και αποδίδεται αμέσως στο  σωματείο.
· Οι μηνιαίες εισφορές των δικηγόρων αα) που τελούν σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματός σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και ββ) εκείνων που για οποιονδήποτε λόγο δεν συμμετέχουν στο διανεμητικό λογαριασμό του Συλλόγου τους (αρθρου 11 παρ β). Κάθε μηνιαία εισφορά αυτού του εδαφίου ισούται προς το 1/5  του ποσού που αναφέρεται στην παρ. 2 εδ α  του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται με τη λήξη κάθε τριμήνου. Σε υπερημερία καταβολής οφείλονται  τόκοι υπερημερίας.
· Το προιόν από την διάθεση ειδικών ενσήμων που είτε χρησιμοποιούνται με επικόλληση τους σε δικόγραφα που υπογράφονται από δικηγόρο είτε παραδίδονται στον αρμόδιο υπάλληλο του δικαστηρίου ή άλλης υπηρεσίας όπου παρίσταται ο δικηγόρος προς άσκηση ρων καθηκόντων του. Τα ένσημα εκτυπώνονται με φροντίδα και δαπάνες του Λογαριασμού σε αξίες 300, δρχ. 600 δρχ, 900 δρχ, και 1600 δρχ. αα) Σε δικόγραφα που κατατίθενται στο Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο ή άλλη Αρχή ή κοινοποιούνται προς τρίτο (εξώδικες δηλώσεις κ.λ.π.) επικολλάται ένσημο των 300 δρχ. Σε δικόγραφα που κατατίθενται σε πρωτοβάθμια πολιτικά, ποινικά ή διοικητικά δικαστήρια, πολυμελούς ή μονομελούς σύνθεσης ή εισηγηρή, ένσημο 600 δρχ. Σε δικόγραφα που κατατίθενται σε δευτεροβάθμια πολιτικά, ποινικά ή διοικητικά δικαστήρια ένσημο 900 δρχ. Σε δικόγραφα αιτήσεων αναιρέσεως ή ακυρώσεως καθώς και σε δικόγραφα απευθύνομενα σε δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα ( άρθρο 8 ΚΠΔ) οπουδήποτε και αν κατατίθενται , απικολλάται ένσημο 1.600 δρχ. ββ) σε περίπτωση ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή οποιασδήποτε αρχής προς άσκηση των καθηκόντων του, ο δικηγόρος καταθέτει και παραδίδει στο γραμματέα του δικαστηρίου ή της Αρχής το αντίστοιχο ένσημο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το ένσημο αυτό επικολλάται στο πρακτικό της δίκης που αναφέρεται η παράσταση του δικηγόρου και διαγράφεται με τη σφραγίδα της υπηρεσίας από το γραμματέα του δικαστηρίου ή της Αρχής. Σε αναβολές δίκης ή οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ενέργειας σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή Αρχή, ούτε επικολλάται ούτε παραδίδεται από το δικηγόρο σχετικό ένσημο. γγ) Σε αντίγραφα από απόγραφο με επιταγή προς πληρωμή επικολλάται ένσημο αντίστοιχο προς το δικαστήριο που εξέδωκε την απόφαση. Αλλοι τίτλοι εκτελεστοί εξομοιώνονται με αποφάσεις Ειρηωοδικείου.
Οι λεπτομέρειες εκτύπωσης και διαχείρισης των ενσήμων ρυθμίζονται με τον κανονισμό του σωματείου ( άρθρο 43).
3. Ε κ τ α κ τ ο ι  πόροι είναι κάθε άλλη πρόσοδος που δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες παραγράφους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δωρεές προς το σωματείο, κληρονομιές ή κληροδοσίες καθώς και κάθε άλλη επιχορήγησή ενίσχυση οικονομική απο οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς  το Λογαριασμό.


Αρθρο 14ο
Η εκμετάλλευση της περιουσίας του σωματείου
1. Τα κεφάλαια του σωματείου κατατίθενται πάντοτε σε τοκοφόρο τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του σωματείου και σε τραπεζικά υποκαταστήματα τής έδρας του.
2. Το διοικητικό συμβούλιο του Λογαριασμού έχει την ευχέρεια να τοποθετεί τα κεφάλαια του σε αξιόγραφα ή σε τίτλους με εξασφαλιστικές για το σωματείο ρήτρες και πάντοτε με απόφαση του που εγκρίνεται τουλάχιστον απο επτά (7) μέλη του . Τοποθέτηση χρημάτων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ή ανάθεση της διαχείρησης της περιουσίας, ολική ή μερική, σε τρίτους, επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής  συνέλευσης.
3. Το διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του σωματείου. Η αγορά και η πώληση ακίνητης περιουσίας διενεργούνται μόνο ύστερα απο απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωματείου.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου (και του επομένου) δεν αποτελούν μόνο κατευθυντήρια γραμμή προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αλλά καθιδρύουν και υποχρέωσή τους προς τήρηση με αυστηρότητα των κανόνων της τακτικής, νομιμής και αποδοτικής εκμετάλλευσης της σωματειακής περιουσίας.


Αρθρο 15ο
Η διαχειριση της περιουσίας
1. Οι λογαριασμοί του σωματείου τηρούνται κατά το διπλογραφικό σύστημα. Η χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατά τη λήξη της οικονομικής χρήσεως , συντάσσεται ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσεως που εγκρίνεται πρώτα απο το διοικητικό συμβούλιο και μετά ταύτα απο τη γενική συνέλευση.
2. Κατά το κλείσιμο κάθε χρήσεως δημιουργείται αποθεματικό κεφάλαιο που ισούται με ποσοστό 5% των εσόδων.
3. Αναλήψεις χρημάτων ενεργούνται μόνο απο  τον ταμία ή απο υπάλληλο του σωματείου ύστερα απο έγγραφη εξουσιοδότηση του ταμία. Γενική και αόριστη εξουσιοδότηση για αναλήψεις χρημάτων δεν ισχύει και δεν αναγνωρίζεται απο το σωματείο.
4. Για κάθε πληρωμή αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου.
5. Για κάθε είσπραξη χρημάτων εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης ενώ για κάθε πληρωμή δαπάνης εκδίδεται ένταλμα πληρωμής. Αμφότερα πρέπει να υπογράφονται απο τον ταμία του σωματείου και τον αρμόδιο υπάλληλο που θα εισπράττει τα χρήματα ή θα πληρώνει τις δαπάνες.

Περίληψη διατάξεων λειτουργίας Τ.Υ.Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Δ/νση:     ΗΠΕΙΡΟΥ 64
Ταχ. Κωδ.:       10439 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:    210-8811337
FAX:    210-8814398


Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2004                                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 10931

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση περίληψης των διατάξεων λειτουργίας του ΤΥΔΕ, που αφορούν τις υποχρεώσεις εισφορών και τα δικαιώματα παροχών των μελών του.

ΠΡΟΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Υ.Δ.Ε.


Σε συνέχεια προηγούμενων κανονισμών και εγκυκλίων, που αφορούσαν τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών και τα δικαιώματα παροχών ασθενείας των μελών του ΤΥΔΕ, παραθέτουμε και πάλι σε περίληψη, όλες τις διατάξεις εκείνες που διέπουν την λειτουργία του ΤΥΔΕ, σχετικές με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών του, που ισχύουν σήμερα, ως ακολούθως:

Α' ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Υ.Δ.Ε.

(1) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Στο ΤΥΔΕ ασφαλίζονται: (α) υποχρεωτικά:
αα/ - οι Δικηγόροι που ασκούν ενεργά το δικηγορικό λειτούργημα και είναι γραμμένοι στα Μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, εκτός των Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης
αβ/ - οι άμισθοι Δικαστικοί Επιμελητές ολοκλήρου της χώρας
αγ/ - οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες ολοκλήρου της χώρας
αδ/ - οι Δικολάβοι ολοκλήρου της χώρας
αε/ - οι τακτικοί υπάλληλοι του ΤΥΔΕ και
αστ/ - οι Συνταξιούχοι όλων των παραπάνω εν' ενεργεία κατηγοριών ασφαλισμένων, (β) προαιρετικά:
βα/ - οι ασκούμενοι Δικηγόροι και Δικαστικοί Επιμελητές που είναι γραμμένοι στους Συλλόγους που υπάγονται στο ΤΥΔΕ
ββ/ - όλα τα μέλη των οικογενειών των εν ενεργεία ασφαλισμένων μελών του ΤΥΔΕ που περιλαμβάνει
—    τον ή την ανασφάλιστο και μη εργαζόμενο από τους συζυγούς
—    τον διαζευγμένο ανασφάλιστο από τους συζύγους και με τις νόμιμες περιοριστικές προϋποθέσεις
—    τα άγαμα τέκνα μέχρι την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον είναι άνεργα, μέχρι την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν, κατά ανώτατο όριο μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους.
Τα ανίκανα για εργασία παιδιά, λόγω πνευματικής ή σωματικής νόσου, ασφαλίζονται χωρίς χρονικούς περιορισμούς.
—    οι γονείς, εφόσον συντηρούνται από τον άμεσα ασφαλισμένο, δεν εργάζο¬νται και δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό και
—    οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές του αμέσως ασφαλισμένου, με τις προϋπο¬θέσεις και περιορισμούς ασφάλισης των άγαμων παιδιών.

(2) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η άσκηση του δικαιώματος εγγραφής στο ΤΥΔΕ του άμεσα σ' αυτό ασφαλισμένου αλλά και των μελών της οικογενείας του, γίνεται μετά από άιτηση μόνο του άμεσα ασφαλισμένου και σε προθεσμία μέχρι τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ορκωμο¬σίας του, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και προσαυξήσεων που επιβάλλονται στους υπερήμερους και με την υποβολή των ακόλουθων κατά κατηγορία παραστατικών στοιχείων:
(α) για την εγγραφή των άμεσα ασφαλισμένων μελών
αα/ - υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία διορισμού του, ο Σύλλογος που είναι μέλος, ο αριθμός μητρώου του, άν ο ίδιος ή μέλος της οι¬κογενείας του ασφαλίζεται σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό και αν εργάζε¬ται, αν οι γονείς και οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές συντηρούνται από τον ίδιο και τέλος ότι στη περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που δηλώνει, θα ενημερώνει άμεσα το ΤΥΔΕ.
αβ/ - πιστοποιητικό του Συλλόγου, από το οποίο θα προκύπτει η ημερομηνία ορκωμοσίας και εγγραφή του σ' αυτόν
αγ/ - ειδικά οι Δικολάβοι και οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες και αντίγραφο του διορισμού τους και
αδ/ - πιστοποιητικό του Ταμείου Νομικών για την εγγραφή σ' αυτό των άμεσα ασφαλισμένων μελών
(β) για την εγγραφή των έμμεσα ασφαλισμένων μελών της οικογένειας
βα/ - για την εγγραφή της συζύγου,ληξιαρχική πράξη γάμου και μία φωτογραφία ββ/ - για την εγγραφή παιδιών ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή αποδεικτικά έγγραφα της νομιμοποίησης , αναγνώρισης ή υιοθεσίας τους.
—    για την παράταση της ασφάλισης των ανέργων παιδιών,πιστοποιητικό του ΟΑΕΔ για την εγγραφή τους στα Μητρώα ανέργων ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο                                                                                                                                                         —    για την παράταση της ασφάλισης των παιδιών που σπουδάζουν σε μέση, ανώτερη ή ανώτατη σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής, κάθε χρόνο θα υποβάλλουν πιστοποιητικό σπουδών με βεβαίωση ότι δεν λαμβάνουν πε¬ρίθαλψη από το εκπαιδευτικό ίδρυμα φοιτήσεως τους και για την παρά¬ταση της ασφάλισης τους για δύο (2) ακόμη χρόνια μετά το πέρας των σπουδών τους και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους, θα υποβάλλουν το πτυχίο τους με πιστοποιητικό του ΟΑΕΔ για την εγγραφή τους στα Μητρώα ανέργων ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
—    για την εφ' όρου ζωής ασφάλιση των ανίκανων προς εργασία παιδιών, πι¬στοποιητικό του υγειονομικού κέντρου ή της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, στο οποίο θα πιστοποιείται η ανικανότητα τους.
βγ/ - για την εγγραφή των διαζευγμένων συζύγων, αντίγραφο της αμετάκλητης απόφασης διαζυγίου και με την προϋπόθεση ότι ο γάμος λύθηκε μετά το 35ο έτος της ηλικίας τους, δεν καλύπτονται άμεσα ή έμμεσα από άλλο ασφαλιστικό φορέα, θα καταβάλλουν τις νόμιμες μηνιαίες εισφορές και ότι θα ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα εγγραφής τους, μέσα σε ένα (1) χρόνο από την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης διαζυγίου.
βδ/ - για την εγγραφή των αγάμων αδελφών, τα ίδια πιστοποιητικά και δηλώσεις που απαιτούνται για την εγγραφή και την παράταση ασφάλισης των παιδιών και
βε/ - για την εγγραφή των γονέων, βεβαίωση του συλλόγου που ανήκει ο άμεσα ασφαλισμένος, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι οι γονείς συντηρούνται κυρίως από τον άμεσα ασφαλισμένο και υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του άμεσα ασφαλισμένου και του γονέα αυτού, στις οποίες θα δηλώνεται ότι οι γονείς δεν εργάζονται και δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας από άλλο φορέα.

(3)    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η ασφάλιση των μελών αρχίζει από την ημέρα εγγραφής τους στα Μητρώα του ΤΥΔΕ και η χορήγηση των παροχών του Ταμείου, από την ημέρα της εμπρόθεσμης εξόφλησης των τακτικών και εκτάκτων εισφορών ή του συνόλου της οφειλής για τους υπερήμερους ασφαλισμένους (τακτικές και έκτακτες εισφορές μαζί με πρόσθετα τέλη).
Ειδικά τα νεογέννητα παιδιά ασφαλίζονται στο ΤΥΔΕ από την ημέρα γέννησης τους, με την προϋπόθεση ότι ο άμεσα ασφαλισμένος θα καταθέσει την αίτηση για εγγραφή του παιδιού στο ΤΥΔΕ, σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την γέννηση τους.
Όλα τα άμεσα μέλη καταβάλλουν τακτικές εισφορές, από την ημέρα ορκωμοσίας τους και στο ύψος που ανέρχονται οι εισφορές κατά τον χρόνο καταβολής.

(4)    ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
4.1. Νοσοκομειακή περίθαλψη
(α) - η Νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται σε συμβεβλημένα ή μη με το ΤΥΔΕ θεραπευτήρια της επιλογής του άμεσα ή του έμμεσα ασφαλισμένου μέλους και σε θέση νοσηλείας ως εξής:
—    Α' θέση, για τα άμεσα μέλη, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, για διά¬στημα νοσηλείας μέχρι έξι (6) μηνών
—    Βα' θέση, για τα έμμεσα μέλη, με συμμετοχή 20% και για διάστημα νοσηλείας μέχρι 6 μηνών
—    Σε περίπτωση νοσηλείας σε κατώτερη θέση, η συμμετοχή μειώνεται στο μισό και στην Γ θέση η δαπάνη νοσηλείας βαρύνει εξ ολοκλήρου το Ταμείο.
Ειδικά για την νοσηλεία των έμμεσα στο ΤΥΔΕ ασφαλισμένων μελών,
αα/ - στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αναπνευστικής ανεπάρκειας, εντατικής νεογνών, αυξημένης φροντίδας και εμφραγμάτων, εγκαυμάτων και εξωνεφρικής κάθαρσης, (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση, αιμοδιήθηση), το ΤΥΔΕ καλύπτει το σύνολο της δαπάνης, δηλαδή ποσοστό 100%
αβ/ - στο συνολικό ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο, συμμετέχουν με ποσοστό 20% στο ποσό που καθορίζεται κάθε φορά από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις
αγ/ - στη μονοήμερη νοσηλεία (χρήση κλίνης χωρίς διανυκτέρευση) και ανεξάρτη¬τα από τον τομέα νοσηλείας, συμμετέχουν με ποσοστό 20% στο σύνολο της δαπάνης.
Εξαιρούνται αυτής της συμμετοχής τα έμμεσα μέλη που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, αιμορροφιλία και υποβάλλονται σε μετάγγιση αίματος και
(β) - Πέρα από την δαπάνη νοσηλείας, το ΤΥΔΕ συμμετέχει και στην δαπάνη αποκλειστικής νυκτερινής αδελφής, μέχρι 15 νύκτες, που χρησιμοποιείται μόνο σε θεραπευτήρια, με δυνατότητα παράτασης της συμμετοχής και πέραν των 15 νυκτών σε ειδικές βαρείες περιπτώσεις νοσηλείας.
Επίσης σε επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη και χρήση μεταφορικού μέσου, το ΤΥΔΕ, για όλα τα ασφαλισμένα μέλη, μετέχει της σχετικής δαπάνης του μεταφορικού μέσου, όπως και της αμοιβής του συνοδού που ήταν ανάγκη να συνοδεύσει τον ασθενή, σε ποσοστό 80%.
Τέλος το ΤΥΔΕ καλύπτει το 80% των εξόδων μετακίνησης των νεφροπαθών ασφαλισμένων του από την κατοικία τους στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό.
4.2.    Ειδικές μορφές περίθαλψης
Το ΤΥΔΕ συμμετέχει υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στις δαπάνες περίθαλψης ασφαλισμένων που πάσχουν από χρόνια και ειδικά προβλήματα και έχουν ανάγκη περίθαλψης-άσκησης, για την βελτίωση της κατάστασης τους, σε εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία, άσυλα, ιδρύματα κλπ.
4.3.    Επίδομα τοκετού
Η παροχή του βοηθήματος τοκετού, ορίζεται από 1 -1 -2002 στο ποσό των 590,00 ευρώ.
4.4.    Νοσηλεία και θεραπεία στο εξωτερικό
Το Ταμείο σε συγκεκριμένες και εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από γνωμοδότηση του ειδικού Ιατρικού Συμβουλίου, συμμετέχει στην δαπάνη νοσηλείας ασφαλισμένων σε θεραπευτήριο του εξωτερικού μέχρι ποσοστού 80% επί του ποσού των 11.739,00 ευρώ (11.739,00 χ 80%=9.391,00 ευρώ).
Επίσης για έκτακτη ή προγραμματισμένη νοσηλεία ασφαλισμένων σε χώρες της Ε.Ε., το Ταμείο χορηγεί τα ανάλογα σχετικά έντυπα και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη νοσηλείας.
4.5.    Παρακλινικές εξετάσεις
Σε όλα τα μέλη παρέχεται σε απεριόριστο αριθμό εξετάσεων, η δαπάνη για την εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων (ακτινολογικών, μικροβιολογικών κλπ), ύστερα από γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού, σύμφωνα με τις τιμές του Κρατικού Τιμολογίου και σε ποσοστό 80%.
4.6.    Ιατρική περίθαλψη
Σε όλα τα μέλη, παρέχεται σε απεριόριστο αριθμό επισκέψεων, η δαπάνη αμοιβής των θεραπόντων γιατρών τους, σύμφωνα με τις τιμές του Κρατικού Τιμολογίου, που σήμερα ορίζεται στο ποσό των 6,46 ευρώ για επίσκεψη στο ιατρείο και 8,22 ευρώ για επίσκεψη στο σπίτι.
4.7.    Φαρμακευτική περίθαλψη
Σε όλα τα μέλη (άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένα), παρέχεται η δαπάνη φαρμακευτικής περίθαλψης, σε απεριόριστο ποσό, με την υποβολή της απόδειξης του φαρμακείου και της συνταγής του θεράποντα γιατρού, στην οποία θα έχουν επικολληθεί τα κουπόνια των αντίστοιχων φαρμάκων και σε ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου, που ορίζεται ως ακολούθως:
(α) σε ποσοστό 100% (δωρεάν), τα φάρμακα που απαιτούνται για την θεραπεία των ακόλουθων χρονίων παθήσεων:
αα/ Νεοπλασμάτων όλων των συστημάτων και λευχαιμιών (αντινεοπλασματικά φάρμακα και τα αντίδοτα τους, καθώς και τα φάρμακα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών των νεοπλασμάτων)
αβ/ Σακχαρώδη διαβήτη (ινσουλίνη)
αγ/ Ψυχώσεων (νευροληπτικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα)
αδ/ Επιληψίας και λοιπών επιληπτικών καταστάσεων (αντιεπιληπτικά φάρμακα)
αε/ Μεσογειακής αναιμίας (φάρμακα αποσιδήρωσης και των τυχόν επιπλοκών της νόσου)
αστ/ Αιμορροφιλίας (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες)
α ζ/ Υποφυσιογενούς νανισμού (αυξητική ορμόνη)
Επίσης δεν καταβάλλουν ποσοστό συμμετοχής οι ασφαλισμένοι:
—    που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε συνεχή θερα¬πεία υποκατάστασης με τεχνητά μέσα και οι έχοντες υποβληθεί σε μεταμό¬σχευση νεφρού, για όλα ανεξαρτήτως τα φάρμακα
—    που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς και οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί για όλα ανεξαρτήτως τα φάρμακα
—    για τα κυτταροστατικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα, με τα οποία υποβά¬λλονται σε θεραπεία, ανεξάρτητα της πάθησης από την οποία πάσχουν
—    για τα φάρμακα που προμηθεύονται από τα Κρατικά Νοσοκομεία
—    για τα φάρμακα λόγω μητρότητας (κύηση, τοκετός, λοχεία) και λόγω εργα¬τικού ατυχήματος.
(β) Σε ποσοστό 90% στη δαπάνη των κατωτέρω φαρμάκων για τις χρόνιες παθήσεις που αναφέρονται αντίστοιχα:
βα/ Αντιπαρκινσονικών φαρμάκων (νόσος του πάρκινσον και δυστονίες)
ββ/ Αντιδιουρητικής ορμόνης και των συνθετικών ομολόγων της (άπιος διαβήτης)
βγ/ Των ενδεικνυομένων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της χρόνιας ρευματικής βαλβιδοπάθειας και λοιπών βαλβιδοπαθειών, της χρόνιας πνευμονικής καρ¬διοπάθειας και της συγγενούς καρδιοπάθειας
βδ/ Των ενδεικνυομένων φαρμάκων για την αντιμετώπιση των νοσημάτων του συνδετικού ιστού (συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, σκληροδερμία, δερμα-τομυοδίτης, αγγειίτιδες, ρευματοειδής αρθρίτις, αγγυλωτή σπονδυλοαρθρίτις, ψωριασική αρθρίτις)
βε/ Των φαρμάκων που επηρεάζουν τον μεταβολισμό των οστών (οστεοπόρωση και νόσος ρ8§θί)
βστ/ Των παρασυμπαθομιμητικών και κορτιικοειδών φαρμάκων (μυασθένεια)
βζ/ Των ενδεικνυομένων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της ινοκυστικής νόμου
βη/ Των ενδεικνυομένων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου, έστω και αν ο ασθενής έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και
βθ/ Των ενδεικνυομένων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της φυματίωσης και του βρογχικού άσθματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προϋπόθεση της δωρεάν χορήγησης των φαρμάκων ή της μειωμένης συμμετοχής, αποτελεί η αναγραφή στην συνταγή, από τον θεράποντα γιατρό, της ένδειξης ΧΠΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 10 %.
(γ) Σε ποσοστό 75%
Όλα τα υπόλοιπα φάρμακα, που δεν περιλαμβάνονται στις ως άνω (α) και (β) περιπτώσεις.
Επίσης το ΤΥΔΕ την 21-2-2001 υπέγραψε με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο την Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, οι ασφαλισμένοι του ΤΥΔΕ μπορούν να εκτελούν τις συνταγές φαρμάκων στα περισσότερα φαρμακεία της χώρας, με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στις οδηγίες του προσωπικού τους συνταγολογίου.
4.8. Οδοντιατρική περίθαλψη
Για οδοντοπροσθετική και οδοντοθεραπευτική περίθαλψη, για κάθε ασφαλισμένο και για κάθε ημερολογιακό έτος, χορηγείται το ανώτατο περιοριστικό ποσό των 234,78 ευρώ και σε ποσοστό 90%, σύμφωνα με τις τιμές που ορίζονται στο Κρατικό Τιμολόγιο.
Για ορθοδοντική θεραπεία το Ταμείο χορηγεί το ποσό των 381,51 ευρώ, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, μία μόνο φορά στη ζωή του κάθε μέλους και
4.9. Πρόσθετος περίθαλψη
Η πρόσθετος περίθαλψη περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη, ποσά και ποσοστά παροχής:
α/ βαλβίδα ή βηματοδότης καρδιάς, ποσοστό 80% στη συνολική αξία αγοράς
β/ ακουστικά βαρηκοίας, για κάθε μηχάνημα ποσοστό 80% επί ποσού 440,00 ευρώ
γ/ ορθοπεδικές ζώνες, περικνημίδες, πέλματα πλατυποδίας κηλεπίδεσμοι, ελαστι¬κές κάλτσες, ζεύγος βακτηριών μεταλλικές, ποσοστό 80% επί του περιοριστι¬κού ποσού των 30,00 ευρώ για κάθε είδος
δ/ δύο ζεύγη ομματουάλλια, (ένα για κοντά και ένα για μακρυά), για κάθε δύο χρόνια, σε κάθε ασφαλισμένο,σε ποσοστό 80% και μέχρι του ποσού των 148,00 ευρώ για κάθε ζεύγος.
Για ομματουάλλια με διπλεστιακούς ή πολυεστιακούς φακούς, χορηγείται ένα ζεύγος ανά διετία, σε ποσοστό 80% και μέχρι του ποσού των 235,00 ευρώ.
Επίσης η δαπάνη αλλαγής κρυστάλλων καλύπτεται πάντοτε, εφόσον κριθεί ιατρικώς αναγκαία η αλλαγή, σε ποσοστό 80% και μέχρι του ποσού των 74,00 ευρώ για κάθε ζεύγος κρυστάλλων.
ε/ φακοί επαφής, στις περιπτώσεις που ιατρικώς επιβάλλεται η τοποθέτηση τους, σε ποσοστό 80% και μέχρι του ποσού των 97,00 ευρώ για κάθε ζεύγος και
στ/ για τα υπόλοιπα ορθοπεδικά είδη, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αποφα¬σίζει ανάλογα το Διοικητικό Συμβούλιο, για ποσό και ποσότητα που θα χορη¬γείται, το οποίο και σε ετήσια βάση, αναπροσαρμόζει τα χορηγούμενα ποσά των ανωτέρω προσθετικών ειδών.
Σχετικές διατάξεις που διέπουν τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
1/ Άρθρα 34,35,36,37,38,39 και 42 του Ιδρυτικού του ΤΥΔΕ νόμου 4507/66 (ΦΕΚ 71/Α/28-3-66,279/Α/20-12-66,220/Α/20-8-81,41/Α/9-4-86 και 13/Α/5-2-90)
2/ Άρθρο 14 Ν.1090/1980 και άρθρο 18 Ν.3232/2004 (ΦΕΚ263/Α/1980 και 48/Α/2004)
3/ Αποφάσεις Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Φ.424/1395/3-11 -1981   (ΦΕΚ 720/Β/30-11 -1981) Φ.424/1979/23-12-1982 (ΦΕΚ 1071 /Β/31 -12-1982) Φ.424/1824/10-12-1985 (ΦΕΚ 802/Β/31 -12-1985) Φ.424/468/8-5-1987     (ΦΕΚ 240/Β/19-5-1987) Φ.424/724/23-9-1988    (ΦΕΚ 729/Β/5-10-1988) Φ.424/1245/29-12-1988 (ΦΕΚ 36/Β/20-1 -1989)
4/ Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων 425/915/23-6-1999 (ΦΕΚ 1371/Β/5-7-1999)
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΠΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΑΩΝ
(1) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Οι έκτακτες εισφορές καταβάλλονται εφάπαξ κατά την εγγραφή των μελών στο ΤΥΔΕ, προσδιορίζονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθ.37 του Ν.4507/66 και αφορούν:
α/ το δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο, κάθε άμεσα σ'αυτό ασφαλισμένου μέλους, με την καταβολή ποσού 59,00 ευρώ.
β/ το δικαίωμα αναγνωρίσεως γάμου,τόσο για την εγγραφή του ή της συζύγου, όσο και για το παιδί, με την καταβολή ποσού 147,00 ευρώ.
γ/ το δικαίωμα αναγνωρίσεως - εγγραφής κάθε παιδιού, με την καταβολή ποσού 59,00 ευρώ για το καθένα
δ/ το δικαίωμα αναγνωρίσεως - εγγραφής του πατέρα ή της μητέρας του άμεσα ασφαλισμένου, με την καταβολή ποσού 88,00 ευρώ για τον καθένα.
ε/ το δικαίωμα αναγνωρίσεως - εγγραφής των αγάμων αδελφών του άμεσα α¬σφαλισμένου, με την καταβολή ποσού 147,00 ευρώ για τον καθένα.
Όλες οι ως άνω έκτακτες εισφορές καταβάλλονται αμέσως με την εγγραφή των μελών και προσαυξάνονται με πρόσθετα τέλη υπερημερίας 3% τον πρώτο μήνα και 1,50% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι του ορίου των 120%, μετά την παρέλευση 2 μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του μέλους.
(2)ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Οι τακτικές μηνιαίες εισφορές βαρύνουν μόνο τα άμεσα στο ΤΥΔΕ ασφαλισμένα μέλη, ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.37 του Ν.4507/66, προσδιορί¬ζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΥΔΕ που εγκρίνεται από τον Υπουργό που εποπτεύει το Ταμείο και που για τελευταία φορά αυξήθηκαν με την αριθ. 461/24-4-2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΥΔΕ και ισχύουν τα ακόλουθα:
α/ από 1-1-2004 τα άμεσα στο ΤΥΔΕ ασφαλισμένα μέλη, που έχουν την ιδιότητα του Δικηγόρου, του Δικαστικού Επιμελητή και του Δικολάβου, υποχρεούνται να επικολλούν στο βιβλιάριο ενσήμων ΤΥΔΕ, αποκόμματα ή ολόκληρα ένσημα αξίας 20,00 ευρώ το μήνα, αυτοί που δεν συμπλήρωσαν πενταετία από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους στο πρώτο λειτούργημα τους και αξίας 40,00 ευρώ το μήνα αυτοί που συμπλήρωσαν την ως άνω πενταετία
β/ από 1-1-2004 τα άμεσα στο ΤΥΔΕ ασφαλισμένα μέλη, που έχουν την ιδιότητα του ασκούμενου Δικηγόρου και Δικαστικού Επιμελητή, όπως και του άμισθου Υποθηκοφύλακα, υποχρεούνται στην καταβολή σε χρήμα και μέχρι το τέλος του κάθε επομένου μήνα, των μηνιαίων εισφορών των 20,00 και 40,00 ευρώ, κατά τις διακρίσεις της ως άνω πενταετούς ενεργού υπηρεσίας των ασφαλισμένων και
γ/ η μηνιαία τακτική εισφορά των συνταξιούχων μελών του ΤΥΔΕ, ορίζεται σε πο¬σοστό 4% στο σύνολο της σύνταξης που λαμβάνουν, παρακρατείται δε και αποδίδεται στο ΤΥΔΕ από τον συνταξιοδοτικό φορέα το Ταμείο Νομικών.
(3) ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΑΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4507/66 ορίζονται τα ακόλουθα:
α/ όλα τα άμεσα στο ΤΥΔΕ ασφαλισμένα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή των μηνιαίων τακτικών εισφορών από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους, εκτός από τους ασκούμενους Δικηγόρους και Δικαστικούς Επιμελητές που καταβάλλουν την εισφορά από τον μήνα της εγγραφής τους στο ΤΥΔΕ
β/ οι Δικηγόροι, οι Δικαστικοί Επιμελητές και οι Δικολάβοι, οφείλουν να καταβά¬λλουν τις τακτικές εισφορές με ασφαλιστικό βιβλιάριο, στο οποίο κάθε μήνα θα
επικολλούν αποκόμματα ή ολόκληρα ένσημα του ΤΥΔΕ αξίας ίσης με το μίνι¬μουμ της τακτικής μηνιαίας εισφοράς.
Τα βιβλιάρια ενσήμων έχουν υποχρέωση να τα παραδίδουν στο Σύλλογο που ανήκουν, μέχρι την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα του κάθε επόμενου ημερολογιακού έτους (28/2) και οι Σύλλογοι να τα στέλνουν στο ΤΥΔΕ μέχρι την 31η Μαρτίου του κάθε ημερολογιακού έτους κατάθεσης των βιβλιαρίων.
Η μη παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, μέσα στις παραπάνω προθε¬σμίες ή η ελλιπής συμπλήρωση αυτού, καθιστά τις εισφορές χρηματικές που προσαυξάνονται με πρόσθετα τέλη 3% τον πρώτο μήνα και 1,50% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι του ορίου των 120%, από την 1η Μαρτίου του έτους της υποχρέωσης κατάθεσης του βιβλιαρίου ενσήμων.
Επίσης στους οφειλέτες τακτικών και εκτάκτων εισφορών και στα μέλη των οικογενειών τους, γίνεται διακοπή των παροχών του ΤΥΔΕ μέχρι την ημέρα εξόφλησης της οφειλής, χωρίς να έχουν δικαίωμα να αναζητήσουν τις παροχές αυτές μετά την εξόφληση.
γ/ στην περίπτωση που τα άμεσα στο ΤΥΔΕ ασφαλισμένα μέλη, δεν υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ορκωμο¬σίας τους, οι τακτικές μηνιαίες εισφορές, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερο¬μηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής, καθίστανται χρηματικές (όχι με ένση¬μα) και προσαυξάνονται με πρόσθετα τέλη 3% τον πρώτο μήνα και 1,50% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι του ορίου των 120% για το διάστημα της υπερημερίας και
8/ στην περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησης των τακτικών και εκτάκτων εισφο¬ρών, πέραν των τριών (3) μηνών, αυτές αναπροσαρμόζονται στο ύψος που ισχύουν κατά την ημέρα της καταβολής και προσαυξάνονται με πρόσθετα τέλη 3% τον πρώτο μήνα και 1,50% για κάθε επόμενο μήνα και που σε καμμία περί¬πτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 120% του ποσού της κύριας οφειλής.
Τέλος οφειλές προς το ΤΥΔΕ από τακτικές και έκτακτες εισφορές, όπως και πρό¬σθετα τέλη, που το ύψος τους αντιστοιχεί σε τακτικές μηνιαίες εισφορές πλέον του έτους, μπορούν, μετά από αίτηση του οφειλέτη, να εξοφλούνται με διακανονισμό, μέχρι τριάντα έξι (36) κατ' ανώτατο όριο μηνιαίες δόσεις, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΥΔΕ.

Τέλος το προσωπικό του Ταμείου είναι πάντα πρόθυμο και στη διάθεση του κάθε ασφαλισμένου να χορηγήσει προφορικά ή τηλεφωνικά κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού ή για θέματα που δεν περιλαμβάνονται σ'- αυτόν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Υ.Δ.Ε.

ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πρόεδρος
ΣΤΕΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αντιπρόεδρος


ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
Γεν. Γραμματέας

Τα τακτικά μέλη
ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Ταμίας) ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΪΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2004

Ο Διευθυντής του Τ.Υ.Δ.Ε.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΘΩΜΑΣ

Subscribe to this RSS feed