Κεφάλαιο Πέμπτο

Αρθρο 38ο
Διάλυση του Λογαριασμού και τύχη της περιουσίας του
1. Ο Λογαριασμός διαλύεται μετά απο απόφαση της γενικής συνέλευσης, όπως ο νόμος ορίζει.
2. Σε περίπτωση διάλυσης  του Λογαριασμού, η περιουσία του εκκεθαρίζεται απο το εννέα (9) μέλη της διοίκησής του. Σε μία τέτοια περίπτωση, η περιουσία του Λογαριασμού θα περιέλθει στους Δικηγορικούς Συλλόγους που συμμετέχουν σε αυτόν, ανάλογα με τα μέλη που θα έχει κάθε σύλλογος κατά το χρόνο της διάλυσης.

Αρθρο 39ο
Η επιβάρυνση των πόρων
Όλοι οι πόροι που προβλέπονται στο παρόν  αλλά και όσοι ενδεχομένως θα θεσμοθετηθούν στο μέλλον, βαρύνουν και θα βαρύνουν μόνο τα μέλη του Λογαριασμού και σε καμμία περίπτωση τρίτους.

Αρθρο 40ο
Αυξομειώσεις των παροχών κ.λ.π.
Τα χρηματικά ποσά, τα κλάσματα και τα ποσοστά συμμετοχής των μελών που αναφέρονται στο παρόν καταστατικο είτε ως παροχές είτε ώς υποχρεώσεις αυξομειώνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3  των μελών του. Με απόφαση του Δ.Σ. τα πασης φύσεως     ποσά  που αναφέρονται σε παροχές  προς τα μέλη ή σε υποχρεώσεις των μελών του μετατρέπονται και εκφράζονται κατά νόμο σε αντίστοιχα  ισοδύναμα ποσά σε ΕΥΡΩ.

Αρθρο 41ο
Επέκταση σκοπών του Λογαριασμού.
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του Λογαριασμού που καλείται για το σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασισθεί η δημιουργία και άλλων κλάδων    προς ενίσχυση των μελών του.

Αρθρο 42ο
Σήμα – Σφραγίδα
Ο Λογαριασμός έχει ώς σήμα την όψη του δικαστικού μεγάρου των Πατρών που περιβάλλεται με τα αρχικά Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α.  και όλα τα έγγραφά του σφραγίζονται με τη στρογγυλή σφραγίδα που έχει το σήμα και τον τίτλο του.

Άρθρο 43ο
Το διοικητικό συμβούλιο του Λογαριασμού δικαιούται να εκδίδει (και να τροποποιεί) κανονισμούς που θα ρυθμίζουν λεπτομέρειες λειτουργίας   του Λογαριασμού και εφαρμογής του παρόντος.

Αρθρο 44ο
Το καταστατικό αυτό  αποτελούμενο απο 44 άρθρα διαβάσθηκε, συζητήθηκε και ψηφίσθηκε  κατ`άρθρο  και στο σύνολό του απο την σημερινή συνέλευση της Απριλίου 1999. (Τροποποιήθηκε με απόφαση της Συνελευσης της 30 Μαρτίου 2001).

Το καταστατικό αυτό όπως  διαμορφώνεται και κωδικοποιείται,  θα ισχύσει απο τη δημοσίευση του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Πατρών.

Ο ι   ι δ ρ υ τ έ ς

 

back to top