ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

  1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για το διορισμό δικηγόρου, στην οποία α) να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο ενδιαφερόμενος (βλ. επισυναπτόμενη) και μεγαρόσημο των 3 ευρώ και β) να δηλώνεται  ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα περί Δικηγόρων» (ασυμβίβαστα).

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Η δημοσίευση της απόφασης για το διορισμό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνεται ένα (1) μήνα περίπου από την υποβολή των δικαιολογητικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

  • Μετά τη δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ορκιστεί (σε Τριμελές Δικαστήριο) και να καταθέσει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του στο Δικηγορικό Σύλλογο που επιθυμεί (Ν. 1273/82 άρθρο 2 παρ. 5).

  • Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον της τριμελούς σύνθεσης του Εφετείου, εφόσον ο Δικηγορικός Σύλλογος όπου έχει εγγραφεί εδρεύει στην περιφέρεια του Εφετείου, άλλως στην τριμελή σύνθεση του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου ανήκει ο Δικηγορικός Σύλλογος.

 

(Τηλέφωνα επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης 2107767088,2107767236)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Αίτηση
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105 ότι δεν υπάγεται στα ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα  Δικηγόρων.
 Παράβολο από γρ. Νο 36 500 €
 Πιστοποιητικό του Δ.Σ. του συλλόγου του

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΑΔ

 

1) Αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου άσκησης στο Ταμείο Νομικών.

2) Αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου άσκησης στο ΚΕΑΔ.

3) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου για την έναρξη και λήξη της άσκησης και για το χρόνο δικηγορίας  (Υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. κ.λ.π)

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι:

I. Από την ημερομηνία εγγραφής μου στα Μητρώα του Συλλόγου ασκώ πραγματική δικηγορία και δεν ασκώ έργα που σύμφωνα με τον κώδικα των δικηγόρων θεωρούνται ασυμβίβαστα.

II. Κατά την ημερομηνία εγγραφής μου στο Δικηγορικό Σύλλογο δεν ήμουν συνταξιούχος του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

III. Τα παραπάνω ίσχυαν και κατά την άσκηση και κατά το μεσοδιάστημα.

IV. Το διάστημα της άσκησης δεν συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

V. Ο χρόνος της άσκησης δεν συμπίπτει με το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας που τυχόν έχει εξαγοραστεί σε οποιοδήποτε φορέα (αφορά μόνο τους άνδρες).

VI. Δεν έχω λάβει μέχρι σήμερα σύνταξη από το Δημόσιο, ή άλλο φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης (αφορά όσους έχουν διαγραφεί από το Τ.Ν.)

5) Συμπληρωμένο το μηχανογραφικό έντυπο (Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου)

Αναγνωρίζεται άσκηση από την εγγραφή στον Σύλλογο ως ασκούμενου μέχρι την προηγουμένη της εγγραφής ως δικηγόρου και μέχρι 28 μήνες ανώτατο όριο.

Έντυπα των σχετικών αιτήσεων υπάρχουν στην Γραμματεία του Συλλόγου

Μπορείτε να "κατεβάσετε" τα σχετικά έντυπα από εδώ η από τα "Χρήσιμα Έντυπα" στο Menu:

 

Subscribe to this RSS feed