ΛΕΔΕ

Νέα ποσά συνδρομών και ενισχύσεων ΛΕΔΕ. Ισχύς από 7-1-2013

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2013

 

Θέμα: Νέα ποσά συνδρομών και ενισχύσεων Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι µε απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε κατά την αριθ. 43/2012 συνεδρίασή της, τροποποιήθηκαν διατάξεις του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., που αφορούν στο ύψος των καταβαλλόμενων συνδρομών και στο ύψος των χορηγούμενων ενισχύσεων στα µέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., που ισχύουν από 7 -1-2013 και που ορίζονται ως εξής:

Α/ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΥΠΕΡ Λ.Ε.Δ.Ε.

1/ Η εφάπαξ συνδρομή εγγραφής κάθε µέλους που εντάσσεται στο Λ.Ε.Δ.Ε., ορίζεται στο ποσό των 300,00 ευρώ (σχετικές οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε)

2/ Η µηνιαία τακτική συνδρομή κάθε µέλους ορίζεται στο ποσό των

• 55,00 ευρώ για τα µέλη εκείνα που συμπληρώνουν πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους στο πρώτο λειτούργημά τους και

• 40,00 ευρώ για τα µέλη εκείνα που βρίσκονται στο διάστημα των πέντε (5) πρώτων ετών άσκησης του πρώτου λειτουργήματος τους (σχετικές οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε)

Σημείωση: Η ειδική μηνιαία συνδρομή, καταργείται από 7-1-2013 και ενσωματώνεται στην μηνιαία τακτική συνδρομή.

Β/ ΕΝIΣΧΥΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.

1/ Η Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση (Η.Χ.Ε.), ορίζεται στο ποσό 30,00 ευρώ και το ημερήσιο αυτό ποσό θα χορηγείται στην περίπτωση ασθένειας, στράτευσης και τοκετού.

Παρατηρήσεις:

α) Για τον τοκετό της γυναίκας - μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., θα χορηγείται το ποσό των 600,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε 20 ημέρες Η.Χ.Ε.

β)Την Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση δικαιούνται τα µέλη, µόνο για τις εργάσιμες ημέρες και όχι για τις ημέρες του Σαββάτου της Κυριακής και τις εξαιρέσιμες αργίες, που κάθε φορά ισχύουν για το Δημόσιο.

γ) Η Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί τις τριακόσιες (300) ημέρες συνολικά, καθ' όλο το διάστημα συμμετοχής του μέλους στο Λ.Ε.Δ.Ε., όπου εντός του ημερολογιακού έτους, η ενίσχυση αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των εκατόν ογδόντα (180) ημερών.

δ) Η εγκυμοσύνη δεν θεωρείται ασθένεια, εκτός εάν από παθολογικά αίτια επιπλοκής της εγκυμοσύνης, η εγκυμονούσα αδυνατεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Στην περίπτωση αυτή. η Η.Χ.Ε. δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες και µε την προϋπόθεση ότι εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών από την ημέρα εμφάνισης του προβλήματος, η εγκυμονούσα θα υποβάλλει στο Λ.Ε.Δ.Ε. ιατρικό πιστοποιητικό από Δημόσιο Θεραπευτήριο, µε το οποίο θα βεβαιώνεται η επιπλοκή της εγκυμοσύνης της. (σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 17 του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.)

2/ Η εφάπαξ πλήρης χρηματική ενίσχυση,  λόγω συνταξιοδότησης συνεπεία γήρατος, ορίζεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ. µε τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 18 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.

3/ Η εφάπαξ πλήρης χρηματική ενίσχυση, λόγω συνταξιοδότησης  συνεπεία Μόνιμης Ολικής Ανικανότητος (Μ.Ο.Α) ή θανάτου, ορίζεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ, µε τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 19 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.

4/ Η Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση, ορίζεται στο ενιαίο μηνιαίο καθαρό ποσό των 50,00 ευρώ για όλα τα δικαιούχο µέλη, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής τους στο Λ.Ε.Δ.Ε., όπου όλες οι νόμιμες κρατήσεις και τα ταχυδρομικά τέλη που αναλογούν, καταβάλλονται από το Λ.Ε.Δ.Ε.

Παρατηρήσεις

α) Η Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση θα καταβάλλεται στους δικαιούχους περιοριστικά µόνο για δέκα (10) έτη.

β) Εδικά για τους συνταξιούχους εκείνους που λαμβάνουν την μηνιαία χρηματική ενίσχυση για περισσότερα της 10ετίας έτη, διακόπτεται από 7-1-2013, ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.

γ) Για τα µέλη εκείνα που δεν θα έχουν συμπληρώσει δέκα έτη ενίσχυσης, θα διακοπεί η ενίσχυσή τους από την ημερομηνία συμπλήρωσης της 10ετίας. (σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 20 του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε)

Τέλος παρακαλούμε να ενημερώσετε τα µέλη σας για όλες τις παραπάνω αλλαγές και να φροντίσετε για την ορθή καταβολή των μηνιαίων συνδρομών των µελών σας προς το Λ.Ε.Δ.Ε. Στη διάθεσή σας, για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

Έλενα Πίτσιλλου

Εκδήλωση Λ.Ε.Δ.Ε. στην Χαλκιδική την Παρασκευή 16/10/2015

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα :
«Ο Λογαριασμός Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.) ως θεσμός αυτασφάλισης και δικηγορικής αλληλοβοήθειας»
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015
και ώρα 12.00
Δικαστικό Μέγαρο Πολυγύρου Χαλκιδικής
(Αίθουσα Μονομελούς)

Εισηγητές-Θέματα :
• Δημήτριος Κατσαρός, Πρόεδρος του Λ.Ε.Δ.Ε. και του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας – «Ενημέρωση για την πορεία του Λ.Ε.Δ.Ε. – Προοπτικές»

• Ευρώπη Αρτόγλου, Μέλος Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς – «Η ανταπόκριση του Λ.Ε.Δ.Ε. προς τα μέλη του τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης»

• Δημήτριος Στεφανίδης, ταμίας του Λ.Ε.Δ.Ε. και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας – «Οι νέοι Δικηγόροι και ο Λ.Ε.Δ.Ε.»

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής κ.Παντελής Ζήσης.

Subscribe to this RSS feed