ΛΕΑΔΠΑ

Επικοινωνία

Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων
(Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α.)
Φιλοποίμενος 24, γ όροφος,
Τηλ 2610 - 220933

Ιστορικό Ιδρυσης

1. Με τη διάταξη του άρθρου 31 (παρ. 1) του ν. 2676/5-1-1999 (ΦΕΚ 5-1-1999, τ.Α. φύλλο 1) τα Ταμεία Προνοίας των Δικηγορικών Συλλόγων που είχαν ιδρυθεί με βάση τον α.ν. 87/1936, καταργούνται απο την 1η Ιουλίου 1999. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη (παρ. 2) μέχρι την ημερομηνία αυτή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του κάθε Δικηγορικού συλλόγου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, δύναται να συσταθεί σε κάθε Δικηγορικό Συλλογο Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας των μελών του, σωματειακής μορφής (ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) ώς καθολικός διάδοχος φορέας του Ταμείου Προνοίας που καταργείται.

2. Στο Σύλλογο μας αποφαρίσθηκε κατ`αρχήν η σύσταση του Λογαριασμού αυτόυ. Για τη μελέτη του προβλήματος και τη σύνταξη του Καταστατικού, ιδρύθηκε μια επιτροπή απο τους Γιάννη Κίτσο ( Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών), Γιάννη Παναγόπουλο ( πρόεδρο του Ταμέιου Προνοίας Δικηγόρων Πατρών – Αιγίου), Νικόλαο Ραβαζούλα και Θεόδωρο Παναγόπουλο (μέλη των δύο διοικήσεων ), Σπύρο Τσενέ και Δημήτριο Ζηνόζη (δικηγόρους Πατρών )και Δημήτριο Αλεβίζο (Δικηγόρο Αιγίου)

3. Η επιτροπή αυτή όρισε Εισηγητή το μέλος Δημήτρι Ζηνόζη για την σύναξη ενός σχεδίου που θα αποτελούσε τη βάση των συζητήσεων της. Το σχέδιο συντάχθηκε εμπρόθεσμα, διανεμήθηκε στα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια επακολούθησαν πολύωρες συνεδριάσσεις της για να καταλήξει ο Εισηγητής στη σύνταξη του κειμένου που παρατίθεται στη συνέχεια.

4. Το Ταμείο Προνοίας του Συλλόγου μας ιδρύθηκε με το β.δ. 12/16-2-1940 όπως αυτό συμπληρώθηκε με τα β.δ. 3/11-9-1948 και 24/30-11-1950

5. Εκείνοι που συνέταξαν το καταστατικό του Ταμείου μας ακολούθησαν μια γραμμη αλληλοβοήθειας, έξω απο ένα εγωιστικό πνεύμα της εποχής μας. Μια υποβόσκουσα αλληλεγγύη μεταξύ των μελών διατρέχει όλες τις διατάξεις του καταστατικού εκείνου. Χρέος μου ήταν και το καταστατικό του νέου σωματειου μας να μην απομακρυνθεί απο το πνεύμα αυτό και να μην καταλήξει σε ρύθμιση μιας συναλλαγής εξίσωσης παροχών και αντιπαροχών και σε ένα αφόρητο εναγκαρισμό της εμπορικής ασφάλισης. Εναπόκειται στη γενική συνέλευση των δύο Δικηγορικών Συλλόγων η έγκριση του.

6. Το Ταμείο μας ήταν ένας οργανισμός ζωντανός. Κάλυπτε βασικές βιοτικές ανάγκες των δικηγόρων με δραστηριότητες χωρίς κομπασμούς. Εύχομαι και το διάδοχο σχήμα, ο Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου να έχει την ίδια εξέλιξη, την ίδια προκοπή. Το Ταμείο μας επέζησε μισό αιώνα. Εύχομαι ο Λογαριασμός μας, αρχίζοντας το βίο του με το νέο αιώνα, να επιζήσει και στον επόμενο.

Subscribe to this RSS feed