Κεφαλαιο Τριτο Παροχές του σωματείου προς τα μέλη

Αρθρο 16ο
Κλάδος πρόνοιας
1. Κύρια και πρωταρχική υποχρέωση του Λογαριασμού είναι η καταβολή στους δικαιούχους που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο του εφ`άπαξ βοηθήματος που ανέρχεται σήμερα σε 5.000.000 δρχ.
2. Δικαιούχοι ολόκληρου του εφ`άπαξ βοηθήματος είναι:
Α.Η  (ο) σύζυγος του μέλους που απεβίωσε και τα τυχόν  τέκνα του. Το εφ`άπαξ βοήθημα κατανέμεται μεταξύ όλων αυτών κατ`ισομοιρία
Β.Το μέλος που αποχωρεί απο τη δικηγορία λόγω σωματικής και πνευματικής νόσου και συνταξιοδοτείται απο τον κύριο ασφαλιστικό φορέα των δικηγόρων και
Γ. Ο αποχωρών λόγω συνταξιοδοτήσεως απο το Ταμείο Νομικών και συμπλήρωσε 35 χρόνια συνεχούς και πραγματικής ασφάλισης στο σωματείο,συνυπολογιζομένου και του χρόνου ασφάλισης στο καταργηθεν ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ώς Ν.Π.Δ.Δ.
Ως  προϋπόθεση της λήψης μειωμένου εφ`άπαξ βοηθήματος θεσπίζεται η συνταξιοδότηση απο το Ταμείο Νομικών. Το ποσό του μειωμένου εφ`άπαξ βοηθήματος είναι τόσα 35α όσα και ο χρόνος ασφάλισής του στο σωματείο, συνυπολογιζομένου και του χρόνου ασφάλισης στο καταργηθέν ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ώς Ν.Π.Δ.Δ.
3. Μέλος που εγγράφεται στο σωματείο και είναι μέλος του Δικηγορικού             Συλλόγου Πατρών ή του Αιγίου, είτε λόγω μετάθεσης  απο άλλο Δικηγορικό Σύλλογο, είτε ύστερα απο συνταξιοδότηση του απο άλλο κλάδο, εισπράττει, μετά τη συνταξιοδότηση του απο τη δικηγορία (και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του αρθρου 13 παρ 2 εδ στ του παρόντος), εφάπαξ βοήθημα που ισούται με το γινόμενο των ετών συμμετοχής στο σωματείο μέχρι τη συνταξιοδότηση του επι το 1/35 της ολικής αποζημίωσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση θανάτου του μέλους.
4.  Το σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στο δικαιούχο το όποιο βοήθημα δικαιούται να λάβει μέσα σε εύλογη προθεσμία απο την κατάθεση     στο σωματείο εκ μέρους του ( του δικαιούχου ) εκτός των άλλων πιστοποιητικών:
α) Σε περίπτωση θανάτου, ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή β)σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, βεβαίωση συνταξιοδότησης απο τον κύριο ασφαλιστικό φορέα ή γ) Σε περίπτωση αποχώρησης με την συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου, βεβαίωση συνταξιοδότησης απο τον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
Στην τελευταία περίπτωση δύναται με απόφαση του το Δ.Σ. να προκαταβάλει μέχρι το ½ του ποσού της αποζημίωσης.

Αρθρο 17ο
Κλάδος Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
1. Η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης απο το σωματείο για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έχει ώς κύριο σκοπό τη συμπλήρωση των όσων καταβάλλει ή χρεώνεται να καταβάλει το μέλος προς συμπλήρώση του κρατικού τιμολογίου αποτίμησης των δαπανών αυτών. Εφόσον εξοφλείται το κρατικό τιμολόγιο απο άλλο ασφαλιστικό φορέα, το μέλος δεν δικαιούται να εισπράξει απο το σωματείο οποιαδήποτε αποζημίωση.
2. κάθε περιορισμός που προβλέπεται απο άλλους ασφαλιστικούς  φορείς των δικηγόρων ως προς το ύψος της ετήσιας ή εφ`άπαξ δαπάνης για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του μέλους όπως αυτή αναλύεται στο άρθρο 4 παρ. 2,3  του παρόντος, ισχύει και για το Λογαριασμό. Περίπτωση υπέρβασης αποκλείεται.


Αρθρο 18ο
Δαπανες τοκετου κ.λ.π.
1. Για κάθε τοκετό ασφαλισμένης- μέλους του σωματείου, ο Λογαριασμός πληρώνει αμέσως με την υποβολή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης στη δικαιούχο ποσό αποζημίωσης που ισούται με το ½ της αποζημίωσης που καταβάλλει το ΛΕΔΕ για την ίδια  αιτία. Το ίδιο χρηματικό ποσό πληρώνεται και στο σύζυγο – μέλος για τον τοκετό της ανασφάλιστης συζύγου του.
2. Σε περίπτωση θανάτου μέλους, ο Λογαριασμός πληρώνει το ίδιο ποσό της προηγούμενης παραγράφου σε όποιον επλήρωσε αποδεδειγμένα τα έξοδα κηδείας του μέλους.


Αρθρο 19ο
Κλαδος Κοινωνικών Παροχών
Α) Ιατρικές εξετάσεις των μελών
Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου δύναται να συμβάλλεται με οργανισμούς υγείας (νοσοκομεία, κλινικές) για την ανά τριετία γενική ιατρική εξέταση των μελών του.

Αρθρο 20ο
Β) Ενίσχυση σε ειδική έκτακτη ανάγκη
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιούται η διοίκηση του Λογαριασμού να αποφασίζει την καταβολή χρηματικής ενίσχυσης σε μέλη του σωματείου που για λόγους ανεξάρτητους απο τη θελησή τους έχουν άμεση ανάγκη της ενίσχυσης αυτής που δεν αποτελεί δανεισμό και καλύπτει κύριως την περίπτωση ασθένειας του μέλους και την απομάκρυνση του απο την αιτία αυτή, απο τις επαγγελματικές  του ενασχολήσεις. Η χρηματική ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί για κάθε μέλος τα 2.000.000  δραχμές (5.869,41 €).

Αρθρο 21ο
Γ) Δαπάνες βρεφονηπιακών σταθμών
Ο Λογαριασμός πληρώνει στα μέλη του ποσοστό απο τίς μηνιαίες δαπάνες που καταβάλουν αυτά σε βραφονηπιακούς σταθμούς. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει μηνιαία το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά απο το διοικητικό συμβούλιο και καταβάλλεται μόνο με την κατάθεση στο σωματείο σχετικής αποδείξεως πληρωμής της σχετικής δαπάνης στο σταθμό.

Αρθρο 22ο
Δ) Επίδομα Λουτροθεραπείας
Μέλη του Λογαριασμού που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον δεν λαμβάνουν απο άλλη πηγή παρόμοιο επίδομα, δικαιούνται για κάθε έτος χρηματική ενίσχυση για λουτροθεραπεία που ισούται με το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται για κάθε τοκετό (άρθρο 18ο) . Η ηλικία του μέλους αποδεικνύεται απο  τα μητρώα  του Δικηγορικού Συλλόγου.

Αρθρο 23ο
Ε) Εκδηλώσεις – γιορτές για τα παιδιά
1. Το σωματείο σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών οργανώνει κάθε έτος στην Πάτρα και στην περίοδο των Χριστουγέννων εορταστική εκδήλωση για το παιδιά των δικηγόρων της προσχολικής περιόδου και εκείνων που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο. Οι δαπάνες για την οργάνωση αυτή είναι κοινές.
2. Την ίδια γιορτή οργανώνει το σωματείο κατά την ίδια περίοδο στο Αίγιο σε συνεργασία και με κοινές δαπάνες του Λογαριασμού και του Δικηγορικού Συλλογου Αιγίιου.
3. Τις λεπτομέρειες της οργάνωσης δύναται ο Λογαριασμός να αναθέτει σε  επιτροπή μελών, διατηρεί όμως πάντοτε η διοίκηση του σωματείου τον έλεγχο και τη γενική διεύθυνση των εκδηλώσεων.


Αρθρο 24ο
ΣΤ) Παιδικές κατασκηνώσεις
1. Το διοικητικό συμβούλιο οργανώνει με δαπάνες του σωματείου παιδικές κατασκηνώσεις κατά τους θερινούς μήνες κάθε έτους.
2. Τις λεπτομέρειες της κατασκήνωσης κάθε έτους προγραμματίζει το διοικητικό συμβούλιο, βοηθούμενο και απο μέλη  του σωματείου  με την έναρξη του έτους. Οι ημέρες και ο τόπος παραμονής ρυθμίζονται με κάθε λεπτομέρεια αλλά  πάντοτε σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα και τις οικονομικές προβλέψεις του σωματείου απο το διοικητικό συμβούλιο του Λογαριασμού.

 

back to top