Κεφαλαιο Τέταρτο

Όργανα του σωματείου
Αρθρο 25ο
Όργανα του σωματείου είναι η γενική συνέλευση των μελών του, το διοικητικό συμβούλιο , η εξελεγκτική επιτροπή και η εφορευτική επιτροπή.

Αρθρο 26ο
Η γενική συνέλευση

Α. Δικαιοδοσία
1.  Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Λογαριασμού και αποφασίζει για κάθε θέμα που η εξένασή του δεν έχει ανατεθεί απο το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Ασκεί επίσης τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου.
2. Ειδικότερα, η γενική συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια και αποφασίζει γιά: 
α) τροποποίηση του καταστατικού, β)εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής,γ) έγκριση του  ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως που έληξε και την απαλλαγή ή μή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής , απο κάθε ευθύνη, δ) έγκριση ή αναμόρφωση του ετήσιου προύπολογισμού, ε) διάλυση του σωματείου, στ) οποιοδήποτε θέμα το οποίο θα παραπέμψει για έγκριση α`αυτήν το διοικητικό συμβούλιο ή η εξελεγκτική επιτροπή και ζ) για κάθε θέμα που είναι αρμοδια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας.

Αρθρο 27ο
Β)  Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης
1. Τη γενική συνέλευση καλεί το διοικητικό συμβούλιο, τακτικά μέν μία (1) φορά το χρόνο, κατά τους μήνες Φεβρουάριο ή Μάρτιο, έκτακτα δε, όταν κριθεί αναγκαία η σύγκλισή της απο το διοικητικό συμβούλιο ή υποβληθεί σχετική έγγραφη αίτηση του 1/10 των μελών του σωματείου ή απο την εξελεγκτική επιτροπή.
2. Σε κάθε περίπτωση τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, απαιτείται ή αποστολή πρίν απο επτά (7) ημέρες σχετικής πρόσκλησης  απο το διοικητικό συμβούλιο προς τα μέλη καθώς και έγγραφη σχετική ανακοίνωση που τοιχοκολλάτοι στα γραφείο του σωματείου, των Δικηγορικών Συλλόγων και σε κατάλληλα σημεία των δικαστικών μεγάρων Πατρών και Αιγίου. Στις προσκλήσεις αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της γενικής συνέλευσης.

Αρθρο 28ο
Γ) Απαρτία
1.  Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν  είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/4 των μελών του σωματείου, εκτός απο τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτεί ο νόμος διαφορετική παρουσία μελών ( τροποποίηση καταστατικου κ.λ.π.).
2. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η γενική συνέλευση συνέρχεται την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο,  την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Στην περίπτωση αυτή τοιχοκολλάται έγγραφη ανακοίνωση – πρόσκληση προς  τα μέλη σε κατάλληλα σημεία των δικαστικών μεγάρων των Πατρών και Αιγίου και θεωρείται δεδομένη η απαρτία όταν παρευρίσκεται  το 1/8 απο τα μέλη του σωματείου.
3. Σε κάθε καταστιτική Γενική Συνέλευση επιτρέπεται η ψηφοφορία με εξουσιοδότηση απόντων μελών. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να εκπροσωπεί με εξουσιοδότηση μέχρι 10 απόντα μέλη.

Αρθρο 29ο
Δ) Λήψη αποφάσεων
1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός και σε περίπτωση αμφισβήτησης διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα και όπου απαιτείται  απο το νόμο ή το καταστατικό, η ψηφοφορία είναι μυστική.
2. Στις συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης προεδρεύει ό εκάστοτε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, εκτός  απο την συνεδρίαση των αρχαιρεσιών, οπότε  προεδρεύει το αρχαιότερο απο τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
3. Για όλα τα θέματα και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο των γενικών συνελεύσεων και υπογράφονται απο τον πρόεδρο και γενικό γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου. Κατά  τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
4. Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως (εκτός απο τις αρχαιρεσίες ) λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

Αρθρο 30ο
Η Εφορευτική Επιτροπή
1. Οι εκλογές  για την ανάδειξη των οργάνων του Λογαριασμού διεξάγονται την ίδια ημέρα στην Πάτρα (για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών) και στο Αίγιο (για  τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου)
2. Πρίν απο την ημέρα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ,  το  διοικητικό συμβούλιο ορίζει μία τριμελή εφορευτική επιτροπή για το εκλογικό κατάστημα των Πατρών και μία δεύτερη για το εκλογικό κατάστημα του Αιγίου.
3. Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξεως, εποπτεύει για την διενέργεια των αρχαιρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού , με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται.
4. Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και για  το αποτέλεσμα, η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται  ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται απο όλα τα μέλη της επιτροπής και αποδίδεται στον πρόεδρο του  διοικητικού συμβουλίου του σωματείου, προκειμένου να καταχωρηθεί στα πρακτικά  της συνέλευσης.

Αρθρο 31ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Α. Η συνθεσή του
1. Ο Λογαριασμός διοικείται απο εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται με την διαδικασία των επόμενων διατάξεων.
2. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε νόμιμη σύνθεση ακόμη και όταν ο  ελάχιστος αριθμός των μελών είναι 7. Ευρίσκεται δέ σε απαρτία όταν τα  παριστάμενα μέλη είναι περισσότερα απο τα απόντα.

Άρθρο 32ο
Β. Υποβολή υποψηφιότητας
Κάθε μέλος που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαετή δικηγορία, δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα στις εκλογές προς ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβάλλονται με έγγραφη αίτηση που κατατίθεται στα γραφεία του Λογαριασμού 15 ημέρες πρίν απο την ημέρα των εκλογών. Η αίτηση  συνοδεύεται απο απόδειξη καταβολής ενός παραβόλου εκλογής που καθορίζεται κάθε φορά απο το διοικητικό συμβούλιο του Λογαριασμού.

Αρθρο 33ο
Γ. Διεξαγωγή εκλογών
1. Οι εκλογές διεξάγονται την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου κάθε τριετία.
2. Τα ονόματα των υποψηφίων καταχωρούνται σε δύο ομάδες στο ίδιο και ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στην πρώτη ομάδα αναφέρονται με  αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι σύμβουλοι που είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και στην δεύτερη ομάδα τα μέλη που ανήκουν στον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου.
3. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να θέσει σταυρό προτιμήσεως σε επτά (7) το πολύ υποψηφίους της πρώτης ομάδας (του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών) και σε δύο (2)  το πολύ υποψηφίους της δεύτερης ομάδας  του (του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου). Υπέρβαση  στη σταυροδότηση  οποιασδήποτε ομάδας επιφέρει ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται  απο την πρώτη ομάδα (του Δικηγορικού  Συλλόγου Πατρών) οι επτά (7) που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και απο τη δεύτερη ομάδα (του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου ) οι δύο (2) που έλαβαν του περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
5. Τα μη εκλεγόμενα μέλη είναι αναπληρωματικά με την αριθμητική σειρά στους σταυρούς προτίμησης.
6. Οι πρώτες εκλογές του Λογαριασμούς θα διεξαχθούν την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου 1999.

Αρθρο 34ο
Δ. Εκλογή Προέδρου κ.λ.π.
1. Τα τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου συνέρχονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών απο την εκλογή τους, στην πρώτη συνεδρίαση, μετά απο πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφισε και εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα και τον ταμία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κατά την διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου χηρεύσει η θέση του προέδρου, καλείται το πρώτο σε σειρά επιτυχίας αναπληρωμτικό μέλος και το συμβούλιο, με την συμπληρωμένη συνθεσή του, στην πρώτη συνεδρίαση, εκλέγει το νέο   πρόεδρο για το υπόλοιπο της θητείας διάστημα.  Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τα υπόλοιπα αξιώματα και τα μέλη του Δ.Σ.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους των αρχαιρεσιών και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους.


Αρθρο 35ο
Ε.Λειτουργία του Δ.Σ.
Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα  απο τα απόντα και οι αποφάσεις  του λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση του σωματείου, την διαχείριση της περιουσίας του, την  είσπραξη των εισφορών και καταβολή των παροχών και γενικά την πραγμάτωση των σκοπών του Λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του νόμου. Επισης χαράσσει το πρόγραμμα δράσεως του Λογαριασμού, εφαρμόζει αυτό, ασκεί κάθε εξουσία διοικητική και πειθαρχική που απορρέει  απο τις  διατάξεις   του παρόντος και εκπροσωπεί το Λογαριασμό με τον πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή αντιπρόεδρο, ενώπιον των Δικαστηρίων και ενώπιον κάθε αρχής.
Αρθρο 36ο
ΣΤ. Λογοδοσία Δ.Σ.
1. Το διοικητικο συμβούλιο λογοδοτεί κάθε έτος για τα πεπραγμένα του και την παρελθούσα χρηματική διαχείριση, ενώπιον της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους οφείλει να καταρτίσει τον ισολογισμό με τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου που έληξε, τον προϋπολογισμό της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου καθώς και έκθεση για τα πεπρεγμένα της. Τα στοιχεία αυτά καθώς και όλα τα στοιχεία διαχειρίσεως του Ταμείου, υποβάλλονται μέχρι την ίδια ημερομηνία στην Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία, μετά απο έλεγχο των στοιχείων αυτών, συντάσει έκθεση προς  τη γενική συνέλευση.
2. Κατά των αποφάσεων του διοικητικού  συμβουλίου του σωματείου, επιτρέπεται προσφυγή, απο όσους έχουν έννομο συμφέρον, ενώπιον της γενικής  συνέλευσης, η οποία αποφασίζει σχετικά σε τελευταίο βαθμό.
3. Το διοικητικό συμβούλιο παύεται πρίν απο τη ληξη της θητείας  του με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

 


Αρθρο 37ο
Η Εξελεγκτική επιτροπή
1. Η γενική συνέλευση,  μαζί με την εκλογή του διοικητικό συμβουλίου, προβαίνει και στην εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής, που αποτελείται απο  τρία (3) μέλη  του  Λογαριασμού που δεν είναι μέλη του διοικητικόυ συμβουλίου.
2. Η εξελεγκτική επιτροπή έχει σαν καθήκον τον ετήσιο έλεγχο της διαχειρίσεως και γενικά των πεπραγμένων της διοικήσεως και την σύνταξη και υποβολή ενώπιον της  ετήσιας  γενικής συνέλευσης της σχετικής εκθέσεως.
3. Στη διάθεση της εξελεγκτικής  επιτροπής   τίθεται κάθε στοιχείο που θεωρείται χρήσιμο, για την διενέργεια  του ελέγχου της.
4. Εκτός  απο τον   πιο  πάνω τακτικό ετήσιο έλεγχο, η εξελεγκτική επιτροπή, μετά   απο αίτηση του 1/10 τουλάχιστον των μελών  του Λογαριασμού, υποχρεούται να διενεργήσει και έκτακτο έλεγχο αποκλειστικά και μόνο σε θέμα που αφορά την απο   το διοικητικό συμβούλιο διαχείριση της περιουσίας του Λογαριασμού. Το πόρισμα  αυτού του ελέγχου κοινοποιείται τόσο προς το διοικητικό συμβούλιο, οσο και προς όλα τα μέλη της γενικής συνέλευσης.

back to top