30.3.2020: Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για την εξειδίκευση από την κυβέρνηση των μέτρων στήριξης των επιστημονικών κλάδων

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα, 30.3.2020, υπό την προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των επιστημονικών κλάδων, μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η Συντονιστική Επιτροπή κρίνει ότι οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις, υπό τη ρητή επιφύλαξη της εξειδίκευσής τους μέσω κανονιστικών διατάξεων, επεκτείνουν το μέχρι σήμερα ισχύον πλαίσιο στήριξης των πληττόμενων κλάδων της οικονομίας.

Θεωρεί ότι είναι αποτέλεσμα του αγώνα, που έδωσε σύσσωμο το δικηγορικό σώμα, για την οικονομική στήριξη των δικηγόρων, οι οποίοι έχουν πληγεί καθοριστικά από το κλείσιμο των δικαστηρίων και την πλήρη παύση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, δικαστικών και εξώδικων. Αγώνας, που είχε αποτελέσματα για το σύνολο των επιστημονικών κλάδων.

Η Κυβέρνηση, έστω και καθυστερημένα και μετά τις γνωστές παλινωδίες επί του θέματος, προχώρησε στην έμπρακτη αυτή αναγνώριση.

Για το δικηγορικό σώμα, πέρα από θέμα επιβίωσης της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων, ήταν και είναι πρωτίστως θέμα ηθικό και ζήτημα αξιοπρέπειας.

2. Η εξαγγελία καταβολής του επιδόματος των 800 ευρώ, για τον μήνα Μάϊο, σε όλους τους δικηγόρους, αποτελεί αναγνώριση εκ μέρους της Κυβέρνησης, της ανάγκης οικονομικής στήριξης του δικηγορικού κλάδου. Η στήριξη αυτή, βέβαια, θα έπρεπε να είχε γίνει άμεσα, όπως άμεσα είχε πραγματοποιηθεί η ένταξή μας στους αρχικούς δικαιούχους και έχει συμβεί με άλλους επαγγελματικούς κλάδους, δεδομένου ότι δεν υπήρχε κανένας δικαιολογητικός λόγος για τη διαφορετική αυτή αντιμετώπιση.

3. Η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η έκπτωση 25% σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, όπως επίσης και ο συμψηφισμός κατά 25% του εμπροθέσμως καταβληθέντος ΦΠΑ με μελλοντικές οφειλές, ικανοποιούν σχετικά αιτήματα του δικηγορικού κλάδου.

Σημειώνεται μάλιστα, ότι για μεγάλο αριθμό συναδέλφων, κατά το διάστημα λειτουργίας των δικαστηρίων (1.1.20 έως 13.3.20), έχουν προκαταβληθεί ήδη ασφαλιστικές εισφορές μέσω των γραμματίων προκαταβολής.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή, ως προς την χορήγηση της επιταγής κατάρτισης, ύψους 600 ευρώ, εμμένει στην από 27.3.2020 απόφασή της.

Ειδικότερα, η επιταγή αυτή, όπως έχει εξαγγελθεί, αφορά εκτέλεση προγράμματος ΕΣΠΑ, που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δικαιούχων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αντίστοιχων κλάδων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να νοηθεί ως επίδομα οικονομικής στήριξης των πληγέντων επαγγελματιών.

5. Περαιτέρω, το δικηγορικό σώμα, στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στον κλάδο εξαιτίας της πανδημίας, συνεχίζει να διεκδικεί άμεσα από την Πολιτεία:

Α. Την άρση της αδικαιολόγητης εξαίρεσης των δικηγόρων από τη μείωση του μισθώματος για την επαγγελματική τους στέγη, μέτρο δημοσιονομικά ουδέτερο.

Β. Την καταβολή του βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ, που αποτελείται από εισφορές που καταβάλλουν αποκλειστικά οι δικηγόροι από το 2011.

Γ. Την άμεση καταβολή των οφειλόμενων του Δημοσίου προς τους δικηγόρους, ιδίως τις οφειλές του ΤΑΧΔΙΚ από τη νομική βοήθεια, τις οφειλές των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα προς τους συνεργαζόμενους δικηγόρους και τις οφειλές από παροχές σε είδος και σε χρήμα του ΕΦΚΑ παρελθόντων ετών.

Δ. Την άμεση προώθηση των διαδικασιών της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Ε. Την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

ΣΤ. Την κατάργηση προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους.

Ζ. Την κατ’ εξαίρεση χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι ένα ποσό, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα είσπραξης των οφειλόμενων από τους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

. Η. Την ένταξη στο προστατευτικό πλαίσιο και των συναδέλφων ασκουμένων δικηγόρων.

Θ. Τη νομοθέτηση της αναστολής των δανειακών υποχρεώσεων, ενήμερων και μη οφειλετών, προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

Read more...

N. 4690/2020 ΦΕΚ A' 104/30.5.2020 - Εκθέματα επαναπροσδιορισμού υποθέσεων - Πρακτικός οδηγός επανεκκίνησης των πολιτικών δικαστηρίων

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Α' 104/30.5.2020 - νόμος 46902020

Τα άρθρα 74 έως 78 περιέχουν διατάξεις για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. 

-------------------

Στο πεδίο του site μας "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ" μπορείτε να ενημερώνεστε για τα εκθέματα κατόπιν αυτεπάγγελτου ορισμού δικασίμου για τις υποθέσεις η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής (13/3/2020 μέχρι και τις 31.5.2020) - κατ' άρθρο 74 του νόμου 4690/2020. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου "2. Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και με οποιαδήποτε διαδικασία ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής, δηλαδή μέχρι και τις 31.5.2020, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του προέδρου του τμήματος ή του δικαστή, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντομη κατά το δυνατόν δικάσιμο και κατά προτεραιότητα εντός του χρονικού διαστήματος από 1.7.2020 έως 15.7.2020 ή από 1.9.2020 έως 15.9.2020. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

----------------------------

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος οι Καθηγητές Κωνσταντίνος Καλαβρός, Σπύρος Τσαντίνης και Παναγιώτης Γιαννόπουλος εκπόνησαν τον συνημμένο αναλυτικό οδηγό για την εφαρμογή των δικονομικών διατάξεων για την επανεκκίνηση της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή (υπ’ αρ. 316/27.5.2020 τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί του ΣχΝ του Υπουργείου Υγείας για την Κύρωση της από 13.4.2020 ΠΝΠ) τον οποίο δημοσιεύουμε προς γνώση των συναδέλφων.

Τους ευχαριστούμε θερμά για την ταχύτατη ανταπόκριση τους, για το εμπεριστατωμένο πόνημά τους που επιλύει μια σειρά από ζητήματα που έχουν ανακύψει και την αφιλοκερδή προσφορά τους στο σώμα.

Read more...

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Πατρών για τη λειτουργία του έως 31.5.2020

Ακολουθεί η από 19-5-2020 ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Πατρών για τη λειτουργία του έως την 31-5-2020. 

Μπορούμε να καταθέτουμε δικόγραφα εκτός από κλήσεις επαναπροσδιορισμού υποθέσεων, επειδή αναμένεται να προσδιορισθούν οίκοθεν, δεν θα γίνονται δημοσιεύσεις διαθηκών, δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας, δηλώσεις τρίτων και ένορκες βεβαιώσεις. 

 

Ανακοίνωση περί λειτουργίας Ειρηνοδικείου Πατρών

 Η Διευθύνουσα του Δικαστηρίου αυτού,

Αφού έλαβε υπόψη την με αρ. ΚΥΑ Δια/Γ.Π.οικ. 30340/15-5-2020, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1857/15-5-2020, στο άρθρο τέταρτο της οποίας ορίζεται, αφενός η επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των Γραμματειών των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας και αφετέρου ότι τα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία των εργασιών τους κρίνονται κατά περίπτωση, λόγω άμεσης αντιμετώπισης, από το όργανο διοίκησης κάθε δικαστηρίου, αποφασίζει ότι αναφορικά με την επανέναρξη των εργασιών της γραμματείας του και προς αποφυγή συγχρωτισμού από 20-5-2020 έως και 31-5-2020 ισχύουν τα εξής:

Α. Αρχίζει σταδιακά:
1) H κατάθεση και προσδιορισμός δικογράφων όλων των διαδικασιών, καθώς και η κατάθεση ενδίκων μέσων. Η κατάθεση θα πραγματοποιείται 10:00-13:00 στην Αίθουσα Β του Ειρηνοδικείου (επί της οδού Μαιζώνος) πλην των Ασφαλιστικών που θα γίνονται κανονικά στο Γρ 6. του Ειρηνοδικείου.
2) Η κατάθεση αιτήσεων έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου,
3) Η κατάθεση αιτήσεων που αφορούν κληρονομητήρια και σωματεία,
4) Η κατάθεση αιτήσεων και χορήγηση πιστοποιητικών (περί μη δημοσίευσης διαθήκης, αποποίησης κληρονομίας, άσκησης ενδίκων μέσων κλπ),
5) Η κατάθεση προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης νέας τακτικής διαδικασίας προαιρετικά από τους πληρεξουσίους δικηγόρους και προς αποφυγή μαζικής προσέλευσής τους από την 1-6-2020 και εφεξής, καθώς εξακολουθεί μέχρι και την 31-5-2020 να ισχύει η αναστολή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Β 1) Δεν θα πραγματοποιούνται δημοσιεύσεις διαθηκών, δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας, δηλώσεις τρίτων, ούτε ένορκες βεβαιώσεις λόγω αδυναμίας προσέλευσης μεγάλου αριθμού ατόμων ενόψει του έντονου κτιριακού προβλήματος του δικαστηρίου.
2) Δεν θα κατατίθενται κλήσεις υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής , δηλαδή από 13-3-2020 και εφεξής, καθώς αναμένεται να προσδιοριστούν οίκοθεν με σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των δικών εξακολουθεί η αναστολή με τις νόμιμες κατά περίπτωση εξαιρέσεις.

Πάτρα 19-5-2020

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Πατρών

Read more...
Subscribe to this RSS feed