Κεφαλαιο Πρωτο Επωνυμία – Εδρα - Σκοπός – Μέλη Featured

Άρθρο 1ο 
Ε π ω ν υ μ ί α
Iδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου (Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α.) ως καθολικός διάδοχος φορέας του ν.π.δ.δ.   με την επωνυμία Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Πρωτοδικείων Πατρών και Αιγίου που καταργήθηκε την 1η Ιουλίου 1999 σύμφωμα με την διάταξη του άρθρου 31  του ν. 2676/1999 και με τον διακτιτικό τίτλο για λόγους ιστορικής συνέχειας « Ταμείο  Προνοίας ».

Αρθρο 2ο
Εδρα
Εδρα του σωματείου ορίζεται   η πόλη των Πατρών.

Αρθρο 3ο
Μέλη
Μέλη του σωματείου δικαιούνται να είναι αποκλειστικά εν ενεργεία μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων Πατρών και Αιγίου

Αρθρο 4ο
Σκοπός του Σωματέιου
Α. Σκοποί του σωματείου είναι η δημιουργία,   προς εξυπηρέτηση των μελών του: α) Κλάδου πρόνοιας, β) κλάδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  και  γ) κλάδου κοινωνικών παροχών ενδεικτικά ειδικοτερα στους σκοπούς αυτούς είναι:

1. Η καταβολή εφ`άπαξ βοηθήματος (αποζημιώσεως) α) στα μέλη που συνταξιοδοτούνται λόγω  γήρατος ή ολικής και μόνιμης ανικανότητας και β) στην οικογένεια του θανόντος μέλους.
2.Η καταβολή συμπληρωματικού βοηθήματος (αποζημιώσεως) στα μέλη του για την κάλυψη της δαπάνης του κρατικού τιμολογίου εφόσον το καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό απο άλλους ασφαλιστικούς φορείς των δικηγόρων ( Τ.Υ.Δ.Ε. κ.λ.π.) δεν καλύπτουν ολοκληρωτικά τη δαπάνη αυτή. Η κάλυψη αυτή αναφέρεται στην νοσοκομειακή, φαρμακευτική, οδοντιατρική και ιατρική περίθαλψη του μέλους, της (του) ανασφαλιστης συζύγου και των ανήλικων τέκνων.
3. Η καταβολή χρηματικού ποσού για δαπάνες τοκετού και κηδείας του μέλους.
4. Η καταβολή δαπάνης για ιατρικό έλεγχο των μελών  του ανά τριετία απο οργανωμένες ιατρικές μονάδες με τις οποίες θα συμβάλλεται το σωματείο.
5. Η παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μέλη που έχουν άμεση ανάγκη απο αυτήν λόγω εκτάκτων περιστατικών.
6. Η συμμετοχή του Σωματείου στην δαπάνη των μελών που καταβάλλουν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για τα παιδιά τους.
7. Η καταβολή επιδόματος λουτροθεραπείας σε μέλη που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος  της ηλικίας   τους.
8. Η οργάνωση εορτών για τα παιδιά των μελών του σωματείου
9.Η οργάνωση και κάλυψη της σχετικής δαπάνηςγια τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων παιδιών των δικηγόρων που φοιτούν  στο δημοτικό σχολείο.
10. Η διοργάνωση, ενίσχυση, συμμετοχή, σε εκδηλώσεις που αφορούν τους δικηγόρους.

Β) Η αναφορά των πιο πάνω   σκοπών προσδιορίζει τον περιορισμένο αριθμό   τους και αξιολογεί τη σειρά της κάλυψής τους. Κανένας επιμέρους σκοπός δεν ικανοποιείται αν δεν ικανοποιείται    ο προηγούμενος,  σύμφωνα με την κρίση της διοίκησης του σωματείου που  διατυπώνεται ως ιδιαίτερο κεφάλαιο στον ετήσιο προϋπολογισμό του σωματείου.
Α. Οι ανωτέρω παροχές πλήν του εφ`άπαξ δύνανται να μειώνονται ανάλογα αν χορηγούνται παράλληλα απο άλλους φορείς και έχουν συμπληρωματικό και μόνο χαρακτήρα.
Β. Ο τρόπος και οι προύποθέσεις χορήγησης των ανωτέρω παροχών καθορίζονται σε κανονισμούς που συντάσσει το Δ.Σ.


Αρθρο 5ο
Κτήση της ιδιότητας του μέλους
1.Μέλη του σωματείου είναι αυτοί που υπέγραψαν το αρχικό καταστατικό. Και ακόμα, καθίστανται μέλη  του σωματείου:
α.αυτοδικαίως όσοι ήσαν μέλη του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πατρών- Αιγίου που διαλύθηκε   σύμφωνα με τη διάταξη   του άρθρου 31  του Ν. 2676/1999 και
β.οι δικηγόροι που κατέστησαν και θα καθίστανται εφεξής μέλη του δικηγορικού Συλλόγου Πατρών ή Αιγίου είτε απο μετάθεσή τους   απο άλλο Δικηγορικό Σύλλογο της  χώρας   είτε  απο διορισμό τους  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Κώδικα περί Δικηγόρων. Για την εγγραφή τους απαιτείται υποβολή σχετικής εγγραφής    αίτησης  προς τη διοίκηση  του σωματείου  που μπορεί να υποβληθεί την ίδια ημέρα με την σχετική αίτηση προς τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για να καταστούν μέλη του.
2.Για την εγγραφή του μέλους πάντως αποφασίζει η διοίκηση του σωματείου.
3.Ημέρα κτήσεως  της ιδιότητας του μέλους θεωρείται η ημέρα καταχώρησης της αιτήσεώς προς εγγραφή του ενδιαφερομένου στο   πρωτόκολλο του σωματείου.

Αρθρο 6ο
Η αποχώρηση των μελών
Κάθε μέλος του σωματείου δικαιούται οποτεδήποτε να αποχωρήσει  απο αυτό με έγγραφη αίτηση προς τη διοίκηση του.   Η αποχώρηση του μέλους πρέπει να γνωστοποιείται τρείς τουλάχιστον μήνες πριν  απο τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

Αρθρο 7ο
Αποβολή μελών
Η αποβολή μέλους επέρχεται:
1.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωματείου που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και  απόλυτη  πλειοψηφία των παρόντων, εφ΄`οσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Σπουδαίο λόγο διαγραφής αποτελεί και η μή συμμόρφωση του μέλους στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 3 του καταστατικού. Αυτός που διαγράφεται έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα στην νόμιμη προθεσμία αφ`ότου του επιδοθεί η απόφαση για την διαγραφή του και να διεκδικήση την επανεγγραφή του εφ`όσον δεν υπάρχει σπουδαίος λόγος για την διαγραφή του.
2.Σε κάθε περίπτωση που παυει να είναι μέλος του ενός απο τους δύο Δικηγορικούς Συλλόγους λόγω μεταθέσεώς του.
3.Σε κάθε περίπτωση που παύει το  μέλος να είναι  δικηγόρος   σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων (π.χ. πειθαρχική ποινή οριστικής παύσεως).
4.Οταν ο δικηγόρος συνταξιοδοτείται για οποιοδήποτε λόγο  και
5.Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης  των οικονομικών και των άλλων υποχρεώσεων  του μέλους προς το Σωματείου, με απόφαση του Δ.Σ.αναστέλλεται η ιδιότητα του ως  μέλους και το δικαίωμά του επί των πάσης φύσεως παροχών.
Ο χρόνος αναστολής δεν θεωρείται και  χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο, εκτός και αν με το νόμιμο τόκο  υπερημερίας καταβληθούν όλες οι οφειλόμενες εισφορές συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αντιστοιχούν στον χρόνο αναστολής της ιδιότητας του ως μέλους του Σωματείου.
Στην πιό πάνω περίπτωση εκτός απο το δικαίωμα του ΔΣ   να θεσει το μέλος σε κατάσταση αναστολής της ιδιοτητάς του υπάρχει και το δικαίωμα διαγραφής του ώς ορίζει το καταστατικό

Αρθρο 8ο
Δικαιώματα αυτών που αποχωρούν ή διαγράφονται
Α. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και του άρθρου 16 παρ. 2 του παρόντος, όσοι έπαψαν να είναι μέλη του σωματείου είτε λόγω οικειοθελούς αποχωρησής τους (άρθρο 6), είτε λόγω αποβολής τους (άρθρο 7) , δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του. Ακόμα, οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που παρέμειναν μέλη του.
Β. Κάθε μέλος που χάνει την ιδιότητά του αυτή λόγω μεταθέσεώς  του σε άλλο Δικηγορικό Σύλλογο δικαιούται να εισπράξει απο το Λογαριασμό,  και χρηματικό ποσό   που ισούται με το γινόμενο των ετών πραγματικής συμμετοχής στο Σωματείο επί το 1/35 του εφ`άπαξ βοηθήματος όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος  και που ίσχυε τον χρόνο μετάθεσής του. Χρονικό διάστημα δικηγορικής υπηρεσίας έξι (6) τουλάχιστον μηνών θεωρείται έτος, ενώ μικρότερο μηδενίζεται. Το ποσό αυτό καταβάλλεται μετά την συνταξιοδότησή του απο το Ταμείο Νομικών με την ιδιότητα του Δικηγόρου.

Αρθρο  9ο
Η αποδοχή του Καταστατικού
Η με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος,  προυποθέτει και εξυπονοεί ότι το μέλος αποδέχεται ανεπιφύλακτα  τους όρους του παρόντος καταστατικού και ιδιαίτερα το δεύτερο κεφάλαιο περί των πόρων του σωματείου.


Άρθρο 10ο
Δικαιώματα και υποχρεώσσεις των μελών
1. Τα μέλη του Λογαριασμού έχουν ίσα δικαιώματα. Συνεπώς, με την  επιφύλαξη του άρθρου 16 παρ. 3, κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει στις παροχές που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 4  του παρόντος,  ανεξάρτητα απο οποιαδήποτε προυπόθεση και ιδίως χρόνου δικηγορίας,  επαγγελματικής δραστηριότητας και   φύλλου.
2. Παράλληλα όμως κάθε μέλος υποχρεούται να τηρεί τους όρους του παρόντος και να ενδιαφέρεται για την πρόοδο του Λογαριασμού και τη διαφύλαξη των πόρων του και της περιουσίας του.
3. Επι πλέον  τα μέλη υποχρεούνται:
· Να   εξοφλούν εμπρόθεσμα και χωρίς περιτές   οχλήσεις τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Λογαριασμό.
· Να παρέχουν κάθε πληροφορία προς τη διοίκηση του σωματείου απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση  των σκόπών του
· Να γνωστοποιούν εμπρόθεσμα  και εφόσον είναι δυνατό έγγραφα, κάθε μεταβολή των προσωπικών τους σχέσεων που συνεπάγεται οποιαδήποτε συνέπεια στις σχέσεις τους με  το σωματείο και
· Να θεωρούν ότι τα οικονομικά δεδομένα του σωματείου είναι περιορισμένα και βασίζονται κυρίως στην αλληλεγγύη  των συναδέλφων τους και στη δύναμη της ένωσης και συνεπώς κάθε άσκοπη δαπάνη πρέπει να αποφεύγεται.

Αρθρο 11ο
Η ιδιότητα του μέλους είναι αμεταβίβαστη
Α) Η ιδιότητα  του μέλους ούτε κληρονομείται  ούτε μεταβιβάζεται.
Β)  Οι δικηγόροι που τελούν σε αναστολή ολική του λειτουργήματος  τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ή για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετέχουν στο διανεμητικό λογαριασμό του Συλλόγου τους, εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητα  του μέλους εφόσον συμμορφώνονται   προς   τη διάταξή του  άρθρου 13  παρ. 2 στ του  παρόντος  καταστατικού.

 

back to top