ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Αίτηση
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105 ότι δεν υπάγεται στα ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα  Δικηγόρων.
 Παράβολο από γρ. Νο 36 500 €
 Πιστοποιητικό του Δ.Σ. του συλλόγου του

back to top