Κεφαλαιο Δεύτερο

Αρθρο 12ο
Η περιουσία του Λογαριασμού
Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πρωτοδικείων Πατρών και Αιγίου (που  καταργείται) θα απογραφεί απο τη διοίκηση του την ημέρα της κατάργησής του και μετά την αφαίρεση του ποσού που θα καταβληθεί ώς εφ`άπαξ παροχή σε όσα μέλη  έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις  σύμφωνα με  τις οικείες καταστατικές διατάξεις  και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την ημερομηνία αυτή, περιέρχεται αυτοδικαίως στο Λογαριασμό που υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως  δικαιώματα και υποχρεώσεις του καταργούμενου Ταμείου. Για τη μεταβίβαση  της κυριότητας των ακινήτων, θα εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απο τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία   θα μεταγραφεί ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Η μεταβίβαση αυτή δεν υπόκειται σε   τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, Δήμου, κοινότητας ή τρίτου, σύμφωνα με τη  διάταξη του άρθρου 4 παρ 3  του ν. 2676/1999.

Αρθρο 13ο
Ποροι του Λογαριασμού
1. Οι πόροι του Λογαριασμού διακρίνονται σε τακτικούς και. Έκτακτους
2. Τ α κ τ ι κ ο ί     πόροι είναι:
· Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται απο κάθε μέλος για την (αρχική)  εγγραφή του στο σωματείου εφόσον αυτή γίνει μετά την σύσταση  του είτε λόγω μεταθέσεως είτε λόγω διορισμού του ώς   δικηγόρου. Το ποσό αυτό  ανέρχεται σε 50.000 δραχμές και εξοφλείται σε δύο ισόποσες  δόσεις που είτε πληρώνονται απο τον ενδιαφερόμενο είτε παρακρατούνται απο  την αρμόδια υπηρεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και Αιγίου   απο το μέρισμα του διανεμητικού Λογαριασμού και αποδίδονται αμέσως στο σωματείο.
· Οι τυχόν εκούσιες εισφορές μέλους ή τρίτου
· Ποσοστό 10% απο τις προεισπράξεις των αμοιβών των δικηγόρων   για τη συμμετοχή τους σε πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια καθώς και τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση συμβάσεως,  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το ποσοστό αυτό εισπράττεται απο την αρμόδια υπηρερία του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και  αποδίδεται   αμέσως στο σωματείο,  βαρύνει δε οπωσδήποτε  και σε  κάθε περίπτωση το δικηγόρο και ουδέποτε τον τρίτο  συναλλάσσομενο με αυτόν.
· Κάθε πρόσοδος  απο την περιουσία του σωματείου (μισθώματα, τόκοι, κ.λ.π.)
· Η μηνιαία εισφορά κάθε μέλους που καθορίζεται σε ποσοστό 2/3 της μηνιαίας εισφοράς του δικηγόρου προς το ΛΕΔΕ. Το ποσοστό αυτό είναι δυνατό να εξισωθεί με το ποσό της μηνιαίας εισφοράς των δικηγόρων προς το ΛΕΔΕ ύστερα απο σχετική απόφαση της γενικής συνελεύσης   του Λογαριασμού. Ο πόρος της παραγράφου αυτής παρακρατείται απο κάθε διανομή μερίσματος των Δικηγορικών Συλλόγων Πατρών και Αιγίου και αποδίδεται αμέσως στο  σωματείο.
· Οι μηνιαίες εισφορές των δικηγόρων αα) που τελούν σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματός σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και ββ) εκείνων που για οποιονδήποτε λόγο δεν συμμετέχουν στο διανεμητικό λογαριασμό του Συλλόγου τους (αρθρου 11 παρ β). Κάθε μηνιαία εισφορά αυτού του εδαφίου ισούται προς το 1/5  του ποσού που αναφέρεται στην παρ. 2 εδ α  του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται με τη λήξη κάθε τριμήνου. Σε υπερημερία καταβολής οφείλονται  τόκοι υπερημερίας.
· Το προιόν από την διάθεση ειδικών ενσήμων που είτε χρησιμοποιούνται με επικόλληση τους σε δικόγραφα που υπογράφονται από δικηγόρο είτε παραδίδονται στον αρμόδιο υπάλληλο του δικαστηρίου ή άλλης υπηρεσίας όπου παρίσταται ο δικηγόρος προς άσκηση ρων καθηκόντων του. Τα ένσημα εκτυπώνονται με φροντίδα και δαπάνες του Λογαριασμού σε αξίες 300, δρχ. 600 δρχ, 900 δρχ, και 1600 δρχ. αα) Σε δικόγραφα που κατατίθενται στο Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο ή άλλη Αρχή ή κοινοποιούνται προς τρίτο (εξώδικες δηλώσεις κ.λ.π.) επικολλάται ένσημο των 300 δρχ. Σε δικόγραφα που κατατίθενται σε πρωτοβάθμια πολιτικά, ποινικά ή διοικητικά δικαστήρια, πολυμελούς ή μονομελούς σύνθεσης ή εισηγηρή, ένσημο 600 δρχ. Σε δικόγραφα που κατατίθενται σε δευτεροβάθμια πολιτικά, ποινικά ή διοικητικά δικαστήρια ένσημο 900 δρχ. Σε δικόγραφα αιτήσεων αναιρέσεως ή ακυρώσεως καθώς και σε δικόγραφα απευθύνομενα σε δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα ( άρθρο 8 ΚΠΔ) οπουδήποτε και αν κατατίθενται , απικολλάται ένσημο 1.600 δρχ. ββ) σε περίπτωση ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή οποιασδήποτε αρχής προς άσκηση των καθηκόντων του, ο δικηγόρος καταθέτει και παραδίδει στο γραμματέα του δικαστηρίου ή της Αρχής το αντίστοιχο ένσημο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το ένσημο αυτό επικολλάται στο πρακτικό της δίκης που αναφέρεται η παράσταση του δικηγόρου και διαγράφεται με τη σφραγίδα της υπηρεσίας από το γραμματέα του δικαστηρίου ή της Αρχής. Σε αναβολές δίκης ή οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ενέργειας σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή Αρχή, ούτε επικολλάται ούτε παραδίδεται από το δικηγόρο σχετικό ένσημο. γγ) Σε αντίγραφα από απόγραφο με επιταγή προς πληρωμή επικολλάται ένσημο αντίστοιχο προς το δικαστήριο που εξέδωκε την απόφαση. Αλλοι τίτλοι εκτελεστοί εξομοιώνονται με αποφάσεις Ειρηωοδικείου.
Οι λεπτομέρειες εκτύπωσης και διαχείρισης των ενσήμων ρυθμίζονται με τον κανονισμό του σωματείου ( άρθρο 43).
3. Ε κ τ α κ τ ο ι  πόροι είναι κάθε άλλη πρόσοδος που δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες παραγράφους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δωρεές προς το σωματείο, κληρονομιές ή κληροδοσίες καθώς και κάθε άλλη επιχορήγησή ενίσχυση οικονομική απο οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς  το Λογαριασμό.


Αρθρο 14ο
Η εκμετάλλευση της περιουσίας του σωματείου
1. Τα κεφάλαια του σωματείου κατατίθενται πάντοτε σε τοκοφόρο τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του σωματείου και σε τραπεζικά υποκαταστήματα τής έδρας του.
2. Το διοικητικό συμβούλιο του Λογαριασμού έχει την ευχέρεια να τοποθετεί τα κεφάλαια του σε αξιόγραφα ή σε τίτλους με εξασφαλιστικές για το σωματείο ρήτρες και πάντοτε με απόφαση του που εγκρίνεται τουλάχιστον απο επτά (7) μέλη του . Τοποθέτηση χρημάτων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ή ανάθεση της διαχείρησης της περιουσίας, ολική ή μερική, σε τρίτους, επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής  συνέλευσης.
3. Το διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του σωματείου. Η αγορά και η πώληση ακίνητης περιουσίας διενεργούνται μόνο ύστερα απο απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωματείου.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου (και του επομένου) δεν αποτελούν μόνο κατευθυντήρια γραμμή προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αλλά καθιδρύουν και υποχρέωσή τους προς τήρηση με αυστηρότητα των κανόνων της τακτικής, νομιμής και αποδοτικής εκμετάλλευσης της σωματειακής περιουσίας.


Αρθρο 15ο
Η διαχειριση της περιουσίας
1. Οι λογαριασμοί του σωματείου τηρούνται κατά το διπλογραφικό σύστημα. Η χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατά τη λήξη της οικονομικής χρήσεως , συντάσσεται ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσεως που εγκρίνεται πρώτα απο το διοικητικό συμβούλιο και μετά ταύτα απο τη γενική συνέλευση.
2. Κατά το κλείσιμο κάθε χρήσεως δημιουργείται αποθεματικό κεφάλαιο που ισούται με ποσοστό 5% των εσόδων.
3. Αναλήψεις χρημάτων ενεργούνται μόνο απο  τον ταμία ή απο υπάλληλο του σωματείου ύστερα απο έγγραφη εξουσιοδότηση του ταμία. Γενική και αόριστη εξουσιοδότηση για αναλήψεις χρημάτων δεν ισχύει και δεν αναγνωρίζεται απο το σωματείο.
4. Για κάθε πληρωμή αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου.
5. Για κάθε είσπραξη χρημάτων εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης ενώ για κάθε πληρωμή δαπάνης εκδίδεται ένταλμα πληρωμής. Αμφότερα πρέπει να υπογράφονται απο τον ταμία του σωματείου και τον αρμόδιο υπάλληλο που θα εισπράττει τα χρήματα ή θα πληρώνει τις δαπάνες.

back to top