Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δικαστικές Υπηρεσίες

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α΄ Πρόεδρος Εφετών ............................................ 2610-322246
Β΄ Πρόεδρος Εφετών ............................................ 2610-317743
Γ΄ Πρόεδρος Εφετών ............................................ 2610-336286
Δ΄ Πρόεδρος Εφετών ............................................ 2610-339892
Συμβούλιο Εφετών ................................................ 2610-320473
Προϊστάμενος Διευθύνσεως …………………….. 2610-324808
Προϊσταμένη Πολιτικού ......................................... 2610-320780
Προσδιορισμός Πολιτικού ..................................... 2610-346191
Αρχείο ..................................................................... 2610-324328
Καθαρογραφή Πολιτικών Αποφάσεων ................... 2610-325235, 326031
Βουλεύματα ............................................................ 2610-343755
Προϊστάμενος Ποινικού ......................................... 2610-343500
Γραμματείς Τριμελούς ........................................... 2610-343500
Γραμματείς Ποινικού ............................................. 2610-311538
Γραμματείς Μ.Ο.Ε.- Πεντεμελούς
Μισθοδοτικά – Διαχείριση ....................................... 2610-326031
Επιμελητές ………………………2610-327517 Fax: 2610-340203

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Εισαγγελέας Εφετών Πατρών ........................................................ 2610-320940
Γραφείο Α΄ και Β΄ Αντεισαγγελέων Εφετών .................................. 2610-321834
Γραφείο Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Αντεισαγγελέων Εφετών ..............................2610-327512
Προϊσταμένη Δ/νσης Γραμματείας ................................................ 2610-321728
Τμήμα Διοικητικό ........................................................................... 2610-325289
Τμήμα Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των (προσδιορισμός) .............. 2610-327049
Τμήμα Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των (κλήσεις) ......................... 2610-340787
Τμήμα Κακουργημάτων (προσδιορισμός) .................................... 2610-327513
Τμήμα Κακουργημάτων (κλήσεις) ................................................ 2610-327603
Γραφείο Επιμελητών Δικαστηρίων ................................................ 2610-315317
Γραφείο Επιμελητών Δικαστηρίων ...................................... Fax 2610-320648

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Α΄ Πρόεδρος ...................................................................................... 2610-322238
Β΄ και Γ’ Πρόεδρος ............................................................................ 2610-328254
Δ΄ Πρόεδρος ...................................................................................... 2610-346189
Ε΄ και ΣΤ΄ Πρόεδρος ........................................................................ 2610-324872
Αίθουσα Δικαστών – Συμβουλίου ..................................................... 2610-324104
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ .................................................... 2610-320436
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ....................................................... 2610-314490 Fax: 2610-318296
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ................................................................. 2610-311753
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ............................................................. 2610-317531
ΔΙΕΞΑΓΩΓΕΣ (Παράρτημα-Ασφαλιστικά) ............................................ 2610-366710
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟ Ένδικα Μέσα: .................................. 2610-330467
Εκκαθάριση ποινών: ........................ 2610-330730
Ανάκριση: Α΄ Τηλ. & Fax ............................................ 2610-317812
Ανάκριση: Β΄ Τηλ. & Fax ............................................ 2610-317896
Ανάκριση: Γ΄ Τηλ. & Fax ............................................ 2610-322406
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ Παράρτημα Πρωτοδικείου Πατρών(Κανάρη 54)
Προσδιορισμός: ..................................................... 2610-310715
Δημοσίευση: ........................................................................ 2610-321597
Δικόγραφα: ........................................................................... 2610-310715
Βουλεύματα: ........................................................................ 2610-334077
Πτωχεύσεις: .......................................................................... 2610-334197
Πολυμελές : ........................................................................... 2610-324311
Γραμματείς Έδρας Πολιτικού: ............................................. 2610-340675, 323093
Καθαρογραφή ........................................................................ 2610-331375, 327551
Γραμματείς Έδρας Ποινικού : ................................ 2610-315814, 342714, 346726


ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Εισαγγελέας Α΄ ................................................................. 2610-313849
Εισαγγελέας Β΄ ................................................................. 2610-336677
Αντεισαγγελέας ................................................................. 2610-323353
Γραμματέας ....................................................................... 2610-323343
Μηνύσεις ........................................................................... 2610-325879
Διακίνηση Δικογραφιών ..................................................... 2610-318991
Πρωτόκολλο – Δι/κο ...........................................................2610-340557
Εκτέλεση Ποινών ................................................................2610-326712
Τριμελές ............................................................................. 2610-341543
Μονομελές ......................................................................... 2610-312171
Ποινικό Μητρώο ................................................................. 2610-324408
Κατηγορητήρια ................................................................... 2610-339176
Κατηγορητήρια ................................................................... 2610-310828
Επιμελητές .......................................................................... 2610-330853
Fax Υπηρεσίας ................................................................... 2610-315555
Fax Ποινικού Μητρώου .................................................... 2610-324408

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Κορίνθου 184 ................................................................. 2610-274804ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Γούναρη 60, Πάτρα
Πταισματοδίκης Α΄ Τμήματος ....................................... 2610-316732
Πταισματοδίκης Β΄ Τμήματος ....................................... 2610-316733
Πταισματοδίκης Γ΄ Τμήματος ....................................... 2610-335378
Πταισματοδίκης Δ΄ Τμήματος ...................................... 2610-316734
Πταισματοδίκης Ε΄ Τμήματος ..................................... 2610-316735
Προϊστάμενος Γραμματείας ........................... Τηλ. & Fax: 2610-313390
Γραμματείς έδρας .................................................. 2610-338150
Τμήμα Αποληψίμων - εκκαθάρισης – Επιμελητές ....................... 2610-314855
Δημόσιος Κατήγορος ................................................................... 2610-324073

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Ρήγα Φεραίου 147, Πάτρα
Προϊστάμενος Πρόεδρος ..................................................... 2610-221091
Β΄ Πρόεδρος ........................................................................ 2610-623947
Εφέτες ................................................................................... 2610-623244
Αίθουσα διασκέψεων – Βιβλιοθήκη ................................ 2610-623244
Προϊσταμένη Δ/νσης Γραμματείας ........................................ 2610-275207
Γραμματεία Α΄ Τμήματος Συνεδριάσεων .................................... 2610-275762
Γραμματεία Β΄ Τμήματος Συνεδριάσεων ................................ 2610-220317
Τμήμα καθαρογραφής αποφάσεων ......................................... 2610-624989
FAX ................................................................................... 2610-278024

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Κανάρη 60, Πάτρα
Πρόεδρος Α΄ Τμήματος (Προϊστάμενος) ................................. 2610-327291
Πρόεδρος Β΄ Τμήματος ........................................................... 2610-334683
Πρόεδρος Γ΄ Τμήματος ............................................................ 2610-340439
Πρόεδρος Δ΄ Τμήματος ............................................................ 2610-330316
Αίθουσα Δικαστών .................................................................. 2610-335967
Fax ............................................................................................ 2610-316711
Προϊστάμενος Δ/νσης Γραμματείας ...................................... 2610-330669
Προσδιορισμός ..................................................................... 2610-343662
Λογιστήριο – Τμήμα Προσωπικού ....................................... 2610-344317
Α΄ Τμήμα Συνεδριάσεων ...................................................... 2610-329351
Β΄ Τμήμα Συνεδριάσεων ..................................................... 2610-322836
Γ΄ Τμήμα Συνεδριάσεων ...................................................... 2610-346596
Δ΄ Τμήμα Συνεδριάσεων ................................................. 2610-337973
Καθαρογραφή .................................................................. 2610-344317

 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Φιλοποίμενος 14, Πάτρα
Προϊστάμενος – Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. .................................................. 2610-275631
Δικαστικοί Αντιπρόσωποι Ν.Σ.Κ. ............................................ 2610-272320, 224983
Γραμματεία ...................................................... 2610-272320, 224983 Fax: 2723

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ειρηνοδικείο Πατρών Κανάρη 48-52, Πάτρα
Προϊστάμενος Ειρηνοδικείου ....................................... 2610-330474
Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας ...................................... 2610-320883
Προϊστάμενος Γραμματείας ...................................... 2610-328655
Τμήμα Προσδιορισμού – Αρχείου – Διαταγών Πληρωμής ................ 2610-330807
Τμήμα Γραμματείας Έδρας – Καθαρογραφής ................... 2610-336832
Fax ..................... 2610-344684
Ειρηνοδικείο Δύμης ................................................. 26930-24392, 22792
Ειρηνοδικείο Ερυμάνθειας ............................................ 26940-31267
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίτσας .................................... 26940-22363

 

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Υποθηκοφυλάκειο Πατρών Μιαούλη 19, Πάτρα
Διευθυντής ............................................... 2610-317020& Fax
Ταμείο – Πρωτόκολλο αιτήσεων .................................. 2610-317022
Τμήμα Μερίδων και Βαρών ........................................... 2610-317021
Τμήμα Ελεγκτών .......................................................... 2610-318532
Τμήμα Υποθηκών ........................................................ 2610-318046
Τμήμα Η/Υ .................................................................. 2610-334873
Υποθηκοφυλάκειο Δύμης Αράτου 52 Κ. Αχαΐας ......................... 26930-25323
Υποθηκοφυλάκειο Ερυμάνθειας (Τριταία) ................................... 26940-31119
Υποθηκοφυλάκειο Χαλανδρίτσας (Φαρών) ................................. 26940-22386
Υποθηκοφυλάκειο Ερινέου (Καμάρες) ........................................ 26910-31724
Υποθηκοφυλάκειο Αιγίου ............................................................. 26910-26905

Προϊστάμενος .............................................................................. 2610-240423
Fax: ............................................................................................... 2610-271284
Νομική Υπηρεσία ........................................................................ 2610-240426
Τοπογράφος .................................................................................. 2610-240421
Ταμεία ................................................................. 2610-240414, 2610-240416
Πιστοποιητικά - Αντίγραφα ................................. 2610-240411
Κτηματολογικά Φύλλα ........................................ 2610-240417
Καταχωρητές πράξεων ιδιοκτησίας .................... 2610-240410
Καταχωρητές Βαρών .......................................... 2610-240418
Αρχείο ................................................................ 2610-240422

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Αγ. Ανδρέου 103, Τ.Κ. 262 21
Τηλεφωνικό κέντρο ........................................... 2610-240410

 

ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΩΝ (Αγ. Στέφανος)
Διεύθυνση .................................................. 2610-647254
Διαχείριση .................................................. 2610-647255
Γραμματεία ................................................ 2610-647252, 647441
Λογιστήριο ................................................. 2610-647256
Κοινωνική Υπηρεσία ................................. 2610-647413
Ιατρείο ........................................................ 2610-647333
Μισθολόγιο ................................................ 2610-647442
Αρχιφυλακείο ............................................. 2610-647253
Γραφείο Αρχυφύλακα ................................ 2610-647240, Fax: 647241
Εξωτερική φρουρά – Γραφείο Διοικητή .............................. 2610-647337
Εξωτερική φρουρά – Γραμματεία ........................................ 2610-647251

 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ Τηλ. κέντρο ................................ 2610-341002

Άμεση Επέμβαση Λιμενικού Σώματος ............... 108 (& από κινητό)

Λιμενική Αστυνομία .............................. 2610-317447, Ρίο 991203

ΤΕΛΩΝΕΙΟ Τηλ. κέντρο .......................... 2610-335644

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ................ 2610-453347

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ .................. 109, 133, 2610-695000-5010

ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ ............................ 2610-226150, 2610-695300, 695301

ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ........................ 2610-277835, 695302, 695303

Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών ........................... 2610-695113-5

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ................... 2610-266150,695200

ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ....................... 2610-695202

Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών ..............

Άμεση Δράση – Τμηματάρχης .................... 2610-695321

Αξ. Υπηρεσίας ......................................... 100, 2610-695333

R/Τ Κέντρο ............................................ 109, 133, 2610-695332

Διευθυντής ................................. 2610-695100

Υποδιευθυντής ........................... 2610-224519, 695101

Γραμματέας ................................ 2610-695102-03

Αξ. Υπηρεσίας ............................. 2610-695130-131

Γραφείο Αλλοδαπών ................... 2610-695110

Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων ............ 2610-695181-2

Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών
...........2610-695162-3

Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας ........ 2610-695190-1


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Α ΄Αστυνομικό Τμήμα Πατρών
Πανεπιστημίου 138 .................. 2610-420716, 429989, 420715, 695046

Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών
Ερμού 95 ..................... 2610-695284, 695288, 695282

Γ΄Αστυνομικό Τμήμα Πατρών
Γούναρη 52 ...... 2610-320020, 328201, 325795, 323508,695034

Δ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών
Πατρών- Πύργου .......... 2610-525322,527151,695042,528696

Ε΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών

Μαυροματαίων 14, ........ 2610-313300,324866,322705,695050-52

Τμήμα Μεταγωγών-Δικαστηρίων Πατρών
Ι. Βλάχου 4 ........ 2610-325562,343304,325563,695060-62


ΥΠ.Ε.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ [ΠΡΩΗΝ ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΔΟΕ)]

Ακτή Δυμαίων 18

Τηλ. Κέντρο ............................... 2610-343473, 342254

Διευθυντής ............................... 2610-318037, 338185, Fax 335928

Γραμματεία ............................ 2610-326105


ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Μαιζώνος 200 ........................ 2610-317550

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

Γούναρη 119 ......................... 2610-224319, 223659

Φυλακές

ΦΥΛΑΚΕΣ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ -ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Δικαστική Κορυδαλλού 210-4957136 210-4950339
Ψυχ. Κρατουμένων 210-4959824 210-4958740
Νοσ. Κρατουμένων 210-4959108 210-4960733
Γυναικείες Φυλακές 210-4955320 210-4953323
Σωφρον. Κατάστ. Ανηλίκων Κορυδαλλού 210-4952781 210-4952644
Κεντρική Αποθήκη Υλικού (Κ.Α.Υ.Φ.) 210-4959235 210-4959051
Ίδρυμα Αγωγής Ανηλ. Θηλέων Αθηνών 210-7708131 210-7788503
Ι.Α.Α. Επαγγελμ. Εκαπαίδευσης 210-4950514 210-4950514

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ

Φυλ. Αλικαρνασσού 2810-223488 2810-228462
Πρεβαντόριο κρατουμένων Άμφισσας 22650-23283 22650-23283
Φυλ. Βόλου 24210-84881 24210-84881
Φυλ. Θεσ/νίκης 2310-754933 2310-754933
Φυλ. Ιωαννίνων 26510-41513 26510-41513
Φυλ. Κέρκυρας 26610-39414 26610-39414
Φυλ. Κομοτηνής 25310-22890 25310-32969
Φυλ. Κορίνθου 27410-24890 27410-24890
Φυλ. Κω 22420-22207 22420-22207
Φυλ. Λάρισσας 2410-619905 2410-619905
Φυλ. Ναυπλίου 27520-22802 27520-22802
Φυλ. Νεάπολης 28410-33737 28410-33737
Φυλ. Πάτρας 2610-647234 2610-647252
Φυλ. Τρικάλων 24310-27501 24310-33640
Φυλ. Τρίπολης 2710-232160 2710-232160
Φυλ. Χαλκίδας 22210-83260 22210-83208
Φυλ. Χανίων 28210-46700 28210-46700
Φυλ. Χίου 22710-44270 22710-44272

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
Φυλ. Κασσάνδρας 23740-31498 23740-31498
Φυλ. Τίρυνθας 27520-26204 27520-26204
Φυλ. Αγιάς 28210-32259 28210-31234
Α. Σ. Κ. Α. Κασσαβετείας 24220-51233 24220-51233

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ
Ι. Α. Αρρένων Βόλου 24210-71781 24210-71781

Δικηγορικοί Σύλλογοι άλλων πόλεων

α/α

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τηλέφωνο

Συλλόγου

Τηλέφωνο

Προέδρου

1

Αθηνών

Βερβεσός Δημήτριος

210-3398270

210-3647348

2

Αγρινίου

Νικάκης Δημήτριος

26410-57467

26410-32110

3

Αιγίου

Μπέσκος Γεώργιος

 

26910-21903

           29411

26910-60211

4

Αλεξ/λης

(Έβρου)

Ζαμπούκης Ιωάννης

 

25510-26712

25510-82438

5

Αμαλιάδος

Θεοδόσης Αθανάσιος

26220-28715

           24996

26220-24538

6

Άμφισσας

Πήττα Σταυρούλα

22650-28285

22650-72263

7

Άρτας

Νικολάου Μιχαήλ

26810-75175

26810-26166

8

Βέροιας

Καραβασίλης Φώτιος

23310-24715

23310-20786

9

Βόλου

Στρατηγόπουλος Χρήστος

 

24210-30704

            23554

24210-26517

10

Γιαννιτσών

Φουντουκίδης Ευστάθιος

23820-22556

23820-27617

11

Γρεβενών

Παπαϊωάννου Χρήστος

24620-23860

24620-22473

12

Γυθείου

Μπαλιτσάρη Ανθούλα

27330-24373

27330-22402

13

Δράμας

Πούλιος Αναστάσιος

 

25210-22694

25210-22464

25210-22548

14

Εδέσσης

Γαϊσίδου Λεμονιά

23810-22852

23810-23843

15

Ευρυτανίας

Γαλανός Αθανάσιος

22370-25125

22370-80282

16

Ζακύνθου

Γιατράς Ιωάννης-Διονύσιος

26950-23938

2695042506

17

Ηλείας

Δημητρουλόπουλος Δημήτριος

26210-22649

26210-36436

18

Ηρακλείου

Ροζάκης Άρης

 

 

2810-288312

          286386

2810-330345

19

Θεσπρωτίας

(Ηγουμενίτσα)

Μπέζας Νικόλαος

26650-23651

26650-27816

26650-22398

20

Θεσσαλονίκης

Κουτσοχήνας Ευστάθιος

2310-542987

           543451

2310-551140

 

 

21

Θηβών

Μανάρα-Μαυράκη Σωτηρία

22620-27955

22620-27071

22

Ιωαννίνων

Νάκα Μαρία

26510-37858

26510-72525

23

Καβάλας

Γραμμένος Γεώργιος

2510-222289

2510-224436

2510-224635

24

Καλαβρύτων

Οικονόμου Ανδρέας

26920-22242

26960-31606

25

Καλαμάτας

Ξηρογιάννης Περικλής

27210-22411

27210-88828

26

Καρδίτσας

Ανυφαντής Γεώργιος

24410-21646

24410-25007

27

Καστοριάς

Μπαλιάκας Γεώργιος

24670-22674

24670-27058

28

Κατερίνης

Στρίμπα Ασημίνα

23510-23761

           36973

23510-75200

29

Κερκύρας

Καλούδης Γεώργιος

26610-39622

26610-41615

26610-37627

30

Κεφαλληνίας

Σαββαόγλου Σάββας

26710-23524

26710-26509

31

Κιλκίς

Αρτόγλου Ευρώπη

23410-26169

23410-28603

32

Κοζάνης

Δημητρόπουλος Χρήστος

24610-36018

24610-24102

33

Κορίνθου

Επιβατινού Παναγιώτα

27410-22155

27410-83881

34

Κυπαρισσίας

Πετρόπουλος Αθανάσιος

27610-22374

27610-23085

35

Κω

Χατζηάμαλλος Εμμανουήλ

 

22420-48915

22420-20592

36

Λαμίας

Μακρυγιάννης Αθανάσιος

22310-27685

22310-38665

37

Λαρίσης

Μπασδέκη Νικολέττα

2410-532037

2410-259885

38

Λασιθίου

Παραουλάκης Γεώργιος

28410-32158

28420-22206

39

Λεβαδείας

Δαλαμάγκας Βασίλειος

22610-29505

22610-28077

40

Λευκάδας

Γαντζίας Γεράσιμος

26450-25220

26450-23747

41

Μεσολογγίου

Παϊσιος Χρήστος

26310-22434

26340-22227

42

Μυτιλήνης

Καλλίας Δημήτριος

22510-28432

22510-43530

43

Νάξου

Μάρκου Μαρία

 

22850-24187

22850-22630

44

Ναυπλίου

Ορφανός Δημήτριος

 

27520-27344

27520-21689     

45

Ξάνθης

Μαλάκης Κωνσταντίνος

25410-22691

 

25410-22617

46

Ορεστιάδας

Μεμετζή Αννα

25520-29901

25520-27704

47

Πατρών

Ζούπας Αθανάσιος

2610-320931

2610-270686

48

Πειραιώς

Σταματογιάννης Γεώργιος

210-4176251

210-4531535

49

Πρεβέζης

Γεωργίου Θωμάς

26820-23410

26820-28686

50

Ρεθύμνης

Μουνδριανάκης Ευάγγελος

28310-22409

28310-29333

51

Ροδόπης (Κομοτηνή)

Χατζηαντωνίου Ιωάννα

25310-22551

25310-22626

52

Ρόδου

Περίδης Βασίλειος

22410-20413 

 

22410-35432

53

Σάμου

Κολλάρος Γεώργιος

22730-27881

22730-28870

54

Σερρών

Καρίπογλου Παναγιώτης

23210-56315

23210-23307

55

Σπάρτης

Κομνηνός Παναγιώτης

 

27310-26253

27310-23495

56

Σύρου

Φιφλής Κωνσταντίνος

22810-82407

22840-23804

57

Τρικάλων

Γουγουλάκης Νικόλαος

 

24310-27526

24310-33620

58

Τριπόλεως

Εκλογές 10 & 17/12

2710-222357

 

59

Φλωρίνης

Καραντζίδης Βασίλειος

23850-22767

23850-26955

60

Χαλκίδας

Γκίκας Δημήτριος

22210-20827

           27170

22210-20560

61

Χαλκιδικής

Ζήσης Παντελής

 

23710-22397

23710-24757

62

Χανίων

Δασκαλάκης Ιωάννης

 

28210-52171

28210-54529

28210-93410

63

Χίου

Ζαννάρα Ανθίππη

22710-43522

22710-24043

 

 

 

 

 

Subscribe to this RSS feed